BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka), Lulewicz-Sas Agata (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Foresight strategiczny jako instrument tworzenia wizji przyszłości organizacji
Strategic Foresight as an Instrument of Creating the Vision of Organization's Future
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 37-49, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kreatywność, Prognozowanie, Wizja przedsiębiorstwa
Creativity, Forecasting, Company vision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono instrument kreowania przyszłości organizacji - foresight strategiczny. Jego stosowanie przyczynia się do poszukiwania i gromadzenia wiedzy o przyszłych zjawiskach natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, i na tej podstawie opracowania wizji i strategii rozwojowych organizacji. Foresight strategiczny niewątpliwie zwiększa szanse organizacji na przetrwanie i lepszy rozwój, pozwala uniknąć czyhających zagrożeń lub przygotować się na nie. Celem artykułu jest określenie roli, jaką odgrywa foresight strategiczny w tworzeniu wizji przyszłości organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the instrument of creating the future of an organization - strategic foresight. It has been shown in what way the usage of it contributes to seeking and accumulating knowledge about the future phenomena of technical, economic and social nature and on its basis to elaborating the vision and development strategies of an organization. Undoubtedly, strategic foresight improves the organization's chances of survival and better development and enables avoidance or preparation for awaiting hazards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight. Ekspertyza wykonana na podstawie umowy nr 118/DS/2010 z dnia 30.07.2010 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Białostocką, Białystok 2010, www.mnisw.gov.pl.
 2. Boradecka I, Skonieczny J., Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa,artykuł z konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2009 (materiał powielony).
 3. Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją, PARP, Warszawa 2010.
 4. Foresight Technologiczny, Podręcznik, t. 1, Organizacja i metody, UNIDO, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 5. Grupp H., Linstone H.A., National Technology Foresight Activities Around the Globe. Resurrection and the New Paradigms, "Technological Forecasting and Social Change" 1999, No. 60.
 6. Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu? Foresight MAZOVIA, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarow, Warszawa 2008.
 7. Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Inicjatywy foresight w Polsce i na świcie, w: Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, L. Kiełtyka (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 8. Jasiński L. J., Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight,INE PAN, Warszawa 2007.
 9. Kaleta A., Moszkowicz K., Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, projekt badawczy, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2006.
 10. Kasprzak W., Pelc K., Strategie techniczne - prognozy, WCTT Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 11. Keenan M., Miles I., A Practical Guide to Regional Foressight, Institute for Prospective Technological Studies, FOREN Network, Seville 2001.
 12. Kuciński J., Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN, Warszawa 2006.
 13. Kuciński J., Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
 14. Miles I., Cassingea Harper J., Georghiou L., Keenan M., Popper R., The Many Faces of Foresight [in:] Georghiou L., Cassingea Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R., The Handbook of Technology Foresight. Concepts and Practice, Prime Series on Research and Innovation Policy, Edward Elgar Publishing, Inc. Northampton 2008.
 15. Pichlak M., Foresight jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7/8.
 16. Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Fuenta G. S., Global Foresight Outlook 2007, The European Foresight Monitoring Network, 2007.
 17. Rogut A., Piasecki B., Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 18. Rohrbeck R., Arnold H.M., Heuer J., Strategic Foresight in multinational enterprises - a case study on the Deutsche Telekom Laboratories, ISPIM-Asia Conference 2007, New Delhi, India 2007.
 19. Safin K., Ignacy J., Foresight strategiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości, [w:]Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 20. Założenia metodologiczne oraz procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny <> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, J. Nazarko,J. Ejdys (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu