BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Oddziaływanie instytucji na podejmowanie i realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich
Influence of Institutions on Taking and Realizing Pro-Environmental Actions in Rural Area
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 297-321, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój rolnictwa, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Aktywizacja obszarów wiejskich, Wspieranie rolnictwa
Rural areas, Rural development, Rural development, Instruments supporting regional development, Activation of rural areas, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za pomocą środków finansowych dostępnych w poszczególnych pakietach programów rolno-środowiskowych rolnictwo w Polsce może poprawić swoją sytuację ekonomiczną na tle krajów UE. Działania rolno-środowiskowe są instrumentem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Program ten to najważniejszy instrument pomocy finansowej WPR, polegający na przyznawaniu gratyfikacji finansowych rolnikom, spełniającym podstawowe standardy ochrony środowiska, stosującym dodatkowo proekologiczne metody produkcji. Dlatego też w opracowaniu podjęto próbę oceny działań podejmowanych przez instytucje szczebla regionalnego na rzecz realizacji programów rolno-środowiskowych i innych działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych przeprowadzonych wśród instytucji, których jednym z najważniejszych zadań wynikających z regulacji prawnych jest aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także z wywiadów przeprowadzonych wśród rolników. (abstrakt oryginalny)

Agricultural and environmental programme is ranked among the most important activities in favour of multifunctional and sustainable development of agricultural areas and it is obligatory in all EU member countries. This programme is the most important instrument of financial support within the EU Common Agriculture Policy (CAP), consisting in granting financial assistance to farmers who meet the basic environment protection standards and apply pro-ecological production methods. Hence, in the paper an attempt was taken to assess activities taken by institutions on regional level aimed at realization of agricultural and environmental programs and pro-environmental actions on rural areas. Empirical data come from survey research conducted among institutions which main task stemming from legal regulations is activation of local societies towards sustainable development of rural areas, as well as from interviews with farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aber J., Kelly T., Mallory B., The sustainable learning community. One University's Journey to the Future, University of New Hampshire Press, Durham, New Hampshire 2009.
 2. Adamowicz M., Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Wilkin J. (red.) Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 3. Adamowicz M., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku [w:] Kopycińska D. (red.), Polityka Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 4. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 5. Biuletyn Informacyjny, nr 4-5, Wyd. MRiRW, ARiMR Warszawa 2013.
 6. Bołtromiuk A., Kłodziński M. (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 7. Chmielak A., Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Rozprawy Naukowe, Seria I nr 1, Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2002.
 8. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozrobionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 9. Czudec A., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 10. Czyżewski A., (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 11. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE Warszawa 2011.
 12. Czyżewski B., Matuszczak A., Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych, "Wieś i Rolnictwo 2009, nr 3(144).
 13. Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE Warszawa, 2013.
 14. Daly H., Ecological economics and sustainable development, Selected Essays of Herman Daly, Edward Elgar Cheltenham, UK, Northamton, MA, USA 2007.
 15. "EU Rural Review, The Magazine from the European Network for Rural Development" 2010, no 3.
 16. Grzelak A., Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4 (129).
 17. Hałasa J.M., Rumianowska I., Społeczna odpowiedzialność biznesu a środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 18. Kiełczewski D., Programowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 19. Kłodziński M., Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000jako nowy czynnik rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2011, t. 8, z. 4.
 20. Kociszewski K., Programy rolno-środowiskowe w Polsce - stan obecny i perspektywy, [w:] Sokołowska S. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 21. Kokoszka K., Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, " Journal of Agribusiness and Rural Development" 2009, no. 3(13).
 22. Kokoszka K., Wymiary społecznej odpowiedzialności rolnictwa w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Handel Wewnętrzny, tom II, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku i Koniunktur, Warszawa 2012.
 23. Kowalski A., Dlaczego Polska nie powinna zgodzić się na renacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2010, nr 1/2(60).
 24. Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW Warszawa 2007.
 25. Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 26. Kutkowska B., Przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich w kontekście zróżnicowanego rozwoju (przegląd teorii i piśmiennictwa), [w:] Rosner A. (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 27. Lissowska M., Instytucjonalne ramy polityki gospodarczej, [w:] Stecewicz J. (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 28. Miś T., Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 29. Musiał W., Rozważania nad upadłością gospodarstw rodzinnych gospodarstw w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 1(142).
 30. Niewęgłowska G., Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnośrodowiskowego, Studia i Monografie, 130, IERiGŻ Warszawa 2006.
 31. Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wyd. Agrotec Polska Sp. Z o.o, MRiRW Warszawa 2010.
 32. Perepeczko B., Postawy proekologiczne mieszkańców wsi i ich uwarunkowania, "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2012, nr 95.
 33. Proctor F., Lucchesi V., Small-scale farming and youth in an area of rapid rural change. IIED, London 2012.
 34. Roszkowska-Mądra B., Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa rolnego, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
 35. Spychalski G., Jakość instytucji wspierających wieś i rolnictwo w Polsce, [w:] Duczkowska-Małysz K., Szymecka A. (red.), Wokół trudnych problemów globalizacji rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, Wyd. SGH, Warszawa, 2009.
 36. Spychalski G., Kapitał społeczny jako czynnik konkurencyjności obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2012 t. XIV, z. 3.
 37. Stiglitz J.E., Challenges in The Analysis of The Role of Institutions in Economics Development, Villa Bording Workshop Series, The Institutional Foundations of a Market Economy, 2000.
 38. Stimson R., Stough R.R., Salazar M., Leadership and institutions in regional endogenous development, New Horizons In Regional Science. Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton, MA, USA 2009.
 39. Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 1986.
 40. Wilkin J. (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWIR PAN, Warszawa 2010.
 41. Wilkin J., Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 42. Wilkin J., Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2013, nr 2(159).
 43. Zegar J.S., Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN Warszawa 2012.
 44. Zegar J.S., Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska - ujęcie globalne, "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 4 (157).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu