BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Bariery wzrostu innowacyjności MSP W Polsce w świetle badań ich zachowań strategicznych i jakość kapitału ludzkiego
Barriers of Growth of Sme's Innovativeness in Poland in the Light of the Research Into Their Strategic Behaviour and the Quality of Human Capital
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 3, s. 211-224, bibliogr. 22 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Kapitał ludzki, Bariery przedsiębiorczości
Small business, Innovative character, Human capital, Barriers to entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł omawia bariery zwiększenia innowacyjności polskich MSP. Wykorzystując wyniki badań różnych ośrodków naukowych i instytucji poświęconych innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz ich zachowań strategicznych, autorka starała się określić wpływ barier wewnętrznych rozwoju i wzrostu na innowacyjność drobnych przedsiębiorstw. Wśród nich za istotne uznała brak długookresowej wizji rozwoju firmy (strategii), pasywne podejście do prowadzenia biznesu, niską świadomość innowacyjną, niedostatek wiedzy o zmianach we współczesnej gospodarce i niechęć do jej zdobywania oraz nieodpowiednią jakość kapitału ludzkiego właścicieli i pracowników firm z sektora MSP. Artykuł wskazuje również na działanie czynników ograniczających innowacyjność tych podmiotów, takich jak: mentalność właścicieli, niechęć do współpracy z innymi uczestnikami procesów innowacyjnych, konserwatyzm w zachowaniach rynkowych, zbyt małe wykorzystanie oferty wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the barriers of increase the innovativeness of Polish SME's. Using the results of research into various scientific centers and institutions devoted to innovativeness of enterprises in Poland as well as their strategic behaviour the authoress attempted to determine the impact of internal barriers of development and growth on innovativeness of small businesses. Among them, she regarded the lack of long-term vision of business development (strategy), the passive approach to business, low awareness of innovativeness, the lack of knowledge about the changes in nowadays economy and the unwillingness to its acquire and inadequate quality of human capital of the owners and employees in SME's as important. The article also points to the activity of such factors limiting the innovativeness of these entities, like the mentality of the owners, the reluctance to cooperate with the other participants in the innovation process, the conservatism in the market(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D., Research issues relating to structure, competition and performance of small technology-based firms, "Small Business Economics" 2001, Vol. 16 (1), 37-51.
 2. Burzyński W., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Słomińska B., Współpraca podmiotów jako czynnik innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce, IBRKK, Warszawa 2008.
 3. Dibrell C., Davies P., Craig J., Fuelling innovation through information technology in SME's. "Journal of Small Business Management" 2008, Vol. 46 (2), 203-218.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2009, http://www.stat.gov.pl, [15.08.2010].
 5. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw - raport wstępny, IBnGR, Gdańsk 2007.
 6. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance (2010), PRO INNO EUROPE, http://www.proinno-europe.eu, [15.08.2010].
 7. Freel M., Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity, Research Policy, 2003, Vol. 32 (3), 751-770.
 8. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2008.
 9. Grodzka D., Zygierowicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Infos", nr 3 (30), 27 marca 2008 r., Biuro Analiz Sejmowych.
 10. Janz N., Peters B., Innovation and innovation success in the German manufacturing sector, econometric evidence at firm level, Centre for European Economic Research (ZEW), Department of the Industrial Economics and International Management, Manheim 2002.
 11. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 12. Leszczyńska A., Psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych, [w:] Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, 260-275.
 13. Łącka I., Wybrane problemy przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 7-8, 10-13.
 14. Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] Okoń-Horodyńska E.,Zacharowska-Mazurkiewicz A. (red. nauk.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, 3-22.
 15. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 16. Simon H., Dietl M., Tajemniczy mistrzowie XXI w., Difin, Warszawa 2009.
 17. Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, wystąpienie na konferencji "Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" 16.11.2009 r, SGH, Warszawa 2009, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/Konferencja/7.%20Alicja- %Sosnowska.pdf, [15.08.2010].
 18. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 19. Pierścionek Z. (red.), Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, raport z badań, grant MNiSW, SGH, KNoP, Katedra Zarządzania Strategicznego, Warszawa 2008.
 20. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
 21. Żołnierski, A., Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, raport z badań, PARP, Warszawa 2005.
 22. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu