BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Piotr (Raiffeisen Bank Polska S.A.)
Tytuł
Zarządzanie permanentną zmianą jako metoda doskonalenia organizacji w warunkach wyzwań rynkowych
Permanent Change Management as a Method of Organization Improvement Under the Market Challenge
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2011, nr 4, s. 93-112, rys., bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Zasoby ludzkie, Procesy technologiczne, Zarządzanie zmianami, Doskonalenie organizacji
Business processes, Human resources, Technological processes, Change management, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Raiffeisen Bank Polska SA
Abstrakt
Zdolności adaptacyjne, stała gotowość do przeprowadzenia zmian wewnętrznych w odpowiedzi na zmiany warunków rynkowych, ciągłe uczenie się to w każdym czasie i okolicznościach cechy wyróżniające najlepsze organizacje. Doświadczenia światowego kryzysu finansowego z lat 2008-2009 pokazały, że umiejętność zarządzania zmianą, warto zaznaczyć - permanentną, coraz częściej stanowi o być albo nie być firmy na rynku. Z jednej strony skuteczne zarządzanie zmianą organizacyjną to zarówno potrzeba chwili, a z drugiej, to strategiczna przewaga konkurencyjna. Dawniej proces zmiany, biorąc pod uwagę jego złożoność oraz naturalny opór organizacji, składał się z etapu zmiany, po którym następował okres uspokojenia i stabilizacji. Dzisiejsze realia rynkowe oraz nieprzewidywalność przyszłych warunków, w których będą działać organizacje, powodują konieczność zwielokrotnienia wysiłków menedżmentu firmy i jej pracowników na tak wielu polach transformacji, że praktycznie uniemożliwia to znalezienie okresów stabilizacji. W efekcie mamy do czynienia z procesem permanentnej zmiany. Polega on na stałej transformacji, prowadzącej do zakładanego rozwoju organizacji we wszystkich najważniejszych obszarach jej działalności, tzn.: strategii, procesach biznesowych, procesach technologicznych, organizacji (strukturze i kulturze organizacyjnej)oraz kapitale ludzkim. Taki proces permanentnej zmiany przechodzi od lat Raiffeisen Bank Polska. Od 2003 roku intensywne przekształcenia organizacyjne odbywały się jednocześnie w wielu obszarach jego funkcjonowania. Uznano bowiem, że posiadanie silnej kultury organizacyjnej, zintegrowanej wewnętrznie, opartej na zaangażowaniu i szczerości, jest dla organizacji wartością o wiele cenniejszą niż kapitał finansowy. Eksplozja światowego kryzysu finansowego we wrześniu 2008 r. zastała Raiffeisen Bank Polska w trakcie kolejnej zmiany. Mimo że tym razem wynikała ona z nadzwyczajnych okoliczności zewnętrznych, widać było,jak prowadzony stale proces transformacji przygotował ludzi do działania w nawet ekstremalnych warunkach. Dzięki uzyskanym doświadczeniom oraz determinacji i ciężkiej pracy bank przeszedł przez okres kryzysu spokojnie i pewnie. Systematyczna praca w warstwie praktyk i wartości zmieniła zasadniczo kulturę organizacyjną banku, co pozwoliło uchronić go przed niekorzystnymi i groźnymi skutkami globalnego załamania finansowego.(abstrakt oryginalny)

Adaptation capabilities, ongoing readiness to undertake internal changes in response to changing market conditions, and continuous learning are the distinguishing features of leading organisations at any time and under any circumstances. The experience of the 2008-2009 global financial crisis showed that the ability to manage change, which is a permanent process,increasingly proves to be a question of "to be or not to be" for a company in the market. On the one hand, effective management of an organisational change is both a need of the moment and, on the other hand, it is a strategic advantage. The change process, given its complexity and organisations' natural resistance to it, once used to consist of a stage of change, followed by a period of calm and stability. Today's market realities and the unpredictability of future conditions under which organisations will operate, make it necessary for a company's management and personnel to multiply their efforts in so many fields of transformation that this makes it practically impossible to see any period of stability. Consequently, we have to face a permanent change process. It involves ongoing transformation leading to the assumed development of the organisation in all its key business areas, i.e. strategy, business processes,technological processes, organisation (organisational structure and culture) and human capital. Raiffeisen Bank Polska has been going through such a permanent change process for years. Since 2003, intensive organisation remodelling has been in progress simultaneously in many areas of its operation. It has been taken for granted that having a strong organisational culture, integrated internally, based on commitment and frankness, is a much greater value for an organisation than its financial capital. The outbreak of the global financial crisis in September 2008 found Raiffeisen Bank Polska in the course of one of such changes. While this time it did not arise from any extraordinary external circumstances, it was clear that the ongoing transformation process had prepared people to act even under extreme conditions.Owing to the experience gained as well as determination and hard work, the bank made its way through the crisis smoothly and confidently. Systematic work at the practice and value level substantially changed the bank's organisational culture, which made it possible to protect it from adverse and dangerous consequences of the global financial breakdown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewster M., Dalzell F., Driving change, Hyperion, 2007.
 2. Cohan P.S., You can't order change, Portfolio Hardcover, 2008.
 3. Foster R., Kaplan S., Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market and How to Successfully Transform Them, Crown Business, reprint edition, 2001.
 4. Heifetz R.A., Laurie D.L., The Work of Leadership, "Harvard Business Review" 1997.
 5. Hrebiniak L.G., Making strategy work, Wharton School Publishing, 2005.
 6. Kotter J.P., Jak przeprowadzić transformację firmy, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 7. Kotter J.P., Leading Change, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 8. Kotter J.P., Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń, "Harvard Business Review" 1995.
 9. Lafley A.G., Charan R., The Game Change, Crown Business, 2008.
 10. Orgland M.R., Initiating, managing and sustaining strategic change, Macmillian, 1998.
 11. Raynor M.E., Paradoks strategii, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2008.
 12. Rokita J., Niektóre dylematy zarządzania współczesnymi organizacjami, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 13. Schein E.H., The Planning of Change, Holt, Reinhart and Winston, New York 1969.
 14. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 15. The Enterprise of the Future, IBM Global CEO Study, 2008.
 16. Zenger H., Folkman J.R., Edinger S.K., The inspiring Leader, McGraw-Hill, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu