BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koncepcja smart growth wyzwaniem dla regionów słabo rozwiniętych Polski
The Concept of Smart Growth as a Challenge for Undeveloped Regions in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 141-148
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rozwój regionalny, Strategia Europa 2020, Kapitał społeczny
Innovative character, Regional development, Europe 2020 Strategy, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pracy wskazano na rolę czynników niematerialnych w świetle potrzeb realizacji priorytetu smart growth strategii Europa 2020 w regionach słabych ekonomicznie Polski. Treść artykułu zawiera objaśnienie koncepcji smarth growth, znaczenie poziomu i strukturalnych relacji czynników niematerialnych w implementacji tej koncepcji. Udokumentowano potrzebę prowadzenia badań zdolności do inteligentnego rozwoju regionów słabych ekonomicznie w Polsce, w celu określenia sposobów jej zwiększenia. Autorka weryfikuje następującą hipotezę: niedobór lub brak potencjału kluczowych czynników niematerialnych, a także ich komplementarności nie stwarza szans urzeczywistnienia priorytetu smart growth w regionach słabo rozwiniętych Polski. (abstrakt oryginalny)

The role of intangible factors in development of undeveloped regions in Poland for realization of smart growth priority of Europa 2020 Strategy has been highlighted. The concept of smart growth and importance of the level and structural relations of intangible factors for its implementation have been explained in this paper. The necessity of research in the area of smart growth capability of economically weak regions has been documented. The following working hipothesis has been proven and accepted: deficiency or lack of potential and compatibility of crucial intangible factors, does not create opportunities for smart growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 (http://ec.europa.eu.europe2020/index_em.htm).
 2. M. Rzemieniak, Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, s. 30.
 3. B. Lubos, Polityka innowacyjności i przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, [w:] R.I. Zalewski (red.), Nowe otwarcie na innowacje, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN, Poznań 2012, s. 12.
 4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony. Miasta. Obszary wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010. Warszawa 2011.
 5. SII, Innovation Union Scoreboard 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
 6. Nauka i Technika w 2011 r. GUS, Warszawa.
 7. J. Żyra, Efekty ekonomiczne niedopasowań strukturalnych i kompetencyjnych w obszarze edukacji, Wyd. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 2013, s. 299.
 8. Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, M. Kokocińska (red.), Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2012, s. 91-95.
 9. P. Wójcik, Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, [w:] Z. B. Liberda (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, PTE, Warszawa 2010, s. 118.
 10. W. Wilczyński, Dylematy polityki ustrojowej, [w:] E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, PTE, Warszawa 2009, 164-165.
 11. J.J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja, inflacja, WN PWN, Warszawa 2005, s. 82.
 12. J. Hausner, Za dużo kapitalizmu, za mało kapitału społecznego, [w:] K. Gołata (red.), Bohaterowie polskiej transformacji, Wyd. W.A.B. 2010.
 13. J.S. Coleman, Social Capital In the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, no 94, s. 95-120.
 14. R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak. Kraków 1995, s. 258.
 15. K. Krzysztofek, Społeczeństwo informacyjne a rozwój człowieka, [w:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społeczeństwa, Grupa Wydawnicza INFOR sp.z o.o. Warszawa 2002, s.9.
 16. W. Cellary, Wprowadzenie, [w:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społeczeństwa, Grupa Wydawnicza INFOR sp.z o.o. Warszawa 2002, s. 7.
 17. M.G. Woźniak, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski [w:] U. Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, PTE Warszawa 2009, s. 273/274.
 18. M. Ratajczak, Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana, Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2011, nr 9, s. 34-39.
 19. M. Brzeziński, M. Gorynia, Zb. Hockuba, Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. [w:] B. Fiedor, Zb. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2009, s. 73-78.
 20. A. Jakimowicz, Matryca interdyscyplinarna w ekonomii, [w:] B. Fiedor, Zb. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2009, s. 263.
 21. J.E. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Błąd pomiaru, PTE, Warszawa 2013, s. 18.
 22. B. Klimczak, Nieoczekiwany dar wolności, [w:] B. Fiedor, Zb. Hockuba (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2009, s. 201.
 23. K. Kowalska, Rola instytucji w rozwoju, [w:] A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010, s. 392.
 24. M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE Warszawa 2012, s. 46-50.
 25. Kapitał społeczny w rozwoju regionu, E. Skawińska (red.), PWN, Warszawa 2012, s. 45, 75, 115, 122, 128.
 26. K. Morgan, The learning regions: institutions innovation and regional, Regional Studies, 1997, no 31, s. 31.
 27. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju, [w:] A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010, s. 64-86.
 28. Wł. Świtalski, Rozwój europejskich regionów: Wybrane problemy i drogi poszukiwań, [w:] Z.B. Liberda (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, PTE, Warszawa 2009, s. 318.
 29. K. Pylak, Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych. Biblioteka Cyfrowa PL 2013 (e -książka), s. 22.
 30. L. Dorozik, S. Flejterski, Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego), [w:] J. Brdulak (red.), Problemy rozwoju regionalnego, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 295.
 31. L. Zienkowski, Zamierzenia - hipotezy - wyniki, [w:] L. Zienkowski (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 12-13.
 32. R. Piasecki, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2007, s. 30.
 33. G. Gorzelak, Szanse polskich regionów, [w:] J. Brdulak (red.), Problemy rozwoju regionalnego, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 87.
 34. R.I. Zalewski, Wiedza i innowacje jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, [w:] Nowe otwarcie na innowacje, PAN Oddział w Poznaniu, 2013, s. 56.
 35. J. Pęczkowska, Teoria innowacji, [w:] Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, J. Kotowicz-Jawor (red.), PAN, Warszawa 2012, s. 11.
 36. W. Nasierowski, Miary i wskaźniki innowacyjności, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2008, nr 2.
 37. J. Kotowicz-Jawor, Wstęp, [w:] Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, J. Kotowicz-Jawor (red.), PAN, Warszawa 2012, s. 7.
 38. A. Wojtczuk-Turek, Rozwijanie kompetencji twórczych, Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu