BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej
Modern Global Economy Models in the Context of Overall "Evolution" in the Research on International Effects of the Macroeconomic Policy
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (24), s. 26-43, rys., bibliogr. 34 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka światowa, Modele ekonomiczne, Makroekonomia gospodarki otwartej
Economics, World economy, Economic models, Open economy macroeconomics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie zagadnień międzynarodowej transmisji impulsów gospodarczych, w tym rozprzestrzeniania się efektów polityki makroekonomicznej, stanowi szeroki, wieloaspektowy nurt w ramach makroekonomii gospodarki otwartej. Postęp w analizie na tym obszarze, związany z powojennym dynamicznym rozwojem międzynarodowych stosunków gospodarczych i szeroko rozumianą globalizacją gospodarki, opierał się na rozwijaniu schematów, które w latach powojennych weszły do kanonu badań makroekonomicznych, w kierunku udoskonalania ich i przyjmowania nowych założeń, bardziej adekwatnych do obserwowanych w makrogospodarce zmian i nowych tendencji. Doprowadziło to do wykształcenia tzw. nowoczesnego zaawansowanego podejścia. W warstwie empirycznej opiera się ono na szerokim wykorzystaniu modelowania ekonomicznego (ekonometrii) i analizowaniu bogatych danych panelowych; w warstwie teoretycznej natomiast stanowi pewną syntezę, efekt poszukiwań badawczych podejmowanych w ciągu wielu lat. Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie charakteru współczesnych zaawansowanych modeli analizy gospodarki światowej, przede wszystkim pod kątem analizowania w nich międzynarodowej transmisji impulsów, związanej z efektami polityki gospodarczej (polityki fiskalnej i polityki pieniężnej) i innymi szokami o międzynarodowym wpływie (szokami stopy procentowej, szokami cenowymi). W tym celu krótko zaprezentowane zostaną: stosowany przez IMF Multimod, Interlink OECD (lata 80. i 90.) czy New Global Model OECD (od roku 2000). Tłem do pokazania tego zagadnienia będzie ogólna przekrojowa prezentacja rozwoju badań, począwszy od modelu Mundella-Fleminga jako ważnego, wręcz przełomowego punktu rozwoju analizy międzynarodowych interoddziaływań gospodarczych. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania zostaną jedynie wymienione wybrane etapy ewolucji, jaka dokonała się w rozwoju tych badań: wprowadzenie do analizy nowych podejść wywodzących się z koncepcji klasycznej (np. ujęcie monetarne kursu walutowego), rozszerzenie analizy na gospodarkę monopolistyczną (oligopolistyczną), uwzględnienie efektów krótkookresowych zmian dynamicznych związanych np. z okresowymi lub permanentnymi szokami cenowymi (popytowymi, terms of trade etc.), przyjęcie założenia o niekompletności rynków czy rozpowszechnienie zagadnień międzyokresowości.(abstrakt oryginalny)

The analysis of the international transmission of the economic shocks and influence, among them the international effects of the national macroeconomic policies, constitutes a very wide and multi-aspectual field of the open economy macroeconomics. Flourishing interest in this field of theory and research, resulting from the post-war dynamic development of the international economic relations (in many facets of this issue) and more broadly - globalization, has led to improving the "old" schemes and models considered as underlying the core of the open economies' theory. The evolution of the thougts on international economic linkages and progress made in analysing them were marked by including into the analysis some new assumptions more adequate to the changes observed in the global economy and more perfectly reflecting new tendencies creating modern global "reality". All above has led to shaping so called new advanced approach to the open economy macroeconomics. In the empirical aspect, this approach is based on wide implementation of econometric modelling and panel data analysis. As to the theory we can say it is a synthesis - the effect of many years' scientific research in the field. The aim of the article is to present the new advanced models of the global economy, in particular this part of them which refers to the international transmission of the effects of national macroeconomic (fiscal and monetary) policies and other shocks influencing modern open markets (interest rate shocks, price shocks, terms of trade shocks etc.). To realize so specified goal the following models will be briefly presented: International Monetary Fund's Multimod, INTERLINK OECD (widely used in the global research in the 80s and the 90s) and the New Global Model OECD (currently implemented). As the background the chosen key steps of the evolution in the theoretical approach as well as empirical research in this stream of the open economy macroeconomics will be overally presented, starting from the Mundell-Fleming model being the crucial turning point of the thoughts on international linkages and macroeconomic policy influence. The author is going to underline the following aspects of the progress which has taken place in the questioned field of research: implementation of new approaches originating from the neo-classical concepts (e.g. the monetary approach to modelling the exchange rates), incorporating the monopolistic competition, monopolistic and oligopolistic economy models into the overall analysis, taking into consideration the short-term effects of the dynamic changes coming from temporary or permanent price, demand or terms of trade shocks, taking the assumption of the incomplete markets and intertemporal choice as an integral part of the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Włodarczyk R.W., Analiza gospodarki otwartej. Model IS-LM-BP, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 2. Betts C., Devreux M.B., The International Effects of Monetary and Fiscal Policy in a Two-country Model, [w:] G.A. Calvo, R. Dornbusch, M. Obstfeld (red.), Money, Capital Mobility and Trade - Essays in Honour of Robert Mundell, MIT Press, Cambridge 2001.
 3. Cooper R.N., The Economics of Interdependence, A Wiley Company, The International Executive Wiley Periodicals Inc. 1968, vol. 10, iss. 4.
 4. Corsetti G., Pesenti P., The simple geometry of transmission and stabilization in closed and open economics, NBER Working Papers 11341, May 2005.
 5. Dalsgaard T., André Ch., Richardson P., Standard shocks in the OECD Interlink Model, OECD Working Papers, September 2001.
 6. Dornbush R., Krugman P., Flexible exchange rates in the short run, Brookings Papers on Economic Activity vol. 3, 1976.
 7. Dornbusch R., Expectations and exchange rate dynamics, ,,Journal of Political Economics" 1976, vol. 84, no. 6.
 8. Frenkel J.A., Razin A., Fiscal Policies and the World Economy: An Intertemporal Approach, MIT Press, 1987.
 9. Frenkel J.A., Johnson H.G., The monetary approach, ,,The Economic Journal" 2006, vol. 86, no. 344.
 10. Gerlach S., Smets F., Contangious speculative attacks, ,,European Journal of Political Economy" 1995, vol. 11.
 11. Hallwood C.P., MacDonald R., International Money and Finance, wyd. 3, Wiley-Blackwell 2000.
 12. Herve K. i in., The OECD's New Global Model, OECD Economics Department Working Papers no. 768, OECD Publishing, 2010.
 13. Lane P.R., The New Open Economy Macroeconomics: A Survey, Elsevier, ,,Journal of International Economics" 2001, vol. 54(2).
 14. Larsen F., Llewellyn J., Potter S., International economic linkages, OECD Economic Studies no. 1, Autumn 1983.
 15. Laxton D. i in., MULTIMOD Mark III. The Core Dynamic and Steady-State Models, IMF Occasional Paper no. 164, 1999.
 16. McKibbin J.W., Sachs J.D., Global Linkages, Macroeconomic Interdependence and Cooperation in the World, Brookings Institution Press 1991.
 17. Meade J.E., The Balance of Payments, The Theory of International Economic Policy, vol. 1, Oxford University Press, London 1951.
 18. Metzler L.A., The theory of international trade, [w:] H.S. Ellis (red.), A Survey of Contemporary Economics, Blakiston, Philadelphia 1948.
 19. Mundell R.A., Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, International Economics, 1968.
 20. Mussa M., Nominal exchange rate regimes and the behavior of real exchange rates: evidence and implications, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 25, North-Holland 1986.
 21. Mussa M., The exchange rate, the balance of payments and monetary and fiscal policy under the regime of controlled floating, ,,The Scandinavian Journal of Economics" 1976, no. 2.
 22. Mussa M., The two-sector model in terms of its dual : A geometric exposition, ,,Journal of International Economics" 1979, vol. 9, iss. 4.
 23. Obstfeld M., Rogoff K., Exchange rate dynamics Redux, ,,Journal of Political Economy", Chicago University Press 1995.
 24. Obstfeld M., Rogoff K., Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge 1996.
 25. Obsfeld M., International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming Model, Center for International and Development Economics Research (CIDER), Working Papers C01-121, University of California at Berkeley, 2001.
 26. OECD Interlink System Operations Manual, OECD, December 1984.
 27. Richardson P., A review of the simulation properties of OECD's Interlink model, OECD 1987.
 28. Richardson P., Recent developments in OECD's international macroeconomic model, OECD 1987.
 29. Richardson P., The structure and simulation properties of OECD's Interlink Model, OECD Economic Studies no. 10, 1988.
 30. Rodriguez C.A., The role of trade flows in exchange rate determination. A rational expectations approach, ,,Journal of Political Economy" 1980, vol. 88, no. 6.
 31. Sachs J.D., The Current Account and Macroeconomic Adjustment in the 1970s, Brookings Papers on Economic Activity no. 1, 1981.
 32. Swoboda A.K., Equilibrium, quasi-equilibrium and macroeconomic policy under fixed exchange rates, ,,Quarterly Journal of Economics" 1972, vol. 86.
 33. The OECD Interlink System, OECD January 1981.
 34. The OECD international linkage model, OECD Economic Outlook Occasional Studies, OECD January 1979. http://www.oecd.org/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu