BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lach Marika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wójcicka Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy na przykładzie Indii
Financial System Development and Economic Growth - Case Study of India
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (24), s. 44-62, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Wolumen obrotu, System finansowy, Wzrost gospodarczy, Mikrofinanse, Rynek kapitałowy
Development potential, Trading volume, Financial system, Economic growth, Microfinance, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z zależnością pomiędzy rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Określenie wpływu rozwoju finansowego na gospodarkę realną od dawna jest przedmiotem zainteresowania ekonomistów. Potwierdzeniem tego są liczne badania. Zdecydowana większość badaczy uważa, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy poziomem rozwoju finansowego (systemu finansowego) a wzrostem gospodarczym. Badania empiryczne stanowią potwierdzenie tezy, że kraje osiągające wyższy poziom rozwoju finansowego odnotowują także poprawę wskaźników świadczących o poziomie rozwoju społecznego. Przedmiotem analizy podjętej w niniejszym artykule jest przykład Indii, kraju rozwijającego się, w którym dokonano znaczących reform finansowych, co umożliwiło rozwój sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. W ostatnich latach Indie znalazły się w gronie państw o znacznym potencjale rozwoju. Odnotowywany przez nie systematyczny wzrost gospodarczy pozwolił im w stosunkowo krótkim czasie dołączyć do pierwszej dziesiątki największych gospodarek świata. Reformy systemu finansowego przyczyniły się do zwiększenia liczby banków działających na rynku, umożliwiły powstanie nowych banków prywatnych oraz wejście na rynek banków zagranicznych. Jednak okazało się to niewystarczające do osiągnięcia pełnego włączenia w system finansowy. Chociaż aktywa bankowe stanowią większą część aktywów całego sektora finansowego Indii, dalszy rozwój sektora bankowego w tym kraju jest znacznie utrudniony z powodu wysokich kosztów pośrednictwa oraz ograniczenia w penetracji rynku. Pomimo względnie dużego rozmiaru sektora bankowego zaledwie ok. 55% populacji posiada konta bankowe, a 5,9% gospodarstw domowych dysponuje kartami kredytowymi. W literaturze przedmiotu uznaje się, iż mikrofinanse stanowią szansę na dostęp do usług finansowych dla uboższej części społeczeństwa, co w konsekwencji powinno mieć odzwierciedlenie w dalszym wzroście gospodarczym. Deregulacja i liberalizacja rynku kapitałowego przyciągnęły wyspecjalizowanych pośredników i przełożyły się na wzrost liczby spółek notowanych na giełdach. W okresie hossy na globalnych rynkach finansowych stosunek kapitalizacji rynkowej do PKB w Indiach był wyższy niż w krajach wysoko rozwiniętych. Dynamiczny wzrost wartości rynkowej notowanych przedsiębiorstw nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wartości zawieranych transakcji, o czym świadczą relatywnie niskie wartości współczynników obrotu oraz wartości transakcji na rynku akcji w relacji do PKB. W stosunkowo krótkim czasie udało się w Indiach stworzyć od podstaw prężnie działający rynek instrumentów pochodnych. Rynek instrumentów dłużnych pozostaje jednak zdominowany przez skarbowe papiery wartościowe, a dług korporacyjny stanowi jego znikomy i niepłynny segment. Rozwinięty rynek akcji oraz wzrost akcji kredytowej stanowią źródło pozyskiwania kapitału niezbędnego do stymulacji rozwoju przedsiębiorstw krajowych. Dalszy rozwój systemu finansowego stanowi wyzwanie dla Indii, jednak może być szansą na poprawę sytuacji gospodarczej tego kraju. Praca została napisana w oparciu o przegląd literatury oraz analizę danych ilościowych i jakościowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the relationship between financial system development and economic growth. The influence of financial system development on real economy has been an object of interest of economists for a long time, which is confirmed by numerous empirical studies. A vast majority of scientists believes that there is a strong positive correlation between the level of financial development (financial system development in particular) and economic growth. Many empirical studies confirm that countries with a well developed financial system manage to achieve improvement in various social development indicators at the same time. The analysis presented in the article is based on the case study of India, an emerging market, where a number of financial reforms took place. The reforms enabled development of both the Indian banking sector and capital market. In the last couple of years India joined the group of countries with huge development potential. Due to steady economic growth, India has entered the top 10 of the world biggest economies. Financial system reforms contributed to the increase in the number of banks. New private banks were established and foreign banks entered the market. Unfortunately, it has proved not to be sufficient to grant an entire financial inclusion. In spite of the fact that financial assets in India are dominated by banking assets, the further development of banking sector is impeded by high agency costs and obstacles to market penetration. Even though the banking sector in India is relatively big, only 55 percent of population owns bank accounts and merely 5.9 percent - credit cards. In economic literature it is commonly accepted that microfinance creates an opportunity for the poor to access banking products and services, which should consequently lead to further economic growth. Capital market deregulation and liberalization attracted professional intermediaries and resulted in an increase in listed companies. During the upswing on global financial markets, the market capitalization to GDP ratio in India was higher than the ratio in developed economies. However, dynamic growth of market valuations of listed companies is not matched by the trading volume, which is proved by relatively low values of turnover ratio and stocks traded-to-GDP ratio. In a short period of time India managed to create a well-developed derivatives market from scratch. However, fixed income market in India is dominated by Treasury securities with corporate debt constituting only a small and illiquid segment of the market. Developed equity market and new lending growth constitute an important source of capital necessary for further development of domestic companies. Consecutive financial system development poses a challenge to India, however, it can also become a window of opportunity for improvement in economic outlook of this country. This paper is based on the literature and publications review as well as on the statistical analysis of quantitative and qualitative data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2012 WFE Market Highlights, World Federation of Stock Exchanges, 22.01.2013.
 2. Allen F., Chakrabarti R., De S., India's Financial System, The Wharton School University of Pennsylvania, 27.10.2007.
 3. A Profile of Banks: 2011-2012, The Reserve Bank of India, Mumbai, 1.10.2012.
 4. Chakraborty I., Financial Development and Economic Growth in India: An Analysis of the Post-Reform Period, Institute of Development Studies Kolkata, Kolkata 2008.
 5. Chattopadhyay S.K., Financial inclusion in India: A case-study of West Bengal, RBI Working Paper Series no. 8, 2011.
 6. Ganesh U., Financial inclusion in India, Accountability Initiative, http://www.accountabilityindia.in/accountabilityblog/2552-financial-inclusion-india, dostęp 4.02.2013.
 7. Golaka N., Indian corporate bonds market: an analytical prospective, Munich Personal RePEc Archive, 2012.
 8. Hołdak K., Indie nowe mocarstwo?, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2006, nr 2.
 9. India: Financial System Stability Assessment Update, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2013.
 10. India's Top Banks 2012, http://www.dnb.co.in/IndiaTopBanks2012/PDF/Net_Profit_Listing.pdf, dostęp 4.02.2013.
 11. Jail A., Ma Y., Financial development and economic growth: time series evidence from Pakistan and China, ,,Journal of Economic Cooperation" 2008, no. 29.
 12. Kachniewski M. i in., Giełda a rozwój, FOR, SEG, PwC, Warszawa 2008.
 13. Karkowska R., Teoria i funkcje systemu finansowego w kontekście narastającego ryzyka niestabilności, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 14. Khanna V., Varottil U., Developing the market for corporate bonds in India, NSE Working Paper no. 6, 2012.
 15. Krishnan K.P., Financial development in emerging markets: The Indian experience, ADBI Working Paper Series no. 276, 2011.
 16. Levine R., Financial development and economic growth: views and agenda, Policy Research Working Paper no. 35, 1997.
 17. Levine R., Zervos A., Stock markets, banks, and economic growth, ,,American Economic Review" 1998, vol. 88(3).
 18. Liberska B., Indie spod znaku liberalizacji, prywatyzacji, globalizacji, "Rzeczpospolita" 10.09.2007.
 19. Lucas R.E., On the mechanics of economic development, ,,Journal of Monetary Economics, 1988, no. 22.
 20. Mehra R., Indian equity markets: measures of fundamental value, NBER Working Paper no. 16061, 2010.
 21. Merton R.C., The financial system and economic performance, ,,Journal of Financial Services Research" 1990, vol. 4, no. 4.
 22. Merton R.C., Bodie Z., A conceptual framework for analyzing the financial environment, Froot S.P. i in., The Global Financial System. A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 23. Nagaishi M., Stock market development and economic growth: dubious relationship, Economic and Political Weekly, vol. 34, no. 29, 1999.
 24. Naka A., Mukherjee T., Tufte D., Macroeconomic Variables and the Performance of the Indian Stock Market, University of New Orleans, 1998.
 25. Oura H., Financial development and growth in India: a growing tiger in a cage?, IMF Working Paper no. 08/79 , 2008.
 26. Quarterly statistics on deposits and credit of scheduled commercial banks, The Reserve Bank of India, Mumbai 2012.
 27. Raghavan S., Corporate bond market in India: lessons from abroad and road ahead, ,,International Journal of Trade, Economics and Finance" 2012, vol. 3, no. 2.
 28. Rajan S.S., Reddy K.L.N., Pandit V.N., Efficiency and productivity growth in Indian banking, Working Paper no. 199, Delhi School of Economics, 2011.
 29. Sarkar P., Stock market development and capital accumulation: does law matter? A case study of India, Munich Personal RePEc Archive, 2007.
 30. Securities and Exchange Board of India, Annual Report 2011-2012.
 31. Seetanah B. i in., Stock market development and economic growth: Evidence from least developed countries, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development no. 5, 2012.
 32. Srinivasan N., Microfinance India. State of the Sector Report 2011, Access, New Delhi, 2012.
 33. Zahid A., Khan A.A., Tariq A., Stock market development and economic growth: A comparative study of Pakistan and Bangladesh, ,,African Journal of Business Management" 2012, vol. 6(8), s. 2985-2989.
 34. www.imf.org
 35. www.rbi.org.in
 36. www.sebi.gov.in
 37. www.unhabitat.org
 38. www.worldbank.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu