BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2006-2011
Analysis of Innovation Activity of Enterprises in Poland from 2006 to 2011 - Selected Aspects
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (24), s. 89-105, rys., bibliogr. 17 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Rentowność, Konkurencyjność
Innovative character, Profitability, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemem we współczesnym świecie jest popyt na wytwarzane produkty i usługi, poszukiwanie jak największej rzeszy konsumentów, spełnianie ich oczekiwań i zapewnianie jednocześnie rentowności prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowym podmiotem gospodarczym, który będzie decydował o sukcesie, jest przedsiębiorstwo - działające na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwa stosują wiele strategii rozwoju, by podnieść poziom swojej konkurencyjności oraz zwiększyć i umocnić swoją pozycję na rynkach. Jedną z nich jest strategia oparta na innowacyjności. Celem pracy jest prezentacja analizy poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2006-2011. W artykule przedstawiono dane dotyczące innowacji produktowych i procesowych. Przedstawiono także nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa przemysłowe na działalność innowacyjną oraz dokonano analizy osiąganych przychodów z tytułu wprowadzonych innowacji. Analiza pokazała, że udział firm przemysłowych we wprowadzaniu innowacji w latach 2006- -2011 się zmniejszył, przy czym przedsiębiorstwa te częściej wprowadzały innowacje procesowe niż produktowe. Najczęściej innowacje były wprowadzane przez duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, z województwa podkarpackiego, a najmniej - z województwa łódzkiego. Największe nakłady na działalność innowacyjną przeznaczyły przedsiębiorstwa w 2008 i 2010 roku, przede wszystkim dotyczyło to województwa mazowieckiego i śląskiego. Intensywność wydatków na B+R zwiększyła się zaledwie o 0,04%, do poziomu 0,56 % w 2010 roku. Dostrzega się jednak duże zróżnicowanie regionalne ze względu na innowacyjność firm działających na danym obszarze. W działalności innowacyjnej dominują Mazowsze i Śląsk.(abstrakt oryginalny)

The demand for manufactured products and services, hunting for as biggest number of consumers as possible, meeting their expectations and at the same time ensuring the profitability of the conducted economic projects is a problem in today's world. The primary operator who will decide on this success is a company functioning in a competitive market. Companies use a lot of development strategies to improve their level of competitiveness and to enhance and strengthen their position in the markets. One of them is a development strategy based on innovation. The purpose of this work is analyzing the level of innovation in Polish industrial businesses in years 2006-2011. The article shows data about productive and technological innovations as well as expenditures incurred by industrial businesses on innovative activity and the analysis of reached incomes from the introduced productive innovations. This analysis shows that industrial businesses which are part of productive and technological innovations have lowered in years 2006-2011. These businesses often introduce technological rather than productive innovation. The most frequent innovations are introduced by larger companies which hire over 250 employees from Podkarpackie Voivodeship and the least by companies from Łódź Voivodeship. The biggest expenditures on innovative activity were allocated by businesses in 2008 and 2010, mainly from Mazovia and Upper Silesia Voivodeships. The intensity of expenditures on B+R raised just by 0.04% to the level of 0.56% in 2010. Big differentiation is noticeable on the grounds of innovation of companies operating in a given area. Dominant role in innovation activity belongs to Mazovia and Upper Silesia Voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 3. Duraj J., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 4. Dziekoński K., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" Białystok 2010, nr 2(4).
 5. Dziekoński K., Projekty w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" Białystok 2011, nr 3(4).
 6. Globalny raport konkurencyjności 2011-2012, World Economic Forum (WEF) - NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2011, dostęp 10.02.2013.
 7. Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 8. Kolka M., Stan i perspektywy innowacyjności w Unii Europejskiej, http://globaleconomy.pl/content/view/2424/3/, dostęp 10.02.2013.
 9. Łapiński J., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, [w:] A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010, Ekonomia i Zarządzanie 3(4), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Oliver G., Marketing Today, Prentice Hall, New York 1990.
 11. Parisi M.L., Schiantarelli F., Sembenelli A., Productivity, innovation and R&D: Micro evidence for Italy, ,,European Economic Review" 2006, vol. 50.
 12. Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011.
 13. Stan innowacji w Europie i analiza postępów państw członkowskich w świetle nowego sprawozdania Komisji, http://polskawue.gov.pl/pdf,8705.html, dostęp 10.02.2013.
 14. Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 15. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.
 16. Taranko T., Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów z. 106, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 17. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu