BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regionu w Polsce
Creative Class and Economic Development of a Region in Poland
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (24), s. 106-118, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy regionu, Przemysł kreatywny
Economic development, Economic growth of the region, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nierównomierny rozwój gospodarczy regionów Polski znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Wśród wielu determinant ową nierównomierność kształtujących wymienia się m.in. różną gęstość zaludnienia danego obszaru przez osoby należące do klasy kreatywnej, tj. pracujące w przemyśle kreatywnym. Ich kreatywność może być bowiem czynnikiem przyciągającym nowych inwestorów, zwłaszcza tych, którzy działają w przemyśle wysokich technologii, lub też sprzyjać rozszerzeniu działalności już istniejących firm. To zaś może prowadzić do poprawy stopy życiowej mieszkańców tych obszarów i tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego tych regionów. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego Polski, opisanego przez produkt krajowy brutto oraz struktury zatrudnienia według działów gospodarki, ale zaliczanych do przemysłów kreatywnych. Interesują nas również wzajemne powiązania między tymi charakterystykami. Opis ten pozwoli na weryfikację następujących tez: 1) regiony Polski odznaczające się podobnym poziomem rozwoju gospodarczego tworzą obszary zwarte; 2) województwa charakteryzujące się podobnym udziałem osób pracujących w przemysłach kreatywnych posiadają jedną wspólną granicę; 3) im więcej osób pracujących, a należących do klasy kreatywnej zamieszkuje dany obszar, tym wyższy jest jego rozwój gospodarczy. Do wyodrębnienia klasy kreatywnej skorzystaliśmy z nieco zmodyfikowanej propozycji R. Floridy.. Do wyodrębnienia regionów podobnych ze względu na poziom rozwoju gospodarczego oraz gęstość klasy kreatywnej skorzystaliśmy z jednej z metod taksonomicznych, tj. metody aglomeracyjnej. W ocenie istotności powiązań między omawianymi zjawiskami, tj. rozwojem gospodarczym a stopniem zagęszczenia klasy kreatywnej w regionie, wykorzystaliśmy procedurę weryfikacji hipotez dla przekrojowego współczynnika korelacji. Wyniki przeprowadzonych rozważań nie potwierdziły przyjętych na wstępie założeń, ale wykazały równocześnie, że niektóre z elementów składających się na klasę kreatywną są istotnie skorelowane z rozwojem gospodarczym województw.(abstrakt oryginalny)

Uneven economic development of Polish regions is located in the centre of interest of many researchers from various scientific disciplines. Among many macrosocial determinants among others the varying density of the persons living in the area and belonging to the creative class, i.e. people working in the creative industry shall be formed. Their creativity can indeed be a factor in attracting new investors, especially those who work in the high-tech industry or encourage extension for existing companies. This can lead to improved standards of living of the inhabitants of these areas and thus contribute to the economic development of these regions. The purpose of the article is to evaluate the regions diversification of economic development that describes Polish gross domestic product and employment structure by branch of the economy, but falling within the creative industries. The author is also interested in the interlinkages between these characteristics. This description will allow to verify the following theses: 1) Polish regions characterised by similar levels of economic development make up spatially compact areas; 2) voivodeships with similar involvement of people working in the creative industries have a common border; 3) the more working people and belonging to the creative class reside in the area, the higher its economic development. To distinguish the creative class we used the proposal presented by R. Florida , which due to the availability of statistical data was slightly modified. To distinguish regions similar on the grounds of the level of economic development and density of creative class we used one of the taxonomic methods, i.e. agglomeration method. In assessing the importance of the relationship between the discussed phenomena, i.e. economic development and the degree of concentration of creative class in a region, we used hypotheses verification procedure for the cross-correlation coefficient. The results of carried out tests have not confirmed considerations adopted at the outset, but have found that some of the elements that make up the creative class are indeed correlated with economic development region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon-Shone J., Hui D., Design and construction of the Hong Kong Creativity Index, 2011, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning policy/doc/creativity/report/ hongkong.pdf, dostęp 3.04.2012.
 2. Bal-Domańska B., Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój regionalny, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 6.
 3. Bilton C., Leary R., What can managers do for creativity? Brokering creativity in the creative industries, ,,International Journal of Cultural Policy" 2002), vol. 8.
 4. Bobirca A., Draghici A., Creativity and Economic Development, ,,World Academy of Science, Engineering and Technology" 2011, no. 59.
 5. Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 6. Chun-Hung N.G. i in., A study on creativity index, 2011, http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf, dostęp 3.04.2012.
 7. Cowan T., Caplan B., Why do people underestimate the benefits of cultural competition?, ,,American Economic Review" 2004, no. 94.
 8. Cunningham S., The creative industries after cultural Policy, ,,International Journal of Cultural Studies" 2004, no. 7.
 9. Czyż T., Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 2-3.
 10. Dworak E., Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne, "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 7/8.
 11. Filer R., A theoretical analysis of the economic impact of artists, resale royalties legislation, ,,Journal of Cultural Economics" 1984, no. 8.
 12. Florida R., Cities and the Creative Class, ,,City & Community" 2005, vol. 2.
 13. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 14. Florida R., The Flight of the Creative Class - The New Global Competition for Talent, Harper Collins Publishers, New York 2007.
 15. Florida R., The Rise of the Creative Class: and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 16. Florida R., Who's Your City: How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life, Basic Books, Random House, Canada 2008.
 17. Gajda-Kontarowska M., Kontrowersja wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego, [w:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 18. Garnham N., From cultural to creative industries, ,,International Journal of Cultural Policy" 2005, no. 11.
 19. Graham B., Heritage as knowledge: capital or culture?, ,,Urban Studies" 2002, vol. 39.
 20. Handke C., Plain destruction or creative destruction? Copyright erosion and the evolution of the record industry, ,,Review of Economic Research" 2006, no. 3.
 21. Higgs P., Cunningham S., Pagan J., Australia's creative economy: Definitions of the segments and sectors, Technical Report, Faculty Research Office, CCI 2007.
 22. Klasik A. (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Prace Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 23. Lawrence T.B., Phillips N., Understanding cultural industries, ,,Journal of Management Inquiry" 2002, vol. 11.
 24. Malina A., Malina P., Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 10.
 25. Namyślak B., Sektor kreatywny w aglomeracji wrocławskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 7.
 26. Oakley K., Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development, ,,International Journal of Cultural Studies" 2004, vol. 7.
 27. Pratt A., Cultural industries and cultural policy: an oxymoron?, ,,International Journal of Cultural Policy" 2005, no. 11.
 28. Scott A. J., Cultural-products industries and urban economic development prospects for growth and market contestation in global context, ,,Urban Affairs Review" 2004, vol. 39.
 29. Słaby T., Kultura i jej otoczenie rynkowe, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 11.
 30. Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PTE, Warszawa 2007.
 31. Zienkowski L. (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu