BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniszewski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne - na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Legal Regulations Limiting Transaction Costs - Basedon Local Development Plans
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 3 (24), s. 134-158, tab., bibliogr. 8 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Koszty transakcyjne, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Zagospodarowanie przestrzenne, Postępowanie dowodowe
Legal regulations, Transaction cost, Administrative law, Civil law, Spatial development, Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia kwestię regulacji z obszaru prawa własności, ograniczających koszty transakcyjne związane z efektami zewnętrznymi zagospodarowania nieruchomości. Regulacje wynikające z prawa cywilnego i administracyjnego, choć spełniają tę samą funkcję w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy właścicielami nieruchomości położonych na tym samym obszarze, to jednak zakładają zastosowanie odmiennych podejść i narzędzi prawnych. Zgodnie z prawem cywilnym zakres dopuszczalnych roszczeń wynika każdorazowo ze stosunków miejscowych, charakteru immisji oraz jej intensywności. Natomiast regulacje w prawie administracyjnym przybierają kształt przepisów ograniczających prawo do zabudowy nieruchomości, m.in. w formie regulacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Koszty transakcyjne związane z internalizacją efektów zewnętrznych zagospodarowania nieruchomości są różne - zależnie od tego, w której procedurze wystąpią. W przypadku procedury administracyjnej to m.in. koszty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i realizacją jego postanowień oraz z wydaniem indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a koszty transakcyjne na gruncie prawa cywilnego wynikają m.in. ze skomplikowanej procedury dowodowej ustalania, czy i w jakim zakresie doszło do naruszenia własności. Przy wysokich kosztach transakcyjnych efektywniejsze - w ujęciu zarówno Kaldora-Hicksa, jak i C.J. Dahlmana - jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań w sferze prawa administracyjnego. Interwencja na gruncie prawa cywilnego jest natomiast możliwa i efektywna wtedy, gdy koszty transakcyjne są już uprzednio ograniczone dzięki zastosowaniu przepisów administra- cyjnych.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the question of regulation in the area of property rights that limit the transaction costs associated with real estate development externalities. Regulations in the field of civil and administrative law, even if essentially fulfilling the same role in resolving potential conflicts between the owners of real estate located in the same area, involve different approaches and legal tools. The civil law limits the scope of claims available due to local conditions on case-by-case basis, the nature of the nuisance and its intensity. However, the regulations of administrative law restrict ownership of the property in terms of its development, in particular through regulations on spatial planning and development. Transaction costs related to the internalization of externalities of property management vary depending on what procedure this management occurs. In administrative law the costs include expenses associated with the adoption of the local development plan and the implementation of its provisions, and issuing decisions on individual zoning and land use. Transaction costs in civil law, however, cover due evidence in a complicated procedure for determining whether and to what extent there has been a violation of property. At high transaction costs - both in terms of Kaldor-Hicks, and Carl J. Dahlman - the adoption of appropriate solutions in the field of administrative law is more effective. The intervention of the civil law is, however, possible and effective when transaction costs have already been reduced by the application of administrative rules.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coase R.H., The problem of social cost, ,,Journal of Law and Economics" 1960, vol. 3.
  2. Cooter R., The cost of Coase, ,,The Journal of Legal Studies" 1982, vol. 11, no. 1.
  3. Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  4. Dahlman C.J., The problem of externality, ,,Journal of Law and Economics" 1979, vol. 22, no. 1.
  5. Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindication - actio negatoria), Warszawa 1969.
  6. Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  7. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  8. Rozwadowski W., Prawo rzymskie, wyd. 2, Ars boni et aequi, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu