BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (University of Economics in Katowice, Poland), Żelazny Rafał (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Measuring Information Society - Addressing Key Issues and Constraints
Pomiar społeczeństwa informacyjnego - kluczowe aspekty i ograniczenia
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (28), s. 170-193, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Produkt krajowy brutto (PKB)
Information society, Information and Communication Technology (ICT), Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy pomiaru społeczeństwa informacyjnego. Jego celem jest zaprezentowanie metod pomiaru społeczeństwa informacyjnego oraz dokonanie, przy ich wykorzystaniu, oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wybranych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Artykuł rozpoczyna projekcja metod, wskaźników i indeksów złożonych używanych do pomiaru społeczeństwa informacyjnego. Następnie przedstawiono wyniki pomiaru społeczeństwa informacyjnego w Polsce za pomocą trzech metod. Zmierzono: wpływ sektora ICT na PKB, ICT Development Index oraz Networked Readiness Index. W zakończeniu podjęto dyskusję w zakresie działań zmierzających do wypracowania metody kwantyfikacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Przedstawione rezultaty badań mogą być pomocne w działaniach na rzecz doskonalenia metod pomiaru społeczeństwa informacyjnego, a także w pracach nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polsce.(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the measurement of information society. The aim of this paper is twofold. The first objective is to present a coherent picture of measurement methods for information society. The second aim of the paper is to show measurement findings of information society in selected countries - especially Poland. First, the paper presents available methods of information society measurement and a core set of internationally agreed information society indicators. Second, the measurement of information society was performed with the application of three methods - measuring the influence of ICT on GDP, measuring the ICT Development Index and measuring the Networked Readiness Index. Finally, a discussion was undertaken in order to establish a framework for the development of information society's quantitative measurement methods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku, ARC Rynek i Opinia na zlecenie MSWiA, Warszawa, sierpień 2011.
 2. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [in:] Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 3. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 4. Benchmarking Digital Europe 2011-2015 a conceptual framework. i2010 High Level Group, European Union, 2009.
 5. BISER eEurope Regions Benchmarking Report, European Community, 2004, http://www.biser-eu.com, 2009.
 6. Castells M., The Information Age: Economy, Society And Culture. The Rise of Network Society, vol. 1. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
 7. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 8. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, vol. 3. Blackwell Publishers, Oxford 1998.
 9. Digital economy rankings 2010. Beyond e-readiness, Economist Intelligence Unit, IBM Institute for Business Value, London, New York, Hong Kong, Geneva 2010.
 10. Digital Planet 2010. The Global Information Economy, WITSA, 2010, http://www.witsa.org/v2/media_center/ pdf/DP2010_ExecSumm_Final_LoRes.pdf, 2012.
 11. Drucker P.F., Post-capitalist society, Harper Business, New York 1993.
 12. Drucker P.F., The Age of Discontinuity: Guidelines to our Changing Society, Harper and Row, New York 1968.
 13. Dziuba D.T., Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 14. EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, http://euklems.net/, 2012.
 15. Eurostat, Percentage of the ICT sector on GDP, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=t able&init=1&language=en&pcode=tin00074&plugin=1, 2012.
 16. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne. Geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 17. Information Economy - Sector definitions based on the International Standard Industry Classification (ISIC 4), Working Party on Indicators for the Information Society, OCED, Paris 2006, www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf, 2012.
 18. Information Society Index, International Data Corporation, http://www.idc.com/groups/isi/main.html, 2012.
 19. Information society statistics - Statistics Explained: Eurostat, Brussels 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/stat istics_explained/index.php/Information_society_statistics, 2013.
 20. International Telecommunication Union, Core list of indicators, http://www.itu.int/ITU-D/ict/coreindicators/index.html, 2012.
 21. Karvalics L.Z., Information Society - What is it Exactly?, Network for Teaching Information Society, Budapest 2007.
 22. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, eds. C.M. Olszak, E. Ziemba, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 23. Knowledge Assessment Methodology, World Bank, http://www.worldbank.org/kam, 2013.
 24. Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton 1962.
 25. Mansel R., The Information Society. Critical Concepts in Sociology, Routledge, London 2009.
 26. Measuring the Information Economy, OECD, Paris 2002.
 27. Measuring the Information Society 2012, International Telecommunication Union, Geneva 2012.
 28. Measuring the Information Society. The ICT Development Index, International Telecommunication Union, Geneva 2009.
 29. OECD Guide to Measuring Information Society 2011, OECD, Paris 2011.
 30. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 31. Partnership on Measuring ICT for Development. 2004 Project Document, http://www.itu.int/en/ITU- -D/Statistics/Documents/partnership/Partnership_Project_June2004.pdf, 2013.
 32. Porat M.U., The Information Economy, vol. 1, Office of Telecommunications, US Department of Commerce, Washington 1977, pp. 44.
 33. Raban D.R., Gordon A., Geifman D., The information society. The development of a scientific specialty, "Information, Communication & Society" 2011, vol. 14, issue 3, pp. 375-399.
 34. Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2013, http://www.e-slask. pl/files/zalaczniki/2013/04/09/127 6770448/1365509299.pdf, 2013.
 35. Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2012.
 36. Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technology for Development. United Nations Economic and Social Council, December 2011.
 37. Rose M.A., The post-modern and the post-industrial: a critical analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1991, pp. 170.
 38. Sienkiewicz P., Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009.
 39. Społeczeństwo informacyjne, ed. J. Papińska-Kaceperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 40. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
 41. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
 42. Społeczeństwo informacyjne. Problemy rozwoju, ed. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 43. The Global Information Society: A Statistical View, Partnership on Measuring ICT for Development, United Nations, Santiago-Chile 2008.
 44. The Global Information Technology Report 2012. Living in a Hyperconnected World, eds. S. Dutta, B. Bilbao-Osorio, World Economic Forum, Geneva 2012.
 45. The Global Information Technology Report 2013, eds. B. Bilbao-Osorio, S. Dutta, B. Lanvin, Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum, Geneva 2013.
 46. Timmer M.P., Inklaar R., O'Mahony M., van Ark B., Economic growth in Europe. A Comparative Industry Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 47. Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
 48. Ziemba E., Olszak C.M., Building a regional structure of an information society on the basis of e-administration, "Issues in Informing Science and Information Technology" 2012, vol. 9, pp. 277-295.
 49. Ziemba E., Papaj T., Żelazny R., New perspectives on information society: The maturity of research on a sustainable information society, "Online Journal of Applied Knowledge Management" 2013, vol. 1, issue 1, pp. 52-71.
 50. Ziemba E., The holistic and systems approach to the sustainable information society, "Journal of Computer Information Systems", in print.
 51. Żelazny R., Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, [in:] GOW - wyzwanie dla Polski, ed. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 52. Żelazny R., Wybrane mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Problemy pomiaru na poziomie regionalnym, [in:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, eds. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, pp. 48-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu