BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galor Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński), Kalinowski Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kujaczyński Tomasz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji
The Role Social Economics in Antiliability for Ruling
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2013, nr 6, s. 91-104, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Ekonomia społeczna, Wykluczenie społeczne, Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji
Social cooperatives, Social economy, Social exclusion, Globalization, Social results of globalisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z zasadniczych wyzwań globalizacji jest zagadnienie wykluczenia. Kategoria ta może być rozpatrywana wielopłaszczyznowo. Może dotyczyć zarówno uzależnień i wykluczenia cyfrowego ale także socjalnego przybierając swą najostrzejszą postać cmentarza socjalnego. Ta ostatnia sytuacja jest szczególnie bolesnym społecznie problemem, znajdującym się w centrum uwagi ekonomii społecznej. Stąd też celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych założeń i obszarów aktywności ekonomii społecznej jako jednego z proponowanych rozwiązań eliminujących zjawisko wykluczenia Ten obszar aktywności naukowej i społecznej koncentruje się na prawidłowościach podziału dochodu narodowego w kierunku dobrobytu społecznego. Postulaty ekonomii społecznej są realizowane poprzez spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i kluby integracji społecznej. W artykule zaprezentowano formy przeciwdziałania wykluczeniu, uwzględniając różnorodne doświadczenia, wraz ze wskazaniem wybranych warunków skuteczności podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)

One of the major challenges of globalization is the exclusion problem. This category can be discussed on many levels. It can relate to both substance abuse and the digital exclusion but the social exclusion also which can take the form of social cemetery. The latter situation is particularly painful problem and is located in the heart of the social economics. This area of scientific and social activity focuses on the rules of distribution of national income towards social welfare. The requirements of the social economics are achieved through social cooperatives, social integration centers and work activity centers and social integration clubs. The article presents selected forms of fights against the exclusion, taking into account both historical and current experiences, as domestic and international ones. The authors indicates also the necessary conditions to make the actions effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czternasty W., Jagielski M., Kujaczyński T., Dostosowania spółdzielczości w różnych ustrojach gospodarczych, [w:] Cooperatives development strategies, SIB, Kraków 1994.
 2. Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych, Wyd. AE, Poznań 1994.
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa, 1999.
 4. Dyka S., Wielofunkcyjny rozwój wsi a spółdzielczość wiejska, "Postępy Nauk Rolniczych" 1995, nr 3.
 5. Dyka S., (red.), Spółdzielczość we współczesnej gospodarce, Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 6. Friedman M., The social responsibility of bussiness is to increase its profits, "New York Times Magazine" 1970, September 13.
 7. Frieske K. W.(red.), Marginalność i procesy marginalizacji, IPiSS, Warszawa 1999.
 8. Galor Z., Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategoria ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] Golinowska S., Tarkowska E., Topińska I. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Badania. Metody. Wyniki, IpiSS, Warszawa 2005.
 10. Góra M., Niedostatki koncepcji zwanej Europejskim Modelem Społecznym, "Problemy polityki społecznej" 2005, nr 8.
 11. Jańczyk T., Spółdzielczość polska. Geneza, rozwój, perspektywy, ZW CRS, Warszawa 1976.
 12. Kapusta F., Teoria agrobiznesu, cz.1, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 13. Kłodziński M. (red.), Okuniewski J., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, Wyd. SGGW, Warszawa 1992.
 14. Konieczna-Michalska M., Organizacja nowych spółdzielni wiejskich w Polsce, [w:] Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej, SIB, Warszawa 1993.
 15. Kożuch A., Proces transformacji a sektor spółdzielczy, [w:] Pałasz L. (red.), Agrobiznes w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji europejskiej, Wyd. AR, Szczecin 1999.
 16. Lewis O., Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, PIW, Warszawa 1964.
 17. Rolewicz J., Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po 1990, AE, Poznań 1999.
 18. Madej A., Efektywność i sprawiedliwość w ekonomii solidarności, "Ekonomia Społeczna" 2008, nr 1.
 19. Rifkin J., Europejskie marzenie, Nadir, Warszawa 2005.
 20. B. Sadowska (red.), Nowy porządek, Społeczna gospodarka rynkowa, Barka, Poznań 2009.
 21. Samsonowicz H., http://w.wszechnica.org.pl/?id_content=368&id_keyword=120&p=11, [2011].
 22. Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady. Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2006.
 23. Stolińska-Janic J., Formy udziału spółdzielczości w wielofunkcyjnym rozwoju wsi - wnioski z doświadczeń zagranicznych, [w:] Spółdzielczość w wielofunkcyjnym rozwoju wsi, SIB, Warszawa 1994.
 24. Tarkowska E., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w:] Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Scholar, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu