BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Wpływ akcesji Polski do UEM na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w aspekcie planowania działań sprzedażowych
Influence of Polish Accession to the EMU on the Functioning of Polish Enterprises in the Aspect of the Planning of Sales Activities
Źródło
Problemy Zarządzania, 2012, vol. 10, nr 1 (35), t. 1, s. 119-146, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Sprzedaż, Planowanie sprzedaży, Sektor przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Sale, Sales planning, Manufacturing sector, Enterprise competitiveness, Enterprises study, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W artykule przedstawiono, z punktu widzenia teorii i praktyki badawczej, problematykę sposobów przygotowywania się polskich firmy do podejmowania działań sprzedażowych w warunkach przyjęcia przez Polskę waluty euro. Przedmiotem dociekań stał się problem świadomości przedsiębiorstw na temat konieczności redefinicji strategii i obszarów sprzedaży po wejściu Polski do strefy euro, a także działań, jakie podjęły i zamierzają podjąć przedsiębiorstwa w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym lub międzynarodowym. Omawiając zagadnienie, oparto się na się na przeglądzie literatury tematu i badaniach własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

The article presents, from the standpoint of theory and practice of research, issues of how to prepare to take the Polish company sales activities in terms of Poland's adoption of the euro. The subject of inquiry has become a problem of awareness of enterprises of the need to redefine strategies and sales areas after Polish accession to the euro area, as well as the actions the companies have taken and intend to take in connection with obtaining or maintaining stable competitive position a far as the domestic and international markets are concerned. The discussion was based on the review of literature and the present study conducted among enterprises operating in the area of Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik, K. 2009. Wejście do strefy euro a zróżnicowanie wynagrodzeń. Studia Ekonomiczne, nr 1-2.
 2. Bednarek-Sekunda, E. i D. Witkowski 2010. Przygotowanie sektora przedsiębiorstw nie- finansowych do wprowadzenia euro. Europracownia, nr 3, s. 8-29.
 3. Borkowski, P. 2008. Wpływ wprowadzenia euro na ryzyko w działalności przedsiębiorstw, w: J. Ostaszewski (red.) Polska w strefie euro. Szans i zagrożenia, s. 417-427. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Czaja, S. i E. Tyszkiewicz 1998. Funkcjonowanie firm i samorządów terytorialnych w warunkach Unii Europejskiej, Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP.
 5. Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Pietrzykowski, M. i P. Tarka 2010. Opportunities and threats related to accession of Poland to the euro zone - perspective of polish enterprises, w: J. Bilski i E. Feder-Sempach (red.) The mechanism of functioning of EMU euro zone enlargement - the new members' perspective, s. 55-65. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Gorynia, M. (red.) 2002. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 7. Gorynia, M. i B. Jankowska (red.) 2011. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 8. Koronowski, A. 2009. Wybór strategii przystąpienia do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW, w: U. Płowiec (red.) Polityka gospodarcza a rozwój kraju, s. 45-56. Warszawa: PTE.
 9. NBP 2011. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pdf, odczyt: 20.12.2011.
 10. Penc, J. 2003. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Warszawa: Difin.
 11. Pułaska-Turyna, B. 2011. Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin.
 12. Roguska, B. 2011. Wprowadzenie euro w Polsce - akceptacja, skutki, uwarunkowania, Komunikat z Badań CBOS, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4449, odczyt: 20.12.2011.
 13. Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wyniki badania KerallaResearch - opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011 oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011, http://keralla.pl/images/files/Raport%20Sektora%20MSP_%20 KerallaResearch%201Q11.pdf, odczyt: 21.12.2011.
 14. Sobczyk, M. 2001. Statystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sora, A. 2009. Nastawienie Polaków do waluty euro, w: A. Sroka i A.K. Wojtaszczyk (red.) Polska na drodze do euro, s. 331-345. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 16. Stankiewicz, J.M. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora".
 17. Wajda-Lichy, M. i A.M. Dąbrowski 2010. Strategie rozszerzenia strefy euro, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 18. Zeliaś, A., Pawełek, B. i S. Wanat 2002. Metody statystyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Żołnowski, A. 2009. Wpływ członkowska Polski w UE na inwestycje zagraniczne, Warszawa: ekspertyza na zlecenie UKIE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu