BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanetra-Półgrabi Sabina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Instytucjonalne wsparcie innowacyjności miast w województwie śląskim
Institutional Support of City Innovation in Silesia
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 22, s. 83-92, tab., bibliogr. 32 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Conditions of Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Miasto, Innowacyjność, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
City, Innovative character, Institutional support of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Polskie miasta borykają się z wieloma problemami o charakterze zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Po pierwsze, muszą przystosować się do zmian, jakie czekają miasta w całej Europie, startując z pozycji dużo słabszej niż miasta bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej - przede wszystkim ze względu na zaniedbania infrastrukturalne. Po drugie, dotykają je takie same problemy społeczne, obecne w całej Europie, a zwłaszcza bezrobocie wśród absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych. Potencjalnym sposobem ich rozwiązywania są oczywiście pieniądze, ale również otwartość na innowacje. Innowacyjność miast może być rozpatrywana na różne sposoby. Zwykle zwraca się uwagę na obecność określonych instytucji, które dzięki różnym mechanizmom finansowym i pozafinansowym wspierają komercjalizację technologii, obecność przedsiębiorstw w większości wytwarzających wysokie technologie, poziom absorpcji funduszy unijnych stanowiący kryterium przy ocenie gmin w konkursach zmierzających do wyodrębnienia ośrodków innowacyjnych, np. Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Instytucje spełniające tego typu zadania działają, i to z powodzeniem, w województwie śląskim. Są to przede wszystkim jednostki badawczo-rozwojowe, parki przemysłowe oraz naukowo-technologiczne oraz instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest próba zaprezentowania ich roli w miastach województwa śląskiego na podstawie zebranych materiałów. Na wstępie wyjaśniono kluczowe pojęcia odnoszące się do innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

Polish cities deal with a lot of economic as well as social problems. First of all, they have to adapt to the changes that occur all around Europe. They start from a much worse position than the better developed cities of the European Union, mainly because of infrastructural negligence. Secondly, the cities deal with same problems as other European cities, especially the unemployment of university graduates. The potential solution for this situation is not only money, but also a favorable attitude towards innovations. City innovation can be examined in different ways. Usually the presence of particular institutions is taken into consideration. Thanks to various financial and non-financial mechanisms, the institutions support commercialization of technology, the presence of companies producing high technology and the use of Union fund that determines which cities become centres of innovation in different contests, e.g. Leaders of Innovation and Development. Such institutions function in Silesia and are very successful. These are mainly research and development entities, industrial and science-technology parks and also institutions of business environment. The article is written for the purpose of showing how important the institutions are in Silesia. At the beginning the key words relating to innovation are explained. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Campion, M. (2012). Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 2. Domański, R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UEK.
 3. Domański, R. (2005a). Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region). Biuletyn KPZK PAN, 219, 130- 146.
 4. Domański, R. (2005b). Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego. Przegląd Geograficzny, 77 (2), 131-138.
 5. Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Florida, R. (1995). Toward the Learning Region, Futures, 27 (5), s. 527-536.
 7. Florida, R. (2000). The Learning Region, W: Z.J. Acs (ed.), Regional Innovation, Knowledge and Global Change. London: Printer.
 8. Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93-115.
 9. Grosse, T.G. (2004). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 10. Grzyb, U. (2008). Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 70-74.
 11. Janczewski, J. (2006). Innowacje jako narzędzie przedsiębiorczości małej firmy na przykładzie usług motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 27-40.
 12. Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 13. Jewtuchowicz, A. (1996). Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań-Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 59-74.
 14. Kaluizhnova, N., Osipov, M. (2012). Institutional Factors of Innovation-Oriented Regional Development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116-125.
 15. Kochmańska, M. (2011). Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 90-102.
 16. Kosowska, A., Kwieciński, L. (2008). Region uczący się na przykładzie Øresund. W: E. Stadtmüller, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 422-438.
 17. Maśloch, P. (2005). Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 17-26.
 18. Mikosik, S. (1993). Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Oleksiuk, A. (2009). Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 20. Pomykalski, A. (2004). Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w regionie. W: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 187-195.
 21. Rachwał, T. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza - przedsiębiorczość - marketing, Studia KPZK PAN, 141, 135-152.
 22. Rejman, K. (2007). Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 220-224.
 23. Romer, P.M. (1987). Growth Based on Increasing Returns due to Specialization. American Economic Review: Papers and Proceedings, 77 (2), 56-62.
 24. Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98 (5), part 2, 71-102.
 25. Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-1037.
 26. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 27. Schumpeter, J. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Siłka, P. (2012). Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 61-73.
 29. Surdej, A., Wach, K. (2008). Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 75-81.
 30. Szostak, E. (2011). Dostosowania w zakresie polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 66-86.
 31. Trzepacz, P. (2010). Funkcje i innowacyjność miast województwa śląskiego. W: A. Sobala-Gwosdz (red.), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji. Bielsko-Biała: Strada Consulting Piotr Kurowski, 73-88.
 32. Wechta, P. (2003). Socjologia i kryptosocjologia Josepha Schumpetera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu