BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojańczyk Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Od niestabilności do ryzyka - analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych
From Instability to Risk - Analysis of Stock Indices Historic Volatility
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 4, s. 64-77, rys., tabl., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zmienność, Indeks giełdowy
Risk, Variability, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niestabilność gospodarki światowej powoduje trudności w wycenie instrumentów finansowych i przedsiębiorstw, problemy z ustalaniem wartości zabezpieczenia kredytów i pozyskiwaniem finansowania, czyli zwiększa ryzyko. Przeprowadzone przez autora badania zmienności historycznej indeksów giełdowych WIG, NYSE, FTSE100, w oparciu o względne miary zmienności wskazują, że w ostatnich kilku latach nie wystąpiła zwiększona zmienność. Brak podwyższonej zmienności historycznej nie oznacza, że ryzyko również nie uległo zwiększeniu. To, że po 2008 r. nie nastąpił znacznie większy kryzys i zmienność, jest głównie zasługą interwencji państw na niespotykaną wcześniej skalę. Stare problemy jednak pozostały, a państwa są coraz bardziej zadłużone - konkluduje autor.(abstrakt oryginalny)

The instability of the global economy impedes the valuation of financial instruments and companies, causes problems with setting the value of loans securing and financing acquisition, what increases the risk. According to the author's research on the historical volatility of stock market indices (WIG, NYSE, FTSE100), based on the relative measure of variability, in the last few years no increased volatility were observed. But when the historic volatility is not raising, it does not means that the risk would not increase. The fact that after 2008 did not occur much bigger crisis neither volatility, it was mainly thanks to the intervention of countries on an unprecedented scale. Old problems still remained, and the states are becoming more and more indebted - concludes the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojańczyk M.,Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym.Kryzys zarządzania spółkami,Difin, Warszawa 2010.
 2. Bojańczyk M.,Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej, wizjonerzy i prepersi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 3. Bojańczyk M.,Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 72.
 4. Gajdka J., Walińska E.,Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka,Tom 2, FRR, Warszawa 2000, s.141.
 5. Grzywacz J.,Finansowe instrumenty pochodne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 13- 14.
 6. Hamulczuk M., Rembisz W.,Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego, [w:]Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne, Hamulczuk M., Stańko S., IERiGŻ-pib, Warszawa 2008.
 7. Jajuga K.,Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy", 1999, nr 3/5,s. 63.
 8. Jajuga K.,Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem, [w:]Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. (red.), PWN,Warszawa 2009.
 9. Jajuga K.,Wprowadzenie do inwestycji finansowych, KNF, Warszawa 2009.
 10. Knight F.H.,Risk, Uncertainty and Profit, Cosimo, New York 2006.
 11. Kukliński A.,Procesy tworzenia i procesy destrukcji porządku globalnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2008, nr 3.
 12. Markowitz H.,Portfolio selection, "Journal of Finance", 1952, March, pp. 77-91.
 13. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Jajuga. K. (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 14. Pyka I.,Rynek finansowy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 29.
 15. Ros S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 438.
 16. Ślepaczuk R., Zakrzewski G.,VIW20 -koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego,www.e-finance.com.
 17. Thornhill W.T.,Effective risk management for financial institutions, Administration Institute, Illinois 1989, p. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu