BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszak Paweł (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Regionalna polityka gospodarcza
Regional Economic Politics
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 11-28, tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka gospodarcza, Zróżnicowanie regionalne, Region, Źródła finansowania
Regional policy, Economic policy, Regional diversity, Region, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym rozważań jest analiza pojęcia regionu oraz celów i instrumentów regionalnej polityki gospodarczej, jak również źródeł jej finansowania. Ponadto przedstawiona tu została bliżej problematyka krajowej i regionalnej polityki gospodarczej z uwzględnieniem jej celów i instrumentów. Wskazano przy tym, że jednym z głównych celów krajowej i regionalnej polityki gospodarczej jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie dysproporcji w rozwoju przestrzennym kraju za pośrednictwem redystrybucji środków budżetowych w przekroju międzyregionalnym. Regionalną politykę gospodarczą traktuje się tu więc również jako jedno z istotnych narzędzi polityki gospodarczej państwa w ogóle. W tym artykule omawiane są zwłaszcza takie instrumenty krajowej i regionalnej polityki gospodarczej, jak instrumenty ogólne, powszechnie stosowane oraz instrumenty specyficzne. Przedstawione zostały również źródła finansowania regionalnej polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Economic politics equal, as well as they play politics functioning market system regional important role. It belongs to treat regional politics as integral element of economic policy, with all consequences subsequent from there. Here structures of economically-three-dimensional countries about conscious interaction on forming walk plow interregional proportion development. It belongs to treat regional politics as interaction of public authority on development of region of country also and developing of its area. It must follow correlated and in national scale parallelly. Main instrument of operation, complexity of development in conditions incremental and co-dependences of transformations, long duration strategies should be, defining concept integrated politics regional, between economic politics taking into consideration interrelation taking a stand, three-dimensional and ecological. These strategies should tie long duration economic politics of state with interests of regions and economic subjects. Sources of sponsorship of these politics are very important in regional economic policy. It from their largeness and development of individual region depends value, but that goes behind whole country it. This politics play fundamental role in sponsorship complementary revenues and union funds. Country and regions should add any possible efforts, in order to they were as highest. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Balcerowicz L., Systemy gospodarcze, Elementy analizy porównawczej, Wyd. SGPiS, Warszawa 1989.
 3. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, PWN, Warszawa 1997.
 4. Ćwikliński H., Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa, [w:] Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. UG, Gdańsk 2001.
 5. Chojna-Duch E., Komberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Wyd. "Ewstar" i Twigger, Warszawa 1998.
 6. Denek E., Ustrojowe i ekonomiczne podstawy działania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, [w:] Denek E. (red.), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 7. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
 8. Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1972.
 9. Fedorowicz Z., Polityka finansowa państwa, PWN, Warszawa 2001.
 10. Filipiak-Dylewska F., Bankjako partner finansowy samorządu terytorialnego w aspekcie integracji z Unią Europejską, [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, część II, Wyd. SGH, Warszawa, 1999.
 11. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992.
 12. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 13. Jadźwiński I., Polityka ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
 14. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 15. Juja T., Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe Forum, Poznań 2006.
 16. Kruszczyński S., Planowanie gospodarki narodowej i elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 17. Kuziński S., Polityka gospodarcza. Realia, dylematy, propozycje, Warszawa 1987.
 18. Madej T., Zasadzki W., Problemy polityki regionalnej w Polsce, [w:] Polityka ekonomiczna w okresie zmian systemowych, Teoria, badania i interpretacje, Acta Universitatis Lodziensis nr 154, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 19. Meller J., Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, PWE, Warszawa 1981.
 20. Michalski R., Cele polityki gospodarczej, [w:] Bąk H., Marciniak Z., Michalski R., Rossati D., Wstęp do polityki gospodarczej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990.
 21. Pająk K., Samorząd terytorialny w procesie transformacji w Polsce, [w:] Pająk K. (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 22. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regionów w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 23. Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 24. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wyd. UMK, Toruń 2003.
 25. Przybylska-Kapuścińska W., Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 26. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1972.
 27. Słodowa-Hełpa M., Banki w procesie absorpcji funduszy Unii Europejskiej, [w:] Słodowa-Hełpa M., Olszewski J. (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zjednoczonej Europy,Wyd. WSAiZ w Poznaniu, Poznań 2008.
 28. Taylor E., Wstęp do ekonomii, Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz", Gdynia 1947.
 29. Twarowska M., Przedmiot, cele i podmioty regionalnej polityki rynku pracy w Polsce, [w:] Tarajkowski J., Jankiewicz S. (red.), Dobre i złe strony transformacji w Polsce, Zeszyt naukowy nr 24, Wyd. AE Poznań, Poznań 2003.
 30. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 31. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 155, poz. 1014, art. 48-49; art. 112-115 z późn. zm.
 32. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, Dz. U. Nr 150, poz. 983, art. 3, art. 5-7 z późn. zm.
 33. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, Dz. U. Nr 150, poz. art. 11 i 12 z późn. zm.
 34. Wierzbicki J., Budżety terenowe w Polsce, PWE, Warszawa 1999.
 35. Winiarski B., Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 36. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 1999.
 37. Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.
 38. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, PWN, Warszawa 1997.
 39. Wojtasiewicz L., Aktywizacja gospodarcza gminy w działalności samorządu lokalnego, [w:] Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, PWN, Warszawa 2004.
 40. www.mg.gov.pl.
 41. www.mrr.gov.pl.
 42. www.ukie.gov.pl.
 43. Zawadzki S. M., Podstawy planowania regionalnego, wyd. 2, PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu