BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Putek-Szeląg Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza i diagnoza wielkości produkcji energii odnawialnej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Analysis and Diagnosis of the Volume of Renewable Energy Production in Poland Compared to EU Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 342-352, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna, Zużycie energii, Zmienne ekonomiczne
Renewable energy sources, Energy policy, Energy consumption, Economic variables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju powinna dążyć do minimalizacji zużycia zasobów nieodnawialnych i do zastąpienia energii paliw nieodnawialnych energią ze źródeł odnawialnych. Autorki przedstawiły analizę i diagnozę wielkości energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo zostały przedstawione podstawowe zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi ogólnoekonomicznymi a wielkością energii odnawialnej. Autorki zwróciły uwagę na bariery rozwoju tego sektora w Polsce, czyli przede wszystkim czasochłonny, kapitałochłonny i złożony proces inwestycyjny. Rozbudowane procedury administracyjne, ograniczenia infrastrukturalne, prawne i planistyczne powodują, że dynamika rozwoju tego sektora jest niska.(abstrakt oryginalny)

Economy based on the sustainable development should aim to minimize the consumption of non-renewable resources and to replace the energy from non-renewable fuels by the energy from renewable sources. The authors show the analysis and diagnosis of the amount of renewable energy generated in Poland, compared to countries of the EU. In addition, the fundamental relationships between selected economic variables and the amount of renewable energy were presented. The authors put emphasis on the development barriers in this sector in Poland, that is especially time-consuming, capital-consuming and complex investment process. Complex administrative procedures, infrastructure, legal and planning constraints permits cause that the dynamics of development in this sector is low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Faber A., Potencjał i konsekwencje rolnej produkcji biomasy dla energetyki, Płońsk 2008.
  2. Sadecka Z., Myszograj S., Bocheński D., Niekonwencjonalne źródło energii w oczyszczalni ścieków, "Przegląd Komunalny", nr 3/2009.
  3. Śliwińska A., Czaplicka-Kolarz K., Wybrane aspekty metodologii analizy cyklu życia odnawialnych źródeł energii, "Czasopismo Techniczne. Środowisko", zeszyt 11/2009, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  4. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Wiśniewski G. (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł w Polsce, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 2000 [dostęp elektroniczny 05.09.12, www.pga.org.pl/prawo/ekonomiczne_ i_prawne_aspekty.pdf].
  6. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku [dostęp elektroniczny 05.09.12].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu