BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosowski Jakub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Dyrektywa informowania uczestników procesu karnego o ich prawach i obowiązkach w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.
Erkundigung den Teilnehmer des Strafprozess nach Ihren Rechten und Pflichten in der Strafprozessordnung Von 1928 Jahre
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2008, t. 11, s. 149-161
Słowa kluczowe
Prawo karne, Kodeks karny, Postępowanie sądowe
Criminal Law, Criminal Code, Legal proceedings
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W artykule omówiono dyrektywę, która dotyczy informowania uczestników procesu karnego o ich prawach i obowiązkach, a która nie została wyróżniona w kodeksie postępowania karnego z 1928 roku. Szczegółowo przedstawiono pouczenia znajdujące się w tym kodeksie, które obecnie można sklasyfikować jako bezwzględną postać zasady informacji procesowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaszewski Z., Celiński W., Czynności sądowe w sprawach karnych, Warszawa 1961, s. 48.
 2. Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 366.
 3. Cieślak M., Problem uprzedzenia uczestnika procesu karnego o przysługującym mu uprawnieniu lub obowiązku, "Nowe Prawo" 1964, nr 6, s. 583.
 4. Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 1999, s. 92.
 5. Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996, s. 107-109.
 6. Dudka K., Książek M., Zasada informowania w kodeksie postępowania administracyjnego a zasada informacji w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 11, s. 92.
 7. Glaser S., Zarys polskiego procesu karnego, Warszawa 1929, s. 3-88.
 8. Gostyński Z., Obowiązek informowania uczestników postępowania o ich obowiązkach i uprawnieniach jako przejaw zasady uczciwego (rzetelnego) procesu, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, pod red. J. Czapskiej, A. Gaberle, A. Światłowskiego, A. Zolla, Warszawa 2000, s. 363.
 9. Grajewski J., [w:] J. Grajewski [red.], Prawo karne procesowe - część ogólna. Warszawa 2007, s. 119.
 10. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 95.
 11. Gwiazdomorski J., Podstawowe problemy przedawnienia, "Nowe Prawo" 1955, nr 1, s. 4, 6.
 12. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 132.
 13. Kalinowski S., [w:] S. Kalinowski, M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960, s. 319.
 14. Kalinowski S., [w:] S. Kalinowski, M. Siewierski., Przebieg procesu karnego, Warszawa 1957, s. 219.
 15. Kmiecik R., [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006, s. 136.
 16. Kosowski J., Posiedzenie sądu a rozprawa w procesie karnym - wybrane zagadnienia, "Studia Iuridica Lublinensia" 2007, t. IX, s. 153-154.
 17. Lande J., Studia z filozofii prawa. Warszawa 1959, s. 943-950.
 18. Lipczyńska M., [w:] M. Lipczyńska, A. Kordik, Z. Kegel, Z. Swida-Łagiewska, Polski proces karny, Warszawa-Wrocław 1975, s. 91-92.
 19. Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa-Wrocław 1971, s. 68.
 20. Lipczyńska M., Zasada informacji prawnej (art. 10 k.p.k.) a system zasad procesowych polskiego procesu karnego, "Państwo i Prawo" 1973, nr 2, s. 51-52.
 21. Marszał K., [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 100-101.
 22. Marszał K., Informowanie uczestników procesu karnego o ich obowiązkach i uprawnieniach, "Problemy Prawa Karnego" 1982, nr 7, s. 83.
 23. Mogilnicki A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933, s. 428, 431-432.
 24. Murzynowski A., [w:] L. Hochberg, A. Murzynowski, L. Schaff, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959, s. 230.
 25. Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego. Warszawa 1994, s. 214.
 26. Nowikowski I., Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 188-189.
 27. Peiper L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1929, s. 376.
 28. Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1933, s. 394-395.
 29. Przeworski J., Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r., Warszawa 1924, s. 150 ze wskazanym tam orzecznictwem.
 30. Schaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953, s. 159-219.
 31. Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 180.
 32. Stachowiak S., Zakres informacji procesowej przekazywanej podejrzanemu przed iw toku przesłuchania, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 3, s. 7.
 33. Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa 1948, s. 45.
 34. Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 80-149.
 35. Taras T., [w:] T. Taras [red.], Proces karny. Część ogólna, Lublin 1975, s. 87.
 36. Ustawa karna obowiązująca w b. dzielnicy pruskiej, [w:] Ustawa karna, Poznań 1921, s. 62-64.
 37. Waltoś S., Proces karny, Zarys systemu, Warszawa 2005, s. 327-328.
 38. Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963, s. 276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu