BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakowski Dariusz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Dostosowania na rynku mięsa w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej
Adjustment for the Meat Market in Poland before and after Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mięsny, Gospodarka żywnościowa, Integracja rynku rolnego, Produkcja mięsa, Hodowla zwierząt, Rynek żywca, Konsumpcja, Mięso
Meat market, Food economy, Integration of agricultural market, Production of meat, Animal husbandry, Livestock market, Consumption, Meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie związane z dostosowaniem popytu, podaży oraz cen na rynku mięsa wskutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Badanie obejmuje szesnastoletni okres, pomiędzy 1995, a 2011 rokiem, z tym że do części porównań wykorzystano krótszy zakres, zawierający sześć lat przed i po integracji Polski z UE. Analizie poddano, w jaki sposób zmieniała się sytuacja producentów przed i po akcesji, biorąc pod uwagę wielkość i strukturę produkcji oraz pogłowie zwierząt hodowlanych. Porównano także poziom wymiany handlowej przed i po roku 2004. Następnie zweryfikowano kształtowanie się cen skupu mięsa od producentów oraz jego spożycia i popytu na nie w badanym okresie. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż po akcesji Polski do UE wzrosła produkcja mięsa, ożywiła się wymiana handlowa oraz wystąpiła podwyżka cen na rynku producentów. Ponadto zmieniły się preferencję konsumentów, którzy w znacznym stopniu zastępują konsumpcję wołowiny mięsem drobiowym. (abstrakt oryginalny)

The article discusses issues related to the adjustment of supply, demand and prices for the meat market as a result of Polish accession to the European Union. The data include sixteen-year period between 1995 and 2011, several times for the comparisons used a shorter period, including six years before and after Polish accession to the EU. Analyzed, how in the period before and after the producers situation changed, taking into account the size and structure of production and livestock populations. Also compared the level of international exchange before and after 2004. Then verified the formation of prices and demand for the meat market in the period considered. The research found that after the Polish accession to the EU increased meat production, revived trade, increased prices in the market of producers and consumer preferences have changed, largely replacing the beef consumption by poultry meat. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Wobec globalizacji, "Nowe Życie Gospodarcze", Dodatek specjalny, 2005.
 2. Analizy Rynkowe. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 12-41, IERiGŻ, Warszawa 1997-2011.
 3. Arend A., Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sfery agrobiznesu, "Agrobiznes" 2006, nr 1118, t. 1.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Czyżewski A., Stępień S., Opinie i Ekspertyzy OE-178. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020. Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011.
 6. J. Danilczuk-Zembrzuska, Konkurencyjność rynku mięsa w Polsce na tle krajów Wspólnoty, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2009, nr 2.
 7. Długłęcki T., Unia Europejska a Polska. Konkurencyjność, [w:] Wojtkowska-Łoda G. (red.), Polska w Unii Europejskiej uwarunkowania i możliwości po 2004 r., Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 8. Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 9. Rowiński J., Handel rolno-spożywczy - co się zmieniło po akcesji, Wspólnoty Europejskie, nr 4 (161), Wyd. Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005.
 10. Urban R., Polska gospodarka mięsna - stan i problemy, "Przemysł Spożywczy" 2012, t. 66, nr 3.
 11. Urban R., Sektor mięsny w Polsce po wejściu do UE, "Agro Trendy" 2009, nr 2 (109).
 12. Urban R., Program branżowy, Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w okresie integracji z UE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu