BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochojski Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie jako wyzwanie województwa śląskiego : refleksje wobec procesu governance w świetle polityki regionu na lata 2014-2020
Education and Lifelong Learning as a Challenge for Silesia : Reflections on the Process of Regional Policy Governance for 2014-2020 Period
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 290, s. 135-162, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Oblicza innowacyjności w regionie
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Edukacja, Polityka regionalna, Polityka kształcenia
Lifelong learning, Education, Regional policy, Education policy
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Edukacja oraz uczenie się, jako procesy podstawowe dla kształtowania i rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego terytoriów wymagają nowego spojrzenia w regionach. Z jednej strony procesy te są mocno wpisane w specyfikę lokalną, z drugiej strony znajdują się pod wpływem oddziaływania różnych podmiotów i uwarunkowań krajowych oraz ponadnarodowych, które to wpływają na decyzje podejmowane przez ważnego aktora - samorządowe regiony. Wielość tych wpływów oraz ich charakter nie pozostają bez znaczenia dla procesu przygotowywania i realizowania terytorialnie zorientowanej oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Wydaje się zatem, że mechanizm partnerskiego, a właściwie realizowanego w duchu governance, ustalania rozwiązań na rzecz wzmacniania oferty usług edukacyjnych i szkoleniowych jest z perspektywy władz regionalnych, tj. podmiotu programującego, rozwiązaniem słusznym i pożądanym. Niniejszy tekst jest próbą wskazania najistotniejszych wniosków, płynących z diagnozy oraz przygotowanych w tym zakresie rekomendacji, w ramach zrealizowanego przez autora studium empirycznego w województwie śląskim. (fragment tekstu)

Education can be seen as a strong condition for boosting the economy of a territory. More and more efforts have been recently made towards a governance-led process of formulating and implementing various levels of policy instruments. The new EU programming period has become an opportunity to test the governance issues and go through the multi-stakeholder and multi-territorial planning process for the benefit of education, i.e. one of the priorities in Silesia. The paper offers both methodological and empirical efforts to reflect upon the dialogue for a strong regional policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk S., 2010, Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Barczyk S., Ochojski A., 2013, Aplikacje modelu triple-helix w szwedzkich realiach zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] Projekty regionalne i lokalne - współpraca - nauka -biznes - samorząd, red. H. Brandenburg, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, w trakcie publikacji.
 3. Blair J. P., Carroll M. C, 2009, Local Economie Development. Analysis, Practices, and Globalisation, SAGE, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore.
 4. Camagni R., 2002. On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading?, Urban Studies, vol. 39, No 13, s. 2395-2411.
 5. Duche G., 2001, W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, [w:] Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-24.
 6. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Hélix of University-Industry-Government Relations, Research Policy, vol. 29, No 2, s. 109-123.
 7. Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Klasik A., 2009, Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, [w:] Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 29-39.
 9. Korenik S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wyd. Ce-DeWu, Warszawa.
 10. Kuźnik F., 2012, Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", T. CXLIII, Warszawa.
 11. Kuźnik F., Szczupak B., 2010, Perspektywa systemowa użytkowania terenów w województwie śląskim,[w:] Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050, red. L. Trzaski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 84-96.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2013, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Założenia Umowy Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dostępny w: http://www.rnrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/ Documents/Zal_UP_05_02_2013Jm.pdf. [Dostęp 15.01.2013].
 13. OECD, 2010. Trends Shaping Education, Paris.
 14. Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Prahalad C, Krishnan M., 2008, The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks, McGraw-Hill Professional.
 16. Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, 2012a, Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego, Nr 1, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice.
 17. Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, 2012b, Terytorializacja w kontekście Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Nr 1, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice.
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia.
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2012, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu