BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy
The Influence of Direct Foreign Investments on Labour Market in Małopolska Region
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 113-126, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Rynek pracy, Zatrudnienie, Lokalny rynek pracy, Struktura zatrudnienia
Direct investments, Foreign investment, Foreign capital, Labour market, Employment, Local labour market, Employment structure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W niniejszej pracy podjęto próbę wskazania pozytywnych i negatywnych efektów oddziaływania bezpośrednich inwestycji na rynek pracy kraju goszczącego. Wyodrębnione i scharakteryzowane zostały pierwotne (bezpośrednie) i wtórne (pośrednie) efekty, jako pozytywne i negatywne występujące w sferach: ilości, jakości i lokalizacji. Wskazano na rosnącą rolę zagranicznych firm w procesie kształtowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, konkurencji w pozyskiwaniu pracowników oraz w jakości oferowanych miejsc pracy. Analizie poddane zostało znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla małopolskiego rynku pracy w latach 2009-2010 w oparciu o takie aspekty, jak: poziom zatrudnienia, kraj pochodzenia inwestora, struktura gałęziowo-branżowa, zwolnienia grupowe oraz bilans zatrudnienia. Udowodniona została kluczowa rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kształtowania się sytuacji na małopolskim rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to identify the positive and negative effects of the impact of FDI on the labor market of the host country. There was isolated and characterized primary (direct) and secondary (indirect) effects, as positive and negative occurring in areas of quantity, quality and location. Pointed to the growing role of foreign companies in the process of regional and local labor markets, competition attract employees and quality of jobs' place. There was analysed the importance of FDI to the labor market in Malopolska in the years 2009-2010, based on aspects such as the level of employment, country of investor, the structure of branches-industry, redundancies and balance of employment. Proven is a key role of direct foreign investment for the development of the situation in the Malopolska labor market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk J., Bukowski S., Misala J., Współczesny Kryzys Gospodarczy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 2. Budzowski K., Ekonomiczne problemy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków 2008.
 3. Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 4. Domański B. (red.), Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.
 5. Domański B. (red.), Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 6. Domański B. (red.), Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2009 i 2010 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
 7. Dzikowska-Zawirska J., Włodarczyk-Guzek W., Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] Wydymus S., Budzowski K. (red.), Handel Międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 8. Dunning J., International Production and the Multinational Enterprise, Allen and Unwin, London 1981.
 9. Grosche G., Deutsche Direktinvestitionen in Entwicklungslandern. Ziele und Mafinahmen der deutschen Forderungspolitik, Ruhr-Universitat Bochum, Bochum 1971.
 10. Grodkowska G., Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Ekonomista" 2001, nr 6.
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń 2004.
 12. Karaszewski W., Wiśniewski J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce; ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, "Ekonomista" 2000, nr 4.
 13. Koćwin J., Obszary oddziaływania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski w latach 1989-1998, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 14. Kulisa B., Siuta B., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2003, nr 618.
 15. Kuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 16. Maier J., Raumliche Auswirkungen von Direktinvestitionen multinationaler Unternehmen in Nigeria - unter besonderer Berucksichtigung des Arbeitsmarkets im Raum Lagos, Universitat Bayereuth, Bayereuth 1988.
 17. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 18. Mickiewicz T., Radosevic S., Varblane U. (red.), The Valuue of Diversity: Foreign Direct Investment and Employment in Central Europe During Economic Recovery, Working Paper 05, Brighton 2000.
 19. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 20. Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę Polski, [w:] Bilski J., Miziołek T. (red.), Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Łódzki, Katedra Handlu i Finansów Międzynarodowych, Łódź 2001.
 21. Olbricht B., Unternehmenspolitik bei Direktinvestitionen in Brasilien. Die unternehmerischen Entscheidungen von deutschen Grofi- und Mittelunternehmen bei Direktinvestitionen in Brasilien, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1974.
 22. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 23. Pilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 24. Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
 25. Szczepankiewicz E., Przyczyny spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2001 roku, [w:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 26. Szeląg-Eastick L., Amerykańskie inwestycje zagraniczne, Kraków 1993, maszynopis.
 27. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne, "Ekonomista" 2000, nr 5.
 28. Zielińska-Głębocka A. (red.), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów w kontekście integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu