BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Mariusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Centrum Studiów Ratzingera)
Tytuł
Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce
Elderly Situation on Labour Market in Poland
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 127-148, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Bezrobocie, Wykluczenie społeczne
Labour market, Ageing of the population, Elderly people, Unemployment, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Niniejszy artykuł zajmuje się problemem starzenia się społeczeństwa. Ukazuje, że kwestia ta staje się problemem nie tylko dla demografów, ale i dla pracodawców. Na wstępie ukazane zostają problemy związane z tym zjawiskiem ukazując sytuację osób starszych na rynku pracy. Następnie zostaje ukazany problem dyskryminacji i wykluczenia ze względu na wiek, zwracając jednocześnie uwagę na stereotypy związane z tą grupą społeczną. Na zakończenie artykułu zostają przedstawione ubóstwo i wykluczenie jako możliwe konsekwencje starzenia się społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The author of this article addresses the phenomenon of society aging as a problem of not only demographers but also employers. Firstly, the situation of the elderly at the labour market is depicted. Then, the author presents the problem of discrimination and social exclusion related to age, simultaneously drawing attention to the stereotypes concerning this particular social group. Finally, the issues of poverty and exclusion are discussed as possible consequences of society ageing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Ageing Europe, Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060).
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi wydanie II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno komunikacyjnych, [w:] Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków, Wyd. Wizja Press&IT, Warszawa 2009.
 4. Batorski D., O cyfrowym wykluczeniu i potrzebie e-integracji, Polski Raport Social Watch 2010 "Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce".
 5. Dzida S., Działania polskiego rządu przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek, [w:] My też! Seniorzy w Unii Europejskiej, program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od grudnia 2003 roku do końca września 2004 r. dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Small Projects Facility 2002.
 6. Europejski Sondaż Społeczny 2006, DAE MPiPS, Warszawa 2006.
 7. Golinowska S., System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości, Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa 2010.
 8. Grotowska-Leder J., Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" s.c., Seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTS Problemy pracy socjalnej, Toruń 2005.
 9. Hofman-Wiśniewska J., Wykluczenie społeczne - przykrywka ubóstwa, wywiad z prof. B. Szatur-Jaworską, "Sprawy Nauki" 09.11.2006 http://www..wykluczenie.pl
 10. http//:www.senior.pl
 11. http://www.forum.senior.info.pl/
 12. Kostrzewski L., Miączyński P., Stary człowiek i może... pracować. I to jak!, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 121 (6033) z 25 maja.
 13. Kotowska I. E., Wóycicka I., Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, raport z badań Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 14. Kozubska A., Człowiek najlepsza inwestycja!, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 15. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2006-2013. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6.09.2005 r. Dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
 16. Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, [w:] Raport Social Watch 2010.
 17. Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa 2010.
 18. Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 19. Mól D., Osoby 50+ na rynku pracy, bezrobocie.org.pl, biuletyn nr 7, maj 2008, Program realizowany przez Polsko-Amerykańska Fundację Wolności i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomcznych.
 20. Nowakowska E., Czy starość ma przyszłość?, www.bezuprzedzen.org/doc/ o dyskryminacji ze względu na wiek. pdf
 21. Panek T., Ubóstwo i nierówności, [w:] Szulc A., Panek T, Statystyka Społeczna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Akademii Górniczo Hutniczej, Warszawa 2004.
 22. Plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej na lata 2000 - 2010 przyjęty przez Radę Europejską w Lizbonie w marcu 2000 roku, którego celem było zdynamizowanie rozwoju gospodarczego UE, wzrost konkurencyjności gospodarczej i zatrudnienia w Unii, zapewnienie spójności społecznej oraz dbałość o zrównoważony rozwój i ekologię.
 23. Podgórski R. A., Socjologia. Wczoraj. Dziś Jutro. Kompendium wiedzy socjologicznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.
 24. Praca Polska 2010, Raport przygotowany przez S. Partner Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" we współpracy z ekspertami związkowymi, kwiecień 2010.
 25. Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Program przyjęty przez Radę Ministrów 17.10.2008 r., Warszawa 2008.
 26. Schimanek T., 50+ - same plusy?, http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty- -prasowe/50-plus-same-plusy, tomasz-schimanek-polityk-spoleczny,ekspert-akademii-rozwoju-filantropii-w-polsce_cp-250.html
 27. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób", Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006.
 28. Schimanek T., Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększeniu, w: Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Wyd. Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 29. Szatur-Jaworska B., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
 30. Szukalski P., Zagrożenia praw osób starszych na rynku pracy w Polsce, [w:] Szatur-Jaworska B. (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Warszawa 2008.
 31. Thorpe E., Dyskryminacja ze względu na wiek w Unii Europejskiej, [w:] My też - seniorzy w Unii Europejskiej, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2004.
 32. Tokarz J. (red.), Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+.Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007. Publikacja dostępna na stronie: http:// www.filantropia.org.pl/pl
 33. Ustawa z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy roku, Dz. U. z 2011 roku, Nr 205, poz. 1211.
 34. Wiśniewski Z. (red), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Toruń 2009.
 35. Woźniak-Hasik Z., Problem dyskryminacji ze względu na wiek, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu