BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek-Majka Maryla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Grupy producentów owoców i warzyw w świetle zmian legislacyjnych
Fruit and Vegetable Producer Groups in the Light of Legislative Changes
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 191-198, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Warzywa, Rynek przetworów owocowo-warzywnych, Warzywnictwo, Regulacje prawne, Organizacje producenckie, Integracja rynku rolnego
Production of fruits, Vegetables, Fruit and vegetable products market, Vegetable farming, Legal regulations, Producer organisations, Integration of agricultural market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię zmian prawnych dotyczących grup producentów owoców i warzyw. Odnosi się przede wszystkim do rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej z dnia 4. kwietnia2012 roku i ustawy zmieniającej ustawę o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawnianych na włókno z 10. października 2012 roku. Zasygnalizowano w nim możliwe jak i już zaobserwowane skutki wprowadzonych zmian legislacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article says about the legislative changes referring to fruit and vegetable producer groups, mainly about Commission Implementing Regulations (EU) of 4 April 2012 and law changing the act on organization of fruit and vegetable market, hop market, tobacco market, fodder plant market, and market of flax and hemp cultivated for fiber of 10 October 2012. It looks at both potential and already visible consequences of the changes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek-Majka M., Grupy producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej, Roczniki Naukowe SERiA, t XIV, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Białystok 2012.
 2. Chlebicka A., Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, nr 4(22).
 3. Chorób R., Wybrane determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 5. Domagalska-Grędys M., Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2012.
 6. Krzyżanowska K., Stan zorganizowania rolników w grupy producentów owoców i warzyw w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
 7. Wiśniewska J. The competitive strategies of Polish fruit and vegetable producers in the condition of domestic and international markets convergence, Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, zeszyt 6, Warszawa - Poznań -Wrocław 2011.
 8. Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2004-2011 Biuletyn informacyjny 4-5/2012 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868).
 10. Ustawa z dnia 10 października 2012 roku o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1258).
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, str. 1. z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21).
 14. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 780/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. ustalające współczynniki przydziału na lata 2012-2017 dla wkładu Unii przeznaczonego na pomoc dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw, o której mowa w art. 103a rozporządzenia Rady (UE) nr 1234/2007, w odniesieniu do planów uznawania zgłoszonych do dnia 1 lipca 2012 r. (Dz. Urz. UE L 232 z 29.08.2012, str. 3).
 15. www.armir.gov.pl.
 16. www.portalspozywczy.pl KZGPOIW: Producenci owoców i warzyw mają dobre warunki do rozwoju eksportu.
 17. www.spoiwcuiavia.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu