BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Przesłanki oraz mikroekonomiczne determinanty korzystania przez rolników z kredytów bankowych
Reasons and Microeconomic Determinants of Using Bank Credits by Farmers
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 241-260, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kredytowanie rolnictwa, Kredyt rolny, Finansowanie rolnictwa, Podejmowanie decyzji kredytowych, Kredyt bankowy, Gospodarstwa rolne
Agricultural lending, Agricultural credit, Agricultural finance, Credit decision making, Bank credit, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy przesłanek decyzji kredytowych rolników oraz identyfikacji czynników determinujących finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycji w gospodarstwach rolnych kredytami bankowymi. Analizą objęto czynniki mikroekonomiczne o charakterze endogenicznym, tj. wewnętrznym dla gospodarstw rolnych. Z pośród cech wpływających na popyt kredytowy rolników szczególną uwagę zwrócono na cechy społeczno-osobowe użytkowników gospodarstw oraz ich relacje z instytucjami, w tym z bankami. Wykazano, iż cechy te, obok czynników związanych z ekonomiką gospodarstw rolnych, mają istotny wpływ na podejmowanie decyzji rolników związanych z finansowaniem gospodarstw kredytami bankowymi. (abstrakt oryginalny)

The study analyzes the conditions for lending decisions of farmers and identify determinants of financing current operations and investments in agricultural holdings by bank loans. The analysis comprised of a micro-economic factors endogenous, that is internal to the agricultural holdings. Among features that affect the farmers' demand for credit special attention was paid to the social and personal characteristics of users of farms and their relationships with the institutions, including the banks. It has been shown that these features, in addition to factors related to the economics of agricultural holdings, have a significant impact on farmers' decisions about the financing of farms by bank loans. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereżnicka J., Dźwignia czy maczuga finansowa w realizacji decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 78.
 2. Blancard S., Boussemart J.P., Briec W., Kerstens K., Short- and Long-Run Credit Constraints in French Agriculture: A Directional Distance Function Framework Using Expenditure-Constrained Profit Functions, "American Journal of Agricultural Economics" 2006, vol. 88.
 3. Czekaj T., Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 3.
 4. Czerwińska-Kayzer D., Poczta W., Kredyt preferencyjny jako instrument przemian strukturalnych w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 3(112).
 5. Czternasty W., Kujaczyński T., Znaczenie kredytów dla realizacji zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, t. II, z. 4.
 6. Czyżewski A., Henisz A., Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie, [w:] Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 13, Poznań 2001.
 7. Daniłowska A., Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2001.
 9. Fałkowski J., Ciaian P., Kancs A., Access to Credit, Factor Allocation and Farm Productivity: Evidence From the CEE Economies, 114 EAAE Seminar, Berlin 2010.
 10. Grzelak A., Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo" 2005, nr 4.
 11. Józwiak W., Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1999, nr 4-5.
 12. Karwat-Woźniak B., Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej, Studia i monografie 125, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 13. Kata R., Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych na Podkarpaciu w aspekcie ich przekształceń strukturalnych, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2004, nr 1.
 14. Kata R., Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Seria: Monografie i Opracowania nr 14, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 15. Kata R., Wpływ funduszy zewnętrznych na efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2012, t. XIV, z. 3.
 16. Kulawik J., Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rodzinnych prowadzących rachunkowość rolną dla IERiGŻ, IERiGŻ, Warszawa 1997.
 17. Kulawik J., Ziółkowska J., System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa, Raport PW, nr 50, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 18. Lewandowska B., Charakterystyka gospodarstw korzystających z kredytów preferencyjnych [w:] Ocena efektywności wykorzystania kredytów na modernizację i restrukturyzacje gospodarstw rodzinnych, t. II, Fundacja "Rozwój SGGW" Warszawa 1997.
 19. Łącka I., Rola kredytu preferencyjnego w rozwoju wybranych gospodarstw rolnych Pomorza, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2007, nr 6(2), s. 81-95.
 20. Mańko S., Zmiany w sytuacji ekonomicznej gospodarstw korzystających z kredytów preferencyjnych "MR" i prowadzących rachunkowość w latach 1999-2002, "Zagadnienie Doradztwa Rolniczego" 2004, nr 4.
 21. Nowak E., Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1998.
 22. OECD, The SME Financing Gap. Theory and Evidence, Vol. I, OECD Publishing, 2006.
 23. Poczta W., Średzińska J., Standar A., Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 4(10).
 24. Sass R., Wpływ zadłużenia na efektywność produkcji i kapitału w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G" 2006, t. 93, z. 1, 74-82.
 25. Starczewska-Krzysztoszek M., Dostępność kredytu bankowego - perspektywa MSP, IV Forum Korporacyjne ZBP "Banki i przedsiębiorcy", Lewiatan, Warszawa 2006.
 26. Stefko O., Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w woj. wielkopolskim. Wyd. AR-KEGŻ, Poznań 2002.
 27. Szczepaniec M., Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 3.
 28. Tymoczko I.D., Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego, "Materiały i Studia NBP" 2012, nr 268.
 29. Wasilewski M., Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od stopnia wykorzystania kapitału obcego, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2005, nr 2.
 30. Woś A., Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu