BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli
Public Funds for Private Nursery Schools
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 261-276, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Środki publiczne, Budżet gminy, Finansowanie oświaty, Oświata pozaszkolna, Oświata, Zadania własne gminy, Dotacje
Public funding, District budget, Financing of education system, Non school education, Education system, District own tasks, Grants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedszkola w Polsce mogą być prowadzone zarówno przez gminy, jak i inne podmioty, w tym spoza sektora finansów publicznych. W związku z tym jednak, że zadania z zakresu edukacji przedszkolnej należą do obligatoryjnych zadań własnych gmin, a te nie zawsze są w stanie optymalnie wywiązać się z ich realizacji, tj. zapewnić odpowiednią liczbę miejsc dla dzieci w przedszkolach samorządowych, przekazują one środki z budżetu podmiotom prywatnym, które miejsca takie tworzą. Celem opracowania jest przedstawienie głównych problemów i kontrowersji związanych z dotowaniem przez gminy w Polsce niepublicznych przedszkoli. (abstrakt oryginalny)

Nursery schools in Poland can be runned either by the municipalities and other entities, including non-government sector. However, the tasks of school education among the obligatory duties of municipalities, and these are not always able to perfectly live up to their implementation, i.e. provide a sufficient number of places for children in local nursery schools. In this case they give budget resources to private entities for providing this places. The purpose of this paper is to present the main problems and controversies associated with subsidizing the municipalities in Poland, private nursery schools. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 roku, Dz. U. z 1994 roku, Nr 124, poz. 607.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i innych ustaw z dnia 15 marca 2012 roku (www.mf.gov.pl).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji), Dz. U. Nr 38, poz. 207.
 5. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania z dnia 20 lipca 2011 roku (pismo Nr DKOW-WJST-BN-337- 52/11).
 6. Swianiewicz P., Łukomska J., Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł, Raport diagnostyczny przygotowany w ramach projektu, "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu lokalnym i regionalnym", finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. - Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. - Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz. U. Nr 95, poz. 425.
 11. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tekst jedn. - Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 101, poz. 504.
 13. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 117, poz. 759.
 14. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U. nr 55, poz. 1014 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 137, poz. 1304.
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U Nr 80, poz. 542.
 18. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 181, poz. 1292.
 19. Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 56, poz. 458.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 2014 ze zm.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 roku, sygn. akt 19/07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu