BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym
Tenancy of Public Agricultural Land in Polish Legal System
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 289-311, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Dzierżawa gruntów, System prawny, Polityka rolna, Majątek Skarbu Państwa
Arable land, Land lease, Legal system, Agricultural policy, State Treasury asset
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstrakt
Dzierżawa gruntów rolnych stanowi istotny instrument realizacji polityki rolnej państwa. Zakres obrotu ziemią w tej formie dzierżawy zależy od sposobu uregulowania tej instytucji. Ustawodawca musi rozstrzygnąć, czyje - dzierżawcy czy wydzierżawiającego - prawne i ekonomiczne interesy będzie chronił w większym stopniu. W sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości wydzierżawianych przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest państwo, koniecznym jest określenie, czy zadaniem ustawodawcy jest zapewnienie ochrony pozycji prawnej dzierżawcy, czy też zagwarantowanie dbałości o majątek publiczny. W niniejszym artykule zaprezentowano regulację dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Celem opracowania jest próba oceny, na ile szczególne unormowania mające zastosowanie do dzierżawnego obrotu ziemią państwową gwarantują ochronę pozycji dzierżawcy. Okazuje się bowiem, iż ustawodawca w pierwszej kolejności za cel stawia ochronę rolnego majątku publicznego, stawiając dzierżawcę w pozycji słabszej względem ANR. (abstrakt oryginalny)

Tenancy of agricultural land is an important instrument for implementing the agricultural policy of the state. Land management by tenancy depends on a legal regulations of this institution. The legislature must decide whose - the tenant or the lessor - legal and economic interests will be protected to a greater extent. In a situation where the state is an owner of land tenanted by the Agricultural Property Agency, it is necessary to determine whether the task of the legislator is to protect the legal position of tenants or guarantee the care of public property. This article presents the regulation of tenant of agricultural land from the Agricultural Property Stock of the State Treasury. The aim of this paper is an attempt of evaluation how specific norms applicable to the tenancy of public agricultural land provide protection for tenants. It turns out that the legislature firstly aims to protect public agricultural estate, leaving the tenant in worse legal position then APA. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowska B., Nawrocki T., Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Państwa, "Studia Iuridica Agraria" 2011, tom IX.
 2. Czechowski P., Wieczorkiewicz P., Problemy ingerencji prawnej w swobodę obrotu nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i jej wpływ na interpretację ustawodawstwa krajowego, "Studia Iuridica Agraria" 2005, tom V.
 3. Dzierżawa Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Załącznik 1, Agencja Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl [data dostępu: 03.08. 2012 r.].
 4. Lichorowicz A., Dzierżawa, [w:] Panowicz-Lipska J. (red.), System prawa prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 5. Lichorowicz A., Dzierżawa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich (studium prawno porównawcze), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCLXXX, Prace prawnicze, Zeszyt 18, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1986.
 6. Marks-Bielska R., Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 7. Michałowski R., Zasady przetargowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Studia Iuridica Agraria" 2011, tom IX.
 8. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 1961 r., III CR 806/60 (OSN 1962, Nr 3, poz. 101).
 9. Pańko W., Dzierżawa gruntów rolnych, PWN, Warszawa 1975.
 10. Prutis S., Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz i orzecznictwo SN i NSA, Temida 2, Białystok 1997.
 11. Prutis S., Rolnicy indywidualni, [w:] Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. (red.), Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 12. Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 13. Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454.
 15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dz. U. z 2009 r., Nr 17, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2009 r. w sprawie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 766.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach Dz. U. z 2009 r., Nr 210, poz. 1619.
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności, Dz. U. z 23 lutego 2012 r., poz. 208.
 19. Stankiewicz D., Zasady dzierżawy gruntów rolnych w wybranych krajach UE, Informacja nr 100 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 20. Statut Agencji Nieruchomości Rolnych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnej, Dz. U. z 2011 r., Nr 262, poz. 1567.
 21. Suchoń A., Dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Rolnego" 2006, nr 1.
 22. Tańska-Hus B., Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 1(322).
 23. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 24. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1700.
 25. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266.
 26. Ustawa z 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 1999 r., Nr 49, poz. 484.
 27. Ustawa z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361.
 28. Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1328.
 29. Wierzbowski B., Pojęcie nieruchomości rolnej w prawie polskim, "Studia Iuridica Agraria" 2005 tom IV, s. 95-111.
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 1964 r., I CR 33/64 (OSN 1965, Nr 5, poz. 84).
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1970 r., III CRN 328/70 (OSNPG 1971, Nr 3, poz. 20).
 32. Wytyczne w sprawie zabezpieczenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity), Załącznik do zarządzenia nr 24/11 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z 25 lipca 2011 r. o zmianie Zarządzenia nr 22/09 z 04.09.2009 r. w sprawie zabezpieczenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zmienionego zarządzeniem Nr 41/09 z 08.12.2009 r. i zarządzeniem Nr 20/11 z 07.06.2011 r. oraz w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie zabezpieczenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, lipiec 2011.
 33. Wzory wykazów, Załącznik nr 2 do Dzierżawa nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Załącznik do zarządzenia nr 35/09 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z 28 września 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 34. Wzór umowy dzierżawy, Dzierżawa Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Załącznik 1, Agencja Nieruchomości Rolnych, http://www.anr.gov.pl [data dostępu: 03.08.2012 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu