BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stan umów Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym (przykład WNP, państw Afryki i Azjiƒ
State of Agreements Between EU and International Environment (CIS, Africa and Asia)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 2, s. 77-107, tab., rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Zmiany strukturalne, Wymiana handlowa, Polityka handlowa, Eksport, Import, Umowa międzynarodowa, Współpraca międzynarodowa
Structural changes, Trade exchange, Trade policy, Export, Import, International agreement, International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Unia Europejska (UE)
Commonwealth of Independent States (CIS), European Union (EU)
Kraj/Region
Afryka, Azja
Africa, Asia
Abstrakt
Stan umów między poszczególnymi rynkami narodowymi czy grupami państw bardziej lub mniej zintegrowanych w danym regionie ze sobą ma znaczenie dla obu partnerów takiego związku, wpływając na intensywność konkurencji, zmiany strukturalne gospodarek, możliwości importowe i eksportowe. Intensywność oddziaływania takich więzi zależy od wielu czynników: • poziomu rozwoju czy raczej stanu zróżnicowania rozwoju między UE a danym partnerem (lub ich grupą); • rodzaju zastosowanych rozwiązań instytucjonalnych we wzajemnych relacjach; • warunków wprowadzonych przez umowy instytucjonalizacji; • w przypadku grupy państw, z którymi UE zawiera umowę, od rodzaju umowy łączącej gospodarki tych państw między sobą; • dotychczasowych rozwiązań zastosowanych w instytucjonalizacji wzajemnych relacji; • głębokości i zakresu zmian wynikających z zastosowania nowej umowy; • percepcji tych zmian na trzech poziomach: rządów, transnarodowych korporacji(TNK) i innych podmiotów działających na rynkach (MiS), obywateli; • warunków, w jakich dochodzi do wprowadzenia rozwiązań instytucjonalizacji; • rodzaju efektów, które wprowadzone zmiany wywołają (sfera, widoczność, akceptacja lub odrzucenie). Jak widać z przedstawionej listy warunków, różna może być siła oddziaływania rozwiązań instytucjonalnych, różne mogą być zastosowane rozwiązania, wreszcie różna będzie skuteczność tych rozwiązań. Wiele jest kombinacji dopuszczalnych rozwiązań, a te mogą skutkować różnymi efektami. (fragment tekstu)

The paper analyzes solutions used in the process of institutionalization of relations between UE, CIS member states and the states of Asia and Africa. It also analyzes influence of institutionalization of economic cooperation, particularly export and import, on the position of states involved. Different solutions, such as GSTP for least developed countries, are used. Attention is drawn to the asymmetry in trade relations with the less developed countries, which are given preferential access to EU markets. Those solutions are additionally strengthened by financial instruments. It seems that the results of these actions are positive: GNP increase of African states is higher than the GNP increase of EU-27, especially after 2009. The importance of European Commission and EBC is underlined as an important factor that stimulates growth in those countries. Similar cooperation but on different level is also observed in regard to other continents. The cooperation between Asia, Africa and CIS countries is not limited to transfer of funds. It also includes internationalization of contacts and liberalization of trade, services and capital  flow as well as cooperation in research and support of economic transformation. The solutions applied are different for each country, however they are based on the same principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 15th EU-China Summit: Joining Forces in Challenging Times, Brussels, September 19, 2012, EUCO 170/12.
 2. Afryka o godność życia, red. K.A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 341-362, 131-148.
 3. Constituve Act of the African Union, 11.06.2000, http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf (13.10.2012).
 4. Dabrowki M., Economic relations between the EU and CIS. (An Overview), "Problems of Economic Transition" April 2008, Vol. 50 (112), s. 46-70.
 5. De Gucht K., komisarz ds. handlu, EU-ACP: Completing Partnership EU-ACP. Parliamentary Assembly, Horens, Denmark, May 29, 2012.
 6. EU Creates new Caribbean and Pacific Investment Facilities to Support Key Investments in Infrastructure, April 30, 2012.
 7. EU Strategy for Europe: Towards a Euro-African Pact to Accelerate Africa's Development, COM (2005)48S.
 8. European Council in Copenhagen, June 21-22, 1993, Conclusions of the Presidency, s. 12, SN 180/93, http://www.europarl.europa.eu/summits/copenhagen/co_en.pdf (12.10.2012).
 9. Eurostat, Komisja Europejska (16.10.2012).
 10. Eurostat, Komisja Europejska, Main Indicators EU-27 trade with Africa, EU_ten_main_African_partners_in foods_2009.PNG
 11. Eurostat, Main Economic Indicators, EU.
 12. Eurostat, Main Economic Indicators, Russia.
 13. Eurostat, Main Economic Indicators, Ukraine.
 14. Global Economic Prospects. Manufacturing Progress amid Turmoil. Expansion of Global Demand, World Bank, Washington, June 2011, s. 6.
 15. Global Financial Stability Report. Restoring Confidence and Progressing Reforms, October 2012, World Economic and Financial Survey, IMF, Washington 2012.
 16. Grącik-Zajaczkowski M., Państwa afrykańskie w WTO, w: Afryka o godność życia, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 17. Hoeckman B., Kostecki M. M., Ekonomia światowego system handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 568.
 18. http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3853&countryName=Russia (12.10.2012).
 19. http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3856&countryName=Ukraine (12.10.2012).
 20. Joint Africa EU Strategy. Action Plan 2011-2013, s. 11, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/118211.pdf (14.10.2012).
 21. Joint Press Release at 3d EU-China High - Level Strategic Dialogue, A318/12.
 22. Jones C., Lagarde Calls for Caution on Austerity, ,,Financial Times'' October 12, 2012.
 23. Kłosiński K. A., Rosja - ambicje i możliwości w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 139-160.
 24. The Africa-EU Strategy Partnership. A joint Africa-EU Strategy (JAES), s. 22.
 25. Transformacja systemowa w Polsce, red. Żukrowska K., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 789 i n.
 26. World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, New York-Geneva 2007, s. 129-157.
 27. Wschód jako partner Unii Europejskiej, red. M. Dobroczyński, M. Lipiec-Zajchowska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2005, s. 33-50.
 28. Żukrowska K., The Eurozone Crisis and its consequences for the Polish Economy, 2012 (maszynopis przygotowany dla CES Yearbook, Budapest).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu