BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sass Roman (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Koszty produkcji gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od typu rolniczego
Costs of Production of Farms in Kujawsko-Pomeranian Province Depending on the Agrarian Type
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 313-328, wykr., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Koszty produkcji, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Dochody rolnicze, Struktura kosztów, Ekonomika rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne
Arable farm, Production costs, Farm Accountancy Data Network (FADN), Farm household income, Cost structure, Agricultural economics, Agricultural enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań 993 gospodarstw rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość Polski FADN w latach 2008-2010. Analizowano koszty produkcji gospodarstw zakwalifikowanych do następujących typów rolniczych: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, krowy mleczne, trzoda chlewna, zwierzęta trawożerne i gospodarstwa mieszane. Najniższe koszty były w gospodarstwach ogrodniczych, średnio w latach 2008-2010 wynosiły 67,75 zł/100 zł produkcji i gospodarstwach utrzymujących krowy mleczne 78,23 zł/100 zł produkcji, a najwyższe w gospodarstwach wielostronnych 96,17 zł/100 zł produkcji. Koszty produkcji mają istotny wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarstw. W gospodarstwach ogrodniczych koszty produkcji były najniższe, a produkcja i dochód był najwyższy. (abstrakt oryginalny)

The results of the studies conducted in 993 agrarian farms from the Kujawsko-Pomeranian province which uninterruptedly run accountancy Polish FADN in the years 2008-2010 are presented in the article. The costs of production of farms classified to the following agrarian types have been analysed: agrarian cultivations, garden produces, milky cows, pigs, graminivorous animals and mixed farms. The lowest costs were in horticultural farms, on average in the years 2008-2010 they amounted to 67,75 PLN/100 PLN of production and in farms having milky cows 78,23 PLN/100 PLN of production and the highest ones in many-sided farms 96,17 PLN/100 PLN of production. The costs of production have an important impact on the economical results of farms. In horticultural farms, the costs of production were the lowest while production and income was the highest. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jóźwiak W., Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności. IERiGŻ PIB, Program Wieloletni 2005-2010, nr 181, Warszawa 2010.
 2. Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1979.
 3. Mańko S., Sass R., Sobczyński T., Dochody z tytułu zarządzania i ryzyka wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji, Zeszyty Naukowe BTN XLIV, seria B 2005, nr 58.
 4. Mańko S., Sobczyński T., Sass R., Czynniki różnicujące aktywność inwestycyjną rolników w województwie kujawsko-pomorskim, Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, tom I, Prace Naukowe nr 45, SGGW, Warszawa 2008.
 5. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 6. Parzonko A., Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G" 2006, t. 93, z. 1.
 7. Sass R., Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G" 2007, t. 93, z. 1.
 8. Sass R., Ocena sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej gospodarstw najlepszych, średnich i najsłabszych, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2011, nr 65.
 9. Skarżyńska A., Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2010, nr 3.
 10. Skarżyńska A., Koszty ekonomiczne wybranych działalności produkcji roślinnej w latach 2005-2009, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G" 2010, t. 97, z. 3.
 11. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Dziwulski M., Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2009 roku - wyniki badań w systemie Agrokoszty, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 2.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2007-2009, Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻPIB Warszawa 2010.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku Region 790 Wielkopolska i Śląsk, Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ PIB, Warszawa 2012.
 14. Zegar J., Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, GUS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu