BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Środki z UE w gospodarstwach rolnych jako element strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
European Union Funds in Farms as an Important element of Sustainable Development of rural Areas in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 297, s. 328-336, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Obszary wiejskie
Arable farm, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo jako sektor jest szczególnie narażone na negatywne zachowania, które mogą wpływać na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich. To właśnie rolnictwo opiera się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych celem wyżywienia ludności oraz zapewnienia producentom rolnym odpowiednich dochodów. Ze względu na istotne środki finansowe, które z Unii Europejskiej trafiają do wszystkich gospodarstw rolnych, zarówno tych, które funkcjonują włącznie celem generowania korzyści pozaprodukcyjnych (dopłaty, ubezpieczenie w KRUS-ie), jak i tych, które się dynamicznie rozwijają, gospodarstwa rolne w Polsce można uznać za przestrzegające zasad zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Agriculture as a sector is particularly vulnerable to negative behaviour which may affect sustainable development of rural areas. Agriculture is based on the use of natural resources to feed the population and to provide agricultural producers with appropriate income. Due to considerable funds which are provided by the European Union to all farms, both those which operate only to generate non-production benefits (direct payments, insurance in KRUS) as well as those which develop dynamically, Polish farms can be regarded as complying with the principles of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl.
 2. Baum R., Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no 1(7).
 3. Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, PWN, Warszawa 2008.
 4. Dziwisz E., Ziemi nie oszukasz, "Alma Mater" nr 130-131, grudzień-styczeń 2010-2011.
 5. Faber A., Przegląd wskaźników rolnośrodowiskowych zalecanych do stosowania w ocenie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie, Studia i raporty IUNG - PIB, z. 5, Puławy 2007.
 6. Górecki J., Przyszłość gospodarstw rodzinnych w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011.
 7. GUS 2011, Powszechny Spis Rolny 2010 - Raport z wyników, Warszawa.
 8. GUS 2011a, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
 9. Jadalla A.E. Omar et al., A reviewed study of the impact of agricultural extension methods and organizational characteristics on sustainable agricultural development, "International Journal of Engineering Science & Technology" 2011, vol. 3, issue 6.
 10. Kalantari K., Shabanali Fami H., Asadi A., Qasemi, I., Chubchian, S., Major challenges of Iranian rural communities for achieving sustainable development, "African Journal of Agricultural Research" 2008, vol. 3, no 5.
 11. Kołoszko-Chomentowska Z., Farms development in the context of sustainable development, "Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development" 2012, no 2 (31).
 12. Léonard M., Yurchyshyna A., Impact of services on sustainable development of creative society, "International Journal of Technology, Knowledge & Society" 2010, vol. 6, issue 5.
 13. Majewski P., Walczak D., Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym rolników, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2011, nr 3.
 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Warszawa 2007.
 15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prognoza oddziaływania na środowisko strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Warszawa 2011.
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wymogi Wzajemnej Zgodności, 2013.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm, DzU 2010, nr 39, poz. 211 z późn. zm.
 18. Sulima R., Dokument i literatura, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980.
 19. United Nations, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future.
 20. Walczak D., Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, "Polityka Społeczna", Numer specjalny: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, 2011.
 21. Zimny T., Definicje i podziały systemów rolniczych, Acta Agrophysica 2007, vol. 10, no 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu