BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal-Domańska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena relacji zachodzących między inteligentnym rozwojem a spójnością ekonomiczną w wymiarze regionalnym z wykorzystaniem modeli panelowych
Assessment of Relations Occurring between Smart Growth And Economic Cohesion in Regional Dimension Using Panel Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 255-263, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rozwój, Strategia Europa 2020, Klasyfikacja, Modele panelowe
Development, Europe 2020 Strategy, Classification, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W strategii Europa 2020 jako jeden z celów polityki UE wymienia się inteligentny rozwój, który ma doprowadzić do poprawy sytuacji w zakresie edukacji, badań naukowych i innowacji oraz pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem artykułu jest ocena relacji łączących inteligentny rozwój oraz spójność ekonomiczną. Do badań wykorzystano syntetyczne miary rozwoju oraz modele ekonometryczne dla danych panelowych wraz z właściwymi metodami estymacji. Wykorzystanie modeli panelowych umożliwiło pomiar relacji łączących inteligentny rozwój i spójności ekonomiczną, a także uwzględnienie specyfiki tych relacji w przekroju analizowanych jednostek. Badanie prowadzono dla regionów UE szczebla NUTS-2.(abstrakt oryginalny)

Smart growth is listed as one of EU policy goals constituting a part of Europe 2020 strategy. It is aimed at improving the situation in education, research and innovation and also at full implementation of opportunities offered by information and communication technologies. The objective of the paper is to assess relations occurring between smart growth and economic cohesion. Synthetic measures of growth and econometric models for panel data, including adequate estimation methods, were applied in the research process. The application of panel models allowed for measuring relations occurring between smart growth and economic cohesion as well as taking into account the specific nature of these relations in the cross-section of the analyzed units. The research was performed for EU NUTS-2 level regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dańska B., Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, Absolwent, Łódź 2000.
  2. Greene W.H., Econometric analysis, Pearson Education International, New Jersey 2003.
  3. Markowska M., Strahl D., Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na filar inteligentnego rozwoju, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora A. Zeliasia \"Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych\" Zakopane, 15-18 maja 2012 roku, Wydawnictwo UE w Krakowie (złożony do druku).
  4. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa 2006.
  5. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
  6. Verbeek M., A Guide to Modern Econometric, John Wiley & Sons, 2000.
  7. Walesiak M., Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wyd. UE, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu