BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikulska Dorota,Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Leasing finansowy jako źródło finansowania środków trwałych
Finance Lease as a Source of Financing for Fixed Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 105-112
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Leasing finansowy, Środki trwałe
Financial lease, Fixed assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga, aby przedsiębiorstwa dysponowały określonym majątkiem, w tym środkami trwałymi1: gruntami, budynkami, maszynami, urządzeniami, środkami transportu itd. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi albo gdy posiadane przezeń zasoby finansowe są niewystarczające do sfinansowania zakupu (ewentualnie wytworzenia) środka trwałego, musi ono korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Dotyczy to w sposób szczególny sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Interesującą alternatywę wobec nabycia środków trwałych na własność stanowi leasing finansowy. W artykule przedstawiono tę formę finansowania środków trwałych w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego, bilansowego i podatkowego. Zagadnienie omówiono z perspektywy leasingobiorcy. (fragment tekstu)

In the modern economy, more and more often enterprises, including those belonging to the SME sector (small and medium-sized enterprises), finance the fixed assets by external capitals. One of the potential financing sources is a finance lease. In the article there are presented aspects concerning the use of finance lease, as a form of financing of fixed assets, according to the existing civil code, balance sheet rules and tax provisions. There is also attention paid on the essential differences between the finance lease of fixed assets and financing of the fixed assets purchase from the equity or bank loans. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe (i zrównane z nimi) przeznaczone na potrzeby jednostki, kompletne i zdatne do użytku oraz posiadające przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok. Ustawa z 29 września 1994 r. o  rachunkowości, tj.: DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 3 ust. 1 pkt 15.
  2. Początków leasingu można upatrywać już w transakcjach najmu i dzierżawy zawieranych w starożytnym Egipcie. Za kolebkę współczesnego leasingu uznaje się natomiast Wielką Brytanię, w której - począwszy od XV wieku - intensywnie rozwijał się leasing gruntów i budynków, a transakcje leasingowe przybrały formę sformalizowaną, zbliżoną do obecnej. Zob.: J. Poczobut, Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, DzU z 1964 r., nr  16, poz. 93, z późn. zm., art. 7091-70918.
  4. Na temat innych kryteriów klasyfikacyjnych i form leasingu zob.: J. Grzywacz, M. Burżacka- Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Warszawa 2007, s. 25 i n.
  5. Na temat innych kryteriów klasyfikacyjnych i form leasingu zob.: J. Grzywacz, M. Burżacka- Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, Warszawa 2007, s. 25 i n.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE PL L320 z  29.11.2008 z późn. zm.
  7. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.: DzU z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm., art. 17f ust.1 i art. 17a ust. 3 oraz Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: DzU z 2000 r., nr  14, poz. 176 z późn. zm., art. 23f ust.1 i art. 23a ust. 3. Podstawowy okres umowy leasingu stanowi natomiast czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z  wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.
  8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU z  2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm., art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu