BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze środków publicznych
The Ways of Subsidize of Social Cooperatives in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 128-136, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Spółdzielnie socjalne, Środki publiczne, Spółdzielnie
Social cooperatives, Public funds, Cooperatives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych obszarów polityki społecznej w krajach wysoko rozwiniętych jest problem niskiego zatrudnienia oraz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Z reguły do takich grup zaliczane są: osoby długotrwale bezrobotne, osoby mające w przeszłości problemy z prawem, osoby leczące się z uzależnień, osoby niepełnosprawne oraz bezdomni. Pomimo nabytych w przeszłości różnych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych osoby zaliczane do tych grup społecznych rzadko aktywnie poszukują pracy, korzystając głównie z pomocy społecznej oraz prac dorywczych. Znalezienie przez nie stałego zatrudnienia oraz usamodzielnienia ekonomicznego jest ze wszech miar pożądane, przy czym klasyczne instrumenty rynku pracy, tj. doradztwo zawodowe, pośrednictwo czy szkolenia często przynoszą mizerne rezultaty. W takich przypadkach konieczne okazuje się budowanie niestandardowych sekwencji wsparcia osób marginalizowanych, obejmujących m.in. zatrudnienie, często w warunkach dopasowanych do indywidualnych umiejętności i możliwości danej osoby. Takie warunki spełniają spółdzielnie socjalne, które oprócz realizacji celów społecznych stymulują aktywne postawy na rynku pracy. Jest to niezwykle wartościowe ze względów ekonomicznych oraz społecznych, daje bowiem szansę na zabezpieczenie podstawowych potrzeb i powrót do społeczeństwa wśród osób, które często zatraciły nawyk pracy. (fragment tekstu)

One of the unemployment counteraction methods, which is being more and more popular in increasing number of countries is the possibility of creating the social cooperatives. Social cooperatives are the element of the social economy and they get huge financial and substantial support from different institutions, like the Social Cooperatives Promotion Centers. In this study author has presented the scope of financial support given to the social cooperatives in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
 2. T. Johnson, R. Spear, "Social Enterprise. International Literature Review", GHK (tłumaczenie: Jakub Jedliński).
 3. Stowarzyszenie wzajemnej pomocy "Agape", http://www.agapeleonardo.czest.pl/ index.php?go= nowywymiar pomocyspolecznej &id=spoldzielnie socjalne.
 4. Stan na 2 listopada 2010 roku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Katalog Spółdzielni Socjalnych, http://www.ozrss.pl/katalog.htm.
 5. Tekst pierwotny: DzU 1982 r. nr 30 poz. 210, tekst jednolity: DzU 1995 r. nr 54 poz. 288.
 6. DzU z 2003 r., nr 188 poz. 1848.
 7. DzU z 2003 r., nr 122, poz. 1143, z późn. zm.
 8. DzU z 2004 r., nr 99 poz. 1001, z późn. zm.
 9. DzU z 2006 r., nr 94, poz. 651, z późn. zm.
 10. DzU z 2009 r., nr 91, poz. 742.
 11. DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 12. Od 16 lipca 2009 r., tj. od momentu wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych (na mocy ustawy z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw DzU nr 91, poz. 742), samorządy nie mogły zakładać spółdzielni, stąd nie były zainteresowane wsparciem tej formy przedsiębiorczości, gdyż nie miały formalnej kontroli nad ich działalnością.
 13. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU z 2003 r., nr  188, poz. 1848 z późn. zm.
 14. A. Bulka, A. Okraszewska, J. Kwiatkowski, Spółdzielnia socjalna krok po kroku. Poradnik dla osób, które chcą założyć spółdzielnię socjalną, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Kraków 2008, s. 26.
 15. W 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz pierwszy nie ogłosiło konkursu dla Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Wskutek tego ośrodki zawiesiły udzielanie pomocy finansowej spółdzielniom socjalnym i zdecydowanie ograniczyły swoją działalność na rzecz tych przedsiębiorców.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu