BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krupa Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Fundusze inwestycyjne krajowego sektora MŚP
Domestic Sme Investment Fund
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 1188-197, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze inwestycyjne
Small business, Investment funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są fundusze inwestycyjne typu otwartego inwestujące zgromadzone od uczestników środki w akcje krajowych spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem artykułu jest przedstawienie założeń inwestycyjnych oraz faktycznej realizacji strategii inwestycyjnych w nawiązaniu do wybranych indeksów giełdowych oraz wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze inwestycyjne krajowego sektora akcji MŚP. Otwarte fundusze inwestycyjne zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu1. Wśród funduszy inwestycyjnych o charakterze otwartym funkcjonuje określenie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Określenie to zostało zastosowane zgodnie z klasyfikacją używaną w raportach rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce sporządzanych wspólnie przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), która jest organizacją wspierającą rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, oraz Spółkę Analizy Online, która jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku instytucji zbiorowego lokowania. fragment tekstu)

Currently in Poland there are sixteen investment funds operating in the sector of small and medium enterprises. It is significant that these entities have several billion zloty at their disposal. Most of it is invested on Warsaw Stock Exchange. Such investments affect the value of companies which in turn, due to changes in stock prizes increase their value for the benefit of shareholders. As a result opportunities arise for those companies to acquire new capital. In 2010 funds in question achieved very good rate of return. Unfortunately during previous three years most of investment funds were in the red. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Art. 82 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).
  2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i  Aktywami, www.izfa.pl, stan na dzień 26 listopada 2010 r.
  3. Art. 96 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).
  4. Subfundusze są wydzielonymi w ramach parasolowych funduszy inwestycyjnych portfelami inwestycyjnymi, które nie mają osobowości prawnej. Szerzej na ten temat: D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 81-83 oraz P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 175.
  5. DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek powstał 27 listopada 2002 r.
  6. Statut funduszu inwestycyjnego otwartego określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty i  odkupienie jednostek po zgłoszeniu żądania odkupienia. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 7 dni. Zgodnie z art. 84 ust 2-4 oraz art. 89 ust 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) fundusz może zawiesić zbywanie bądź odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie (w szczególnych przypadkach na 2 miesiące). Fundusz inwestycyjny może zawiesić zbywanie bądź odkupywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu. Dodatkowo odkupywanie jednostek uczestnictwa może być zawieszone, jeżeli w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu.
  7. Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2010), Analizy Online, 9 listopada 2010 r.
  8. P. Szymański, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007, s. 43.
  9. K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
  10. D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne: rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu