BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigla Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyznaczniki dostosowań ekonomicznych gospodarstw mleczarskich w regionach UE w latach 2005-2008
Determinants of Economic Adjustments in Dairy Farms in the Regions of the EU in 2005-2008
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 335-354, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Analiza czynnikowa, Produkcja mleka, Dostosowania strukturalne, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Restrukturyzacja dostosowawcza
Dairy, Dairy industry, Factor analysis, Milk production, Structural adjustment, Demand adjustment process, Adjustment restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem głównym rozważań jest zbadanie, jakie wyznaczniki oddziaływały najbardziej na procesy przemian i dostosowań zachodzących w gospodarstwach mleczarskich w 55 regionach Unii Europejskiej w latach 2005-2008. Przedstawiwszy uprzednio założenia i procedurę metody analizy czynnikowej, wyodrębniono 3 czynniki wyjaśniające ok. 70% zmienności wspólnej dla obu badanych lat, na których podstawie określono zależności, pozwalające na wysnucie wniosków. Za pomocą dynamicznej prezentacji czynników i określeniu przesunięć po uprzednim pogrupowaniu euroregionów, zbadano nie tylko jakie czynniki miały decydujący wpływ na procesy przemian i dostosowań, ale i które z regionów UE rozwinęły się w badanym okresie najbardziej. Określono również sytuację regionów polskich na tle unijnych, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwych kierunków ich rozwoju i szans na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper is to check which determinants affected processes of change and adaptation occurring in dairy farms in 55 regions of the European Union in 2005-2008 the most. After exposing the method of factor analysis and it's procedure, author extracted 3 factors explaining about 70% of the common variation to both study years, which allowed applications to be made. The dynamic presentation of the structures of factors and whisking the regions off groups of common features, defined not only, which factors influenced the processes of changes and adjustments, but also which of the EU regions have developed the most during that period. It also showed the position of Polish regions on the background of the EU ones, which allowed to make some conclusions and predictions of possible directions of development and opportunities for the future. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobińśki J., Zagórski K., Systematyczne miary poziomu rozwoju miast, Wyd. PWN, Warszawa, 1969.
 2. Cattell R. B., Factor analysis, New York: Harper 1952.
 3. Czyż T., Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Wyd. PAN, Wrocław, 1971.
 4. Czyżewski A., Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej, Wyd. AE Poznań, Poznań 1983.
 5. Czyżewski A., Miasta wielkopolski w Polsce Ludowej. Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970, Wyd. PWN, Warszawa-Poznań 1976.
 6. Domański R., Uwagi o analizie czynnikowej w związku z artykułem M. Megee, "Biuletyn Komitetu Zagospodarowania Kraju PAN", Warszawa 1965.
 7. Okoń J., Analiza czynnikowa w psychologii, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
 8. Kasztelan P., Producenci mleka w warunkach limitowania produkcji, "Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe", tom VIII, z. 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2008.
 9. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe Poznań, 14-15października 2010 r., Materiały kursowe. Copyright StatSoft Polska 2010.
 10. http://psychclassics.yorku.ca/Spearman/chap1-4.htm [31.01.2011].
 11. http://www.ufrgs.br/psico-laboratorio/textos_classicos_8.pdf [02.03.2011].
 12. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Livestock_statistics_at_regional_level [23.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu