BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków
Forms of Organizational Development of Polish Land over the Centuries
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 21-36, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolne, Formy organizacyjne przedsiębiorstw, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Reforma rolna, Polityka rolna, Struktura agrarna
Rural development, Agricultural enterprises, Organisational form of companies, Arable farm, Agriculture, Land reform, Agricultural policy, Agrarian structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zawiera historyczny przegląd form organizacyjnych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych na ziemiach polskich. Opisano w nim kolejno folwarki, latyfundia, gospodarstwa włościańskie, manufaktury i przedsiębiorstwa kapitalistyczne funkcjonujące w polskim rolnictwie na przestrzeni wieków. Analiza w ujęciu historycznym pokazała, że ich ukształtowanie i modyfikacje zachodziły proporcjonalnie do potrzeb, w zależności od stanu zamożności właścicieli oraz warunków społeczno-politycznych. W artykule starano się też zaznaczyć, że wczesne formy sięgające nawet kilkuset lat wstecz, posiadały symptomy aktualnie funkcjonujących przedsiębiorstw kapitalistycznych, których struktura organizacyjna i metody zarządzania są uważane za optymalne w gospodarce rynkowej. (abstrakt oryginalny)

This paper provides a historical overview of the forms of organization of farms and agricultural enterprises in the Polish lands. It describes the sequence farms, estates, peasant farms, manufactures and capitalist enterprises operating in the Polish agriculture over the centuries. Analysis of historical perspective showed that their formation and modification occurred in proportion to needs, depending on the state of wealth owners and the socio-political circumstances. The author of the article also tries to point out that an early form of up to several hundred years ago, had symptoms on the current capitalist enterprises, the organizational structure and management methods are considered to be optimal in a market economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Inglot S., Nowicki W., Strużek B., Żabko-Potopowicz A., Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej, PAN Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1973.
 3. Madajczyk Cz., Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1956.
 4. Mączak A., Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Wiedza Powszechna. Warszawa 1981.
 5. Popularna Encyklopedia Powszechna, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2002.
 6. Rey K., Uwagi w sprawie przeżytków feudalnych w rolnictwie Polski międzywojennej, "Ekonomista" 1956/2.
 7. Rocznik Statystyki RP 1928.
 8. Stańczyk M., Przeludnienie agrarne w Polsce kapitalistycznej, "Ekonomista" 1955/1.
 9. Średniowski S., Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1955.
 10. Wawrzyniak B.M., Monografia rolnictwa województwa kujawsko - pomorskiego, Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2002.
 11. Wielka własność rolna. Statystyka Polski, 1919-1928.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu