BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowotnik Dariusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Imigracje zagraniczne na stałe do Polski
Permanent Foreign Immigrations into Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 22, s. 161-181, ryc., tab., bibliogr. 21 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Conditions of Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Imigracja, Cudzoziemcy, Praca za granicą
Immigration, Foreigners, Work abroad
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszych latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, szczególne znaczenie miało zjawisko emigracji zarówno czasowej, jak i stałej z Polski do krajów Europy Zachodniej i Północnej o dużym natężeniu. Z biegiem lat ruch emigracyjny trochę osłabł na skutek światowego kryzysu gospodarczego przejawiającego się m.in. mniejszą liczbą miejsc pracy oraz zwolnieniami w krajach imigracyjnych pracowników o krótkim stażu pracy, czyli głównie imigrantów. Nie bez znaczenia był też fakt nieco mniejszego zapotrzebowania na pracę na rynkach zagranicznych, co było związane z tym, iż większość najbardziej zdeterminowanych Polaków wyjechała za granicę w pierwszych latach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zwiększyło się natomiast natężenie imigracji na stałe do Polski. Wpływ na to mógł mieć duży udział Polaków w strukturze imigracji do Polski. Imigranci przyjeżdżający do Polski na stałe pochodzili przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii, czyli głównych krajów docelowych polskiej emigracji poakcesyjnej. Do Polski licznie przyjeżdżano również ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, krajów, w których mieszka duża liczba ludności polskiego pochodzenia. Pewna część imigrantów pochodziła także z państw słabiej rozwiniętych, w tym głównie z Wietnamu i Ukrainy. W artykule przedstawiono natężenie imigracji zagranicznej na stałe do Polski. Wskazano również pochodzenie imigrantów zagranicznych według wybranych krajów wcześniejszego zamieszkania. Dokonano charakterystyki imigrantów pod względem płci, wieku i stanu cywilnego. W pracy przedstawiono również rozmieszczenie przestrzenne imigrantów zagranicznych na stałe według gmin w Polsce w wybranych latach. (abstrakt oryginalny)

In the first years after Poland's accession to the European Union, the phenomenon of both temporary and permanent emigration from Poland into West and North European countries proved particularly important, as the outflow was quite significant. In the following years, the migratory movement decreased owing to the impact of the world economic crisis, which manifested itself in a smaller number of available jobs, as well as layoffs. The latter were particularly visible in immigration countries, where they mostly affected employees fresh in their jobs - that is, mainly immigrants. What is more, the demand for jobs in foreign markets also decreased, as the majority of the most determined Poles had already moved abroad in the first years after Poland's accession to the European Union. In contrast, permanent immigration into Poland grew in intensity. This may have been caused the significant share of Poles in the structure of permanent immigration into Poland. The immigrants arriving in Poland for a permanent stay frequently came from the United Kingdom, Germany and Ireland - the main destination countries for Polish post-accession emigrants. The immigrants arriving from the United States and Canada were also numerous, as these countries have a high percentage of inhabitants with Polish ancestors. Some immigrants arrived also from the developing countries, mainly from Vietnam and Ukraine. Finally, repatriations of Poles, mainly from Kazakhstan, played a special role in the phenomenon. The article presents the intensity of permanent foreign immigration into Poland in general. It also outlines the countries that immigrants come from, sorted by selected countries of origin. The immigrants have been classified by their sex, age and marital status. The work also includes an analysis of the spatial diversity of permanent immigrants from abroad by Polish municipality (gminas), in selected years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Długosz, Z. (2007). Selected Aspects of Foreign Immigration to Poland at the Turn of the 20th/21st Century. Bulletin of Geography, 7, 55-72.
 2. Duszczyk, M., Góra, M. (2012). Active Inclusion of Immigrants in Poland. IZA Discussion Paper, 6427.
 3. Fihel, A., Tyrowicz, J. Kaczmarczyk, P. (2008). Migracje powrotne Polaków. Biuletyn, 5.
 4. Godlewska J. (2010). Migracje i imigranci w Polsce - skala, podstawy prawne, polityka. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej. Warszawa.
 5. Grabowska-Lusińska, I. (2010). Poakcesyjne powroty Polaków. CMR Working Papers, 43/101.
 6. Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Kazłowska, A. (2011). Repatrianci z Kazachstanu - charakterystyka i główne problemy adaptacyjne. Opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
 7. Halik, T., Kosowicz, A., Marek, A. (2009). Imigranci w polskim społeczeństwie. Warszawa: Stowarzyszenie Vox Humana.
 8. Iglicka, K. (2009). Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej. Raport z badań. Raporty i Analizy, 1.
 9. Kaczmarczyk, P. (2010). Kryzys a decyzje migracyjne Polaków. Biuletyn, 3.
 10. Raźniak, P. (2012). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 6(4), 41-52.
 11. Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial Distribution and Differences in Migration Patterns and Revenues of Gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 19, 73-86.
 12. Szylko-Skoczny, M., Duszczyk, M. (2010). Polityka imigracyjna Polski - szanse i wyzwania dla rynku pracy. Broszura podsumowująca usługę badawczą. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 13. Warych-Juras, A., Gałka, J. (2009). Ocena rozmiaru i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych. W: A. Zborowski, (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: IRM, 61-92.
 14. Weinar, A. (2006). Polityka wobec cudzoziemców w świetle debat parlamentarnych w Polsce, 1990- 2003. Warszawa: Scholar.
 15. Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ujęcia badawcze i ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37-50.
 16. "Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2008". GUS
 17. Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2011 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Warszawa marzec 2012.
 18. Konwencja dotycząca statusu uchodźcy sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. http://isip.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911190515.
 19. Główny Urząd Statystyczny (2010). Rocznik Demograficzny 2010, Warszawa.
 20. Główny Urząd Statystyczny (2011). Rocznik Demograficzny 2011, Warszawa.
 21. Główny Urząd Statystyczny (2012). Rocznik Demograficzny 2012, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu