BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brezdeń Paweł (Uniwersytet Wrocławski), Spallek Waldemar (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego
Spatial Differentiation of the Level of Innovation of Regional Economy of Lower Silesian Voivodeship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 23, s. 9-25, ryc., bibliogr. 13 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Innovativeness in Socio-Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Gospodarka regionalna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna
Regional development, Regional economy, Enterprise innovation, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Współczesny rozwój gospodarki opartej na wiedzy jest uzależniony od poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wprowadzających nowe lub istotnie ulepszone produkty, zaawansowane technologie oraz doskonalsze systemy organizacji pracy. Wysoki poziom innowacyjności ma istotny wpływ na wzrost przewagi konkurencyjnej regionalnych gospodarek, umożliwiając im przede wszystkim efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. W artykule zaprezentowano problematykę działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, którą scharakteryzowano na podstawie nakładów na badania i rozwój oraz udziału zatrudnionych w B+R wśród pracujących ogółem. Analiza działań innowacyjnych w województwach i powiatach województwa dolnośląskiego została przeprowadzona na podstawie czterech wskaźników. Charakteryzują one aktywność innowacyjną, nakłady na nią, jej efektywność w postaci przychodów z produkcji wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych oraz stopień wyposażenia w środki automatyzacji produkcji. Wymienione parametry były podstawą do skonstruowania syntetycznego wskaźnika innowacyjności, który ilustruje konkurencyjność intraregionalną powiatów województwa. Analizy dotyczące innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska zaprezentowano w odniesieniu do sytuacji ogólnokrajowej, umożliwiającej określenie pozycji regionu na tle kraju. (abstrakt oryginalny)

Current development of the knowledge-based economy is dependent on the level of innovation of companies introducing new or significantly improved products, advanced technology and better work organization systems. A high level of innovativeness has a significant impact on the growth of the competitive advantage of regional economies, primarily by allowing them to use resources more efficiently. The paper presents the research and development activities in Poland which has been characterized on the basis of expenditure on research and development and the participation of R&D employees in total employment. The analysis of innovative activities in voivodeships (provinces) in Poland and in the poviats (= counties) of Lower Silesian voivodeship was based on four indicators: innovative activity, expenditure on it, its effectiveness in the form of revenues from the production of new or substantially improved products, and the level of equipment with the means of manufacturing automation. These parameters were used to construct a synthetic indicator of innovation that illustrates the intraregional competitiveness of the poviats. The analysis of innovation of the economy of Lower Silesia is presented in relation to other voivodeships what allows to determine the position of the region with regard to the rest of the country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych (2012, 15 listopada). Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks
 2. Brezdeń, P., Spallek, W. (2009). Efektywność firm korporacyjnych o dobrym standingu w województwie dolnośląskim w ujęciu przestrzennym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 81-94.
 3. Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski. Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2013-2020 (2012). Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 5. Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 6. Innovation Union Scoreboard 2011. Enterprise and Industry (2012, 7 listopada). Pozyskano z: http:// ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf
 7. Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004 (2006). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 8. Nauka i technika w 2010 r. Science and Technology in Poland in 2010 (2012). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 9. Nowak, E. (1989). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWE.
 10. Penc, J. (1999). Innowacyjne zmiany w firmie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 11. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008). Warszawa: OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 12. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim, cz. 2 (2012). Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 13. Żyszkowska, W., Spallek, W., Borowicz D. (2012). Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu