BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych
Poviat's Financein View of the Public Finance Act
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 59-74, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Powiat, Dochody powiatu, Finanse publiczne, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawa o samorządzie terytorialnym
Local government finance, County, County revenues, Public finance, Polish Act on Local Government Revenue, Local Government Act
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje na trzech szczeblach. Zakres zadań i sytuacja finansowa gmin, powiatów i województw są jednak różne. Szczególnie niekorzystnie na tym tle prezentują się powiaty ziemskie. Celem opracowania jest wskazanie: miejsca powiatów w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce, tendencji w kształtowaniu się dochodów budżetowych powiatów ziemskich, regulacji prawnych mających wpływ na poziom podstawowych wielkości budżetowych tych jednostek, a także kondycji finansowej (mierzonej poziomem zadłużenia i kosztów jego obsługi) powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

Local government in Poland operates at three levels. However the scope of tasks and financial situation of municipalities, poviats and voivodships are different. Particularly adverse situation have urban poviats. The aim of this case studyisthe indication of the role poviatsin the structure of local government in Poland, the trend in urban poviats budget inco-mes, legal regulations affecting the level of the basic valuesof their budgets, as well as financial viability (measured by the level of debt and its servicing costs) urban poviats in Wielkopolska. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1995 roku, Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607.
 2. Realizacja programu pilotażowego w latach 1994-1995 - Skrót raportu opracowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w czerwcu 1996 roku, "Finanse Komunalne" 1996, nr 5.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1993 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, Dz.U. Nr 65, poz. 309 ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa, Dz.U. Nr 252, poz. 1692.
 5. Ustawa z dnia 12 stycznia 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jedn. - Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. - Dz.U. 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania dużych miast oraz miejskich strefach usług publicznych, Dz.U. Nr 141, poz. 692 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1998-2003, Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jedn. - Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tekst jedn. - Dz.U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jedn. - Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 15. www.mf.gov.pl
 16. Zawadzka B., Czy potrzebne są powiaty?, "Państwo i Prawo" 1994, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu