BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Ujęcie czynnika ludzkiego w funkcji społecznej odpowiedzialności biznesu (specyfika wymagań dla przedsiębiorstw grupy mśp)
Formulation of Human Factor in Funcion of the Social Corporate Responsibility (Specyfic Requirements for a Mses Company)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 347-354
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Czynniki demograficzne
Small business, Demographic factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakterystyka czynnika ludzkiego definiuje znaczenie człowieka w skutecznej i efektywnej realizacji celów organizacji. Na wzór znaczenia czynnika ludzkiego, zaczerpniętego z inżynierii jakości, wskazać można na jego rolę w kształtowaniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Czynnik ludzki determinuje możliwość wprowadzania zmian, będąc równocześnie warunkiem skutecznego zarządzania każdym obszarem firmy. W ujęciu zasobów czynnik ludzki może być traktowany jako składnik ekonomicznej wartości organizacji. Ale przede wszystkim czynnik ludzki jest istotnym kryterium skuteczności realizacji potrzeb i oczekiwań klientów1. To człowiek decyduje o efektywności funkcjonowania systemu biznesowego oraz przedsiębiorstwa stanowiącego jego część, determinując możliwość jego rozwoju. W warunkach kształtowania społecznej odpowiedzialności biznesu sposób włączenia czynnika ludzkiego do strategii działania firmy decyduje o skutecznym i efektywnym wypełnianiu zadań przedsiębiorstwa związanych z godzeniem celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, będących przejawem zwiększenia poczucia solidarności i spójności zainteresowanych stron. (fragment tekstu)

For assurances the proper conditions of functioning the enterprise on competitive market the essential is finding the way on effective development of firm. Seeking the way of conduct we can lean on conception Social Corporate Responsibility. However, for reference of economic success important is regard all essential aspects of functioning, among human factor makes up essential position. This is particularly important and essential in MSEs company, where the human factor makes up motive strength of their development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Górny, Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością (specyfika małych przedsiębiorstw), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57, 2010, nr 588, s. 411.
 2. Na podstawie: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, COM(2006) 136 final, Brussels 2006, p. 2.
 3. T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs' development in the conditions of internationalization and globalization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2010.
 4. R. Waloński, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce - zmiany, tendencje, prognoza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, 2010, nr 585, s.  423-431.
 5. M. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu "Bezpieczeństwo Pracy", 2009, nr 5, s. 10-13.
 6. R.F. Freeman, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Pitman Publishing Company, Boston 19984, p. 25.
 7. M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2002, s. 85.
 8. Communication to the spring European Council: Working together for growth and job. A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM(2005) 24 final, Brussels 2005.
 9. W. Klimaszewska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy, "Bezpieczeństwo Pracy", 2005, 12, s. 7-8 oraz Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, COM(2006) 136 final, Brussels 2006.
 10. B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacje współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 7-14.
 11. T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs' development in the conditions of internationalization and globalization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
 12. W. Czternasty, P. Mikołajczyk, Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 30-38.
 13. J. Skalik, Czynnik wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 39-47.
 14. W. Grudzewski, I. Hajduk, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2002, s. 128-129 oraz F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 15. A. Sajkiewicz, Strategia zmian w zasobach ludzkich, w: Zasoby ludzkie w  firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 75.
 16. K. Leszczewska, Zarządzanie kapitału ludzkim w sektorze MŚP w rejonie łomżyńskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2, 2006, nr 427, s. 201-208.
 17. A. Sokołowska, Człowiek - bogactwo małego przedsiębiorstwa na globalnym rynku, w: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, s. 93.
 18. G. Bokszańska, Etyczny wymiar rozwoju organizacji biznesowych, w: Zarządzanie rozwojem organizacji, t. 1, red. S. Lachiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu