BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zmiany i trendy w konsumpcji gospodarstw domowych jako uwarunkowanie działania małych przedsiębiorstw w Polsce
Changes and Trends in the Consumption of Households as the Conditioning of the Policies of Small Businesses in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 75-83, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Households, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na działalność małych przedsiębiorstw w Polsce wpływa wiele uwarunkowań i czynników wyodrębnianych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych. Oddziałują one jako pewien zestaw determinant niejednokrotnie zmienny co do siły i kie-runku oddziaływania. Mogą sprzyjać rozwojowi małych przedsiębiorstw lub hamować go. Istotne zatem jest wyeksponowanie czynników o charakterze stymulują-cym oraz rozpoznanie czynników ograniczających rozwój. Najogólniej uwarunkowania działania małych przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne i zewnętrzne. Skupiając się na czynnikach zewnętrznych, podkreślić należy, że występują one niezależnie od podmiotów gospodarczych, na które działają, w tym przypadku małych przedsiębiorstw, i wynikają na przykład z sytuacji ekonomicznej kraju, stanu koniunktury lub trendów politycznych. Wśród czynników zewnętrznych istotnych z punktu widzenia niniejszych rozważań szczególne znaczenie ma popyt zgłaszany przez konsumentów.(fragment tekstu)

The essence of the relation between a small business and a household is the mu-tual service benefits. On one hand, the household members, as being employed in firms, are the labour, on the other hand, they are paid wages and salaries in turn for their work. The effect of this exchange is the opportunity to produce certain goods and provide consumption services by small businesses and the purchasing of them for the money earned by employees. The necessity of adjusting offers on the market to required pattern of consumption arises the need of knowledge about the changes which concern the consumption pat-terns in Polish households. There are still appearing new phenomena in the matter of consumption, there are still appearing changes in the hierarchy of values, there are still appearing new needs arrangements, bigger opportunities of choice etc. As a result, generally speaking, the policy of a small business on the market must be dynamic and must undergo evolution. Thus, it's very important to indicate the changes which have taken place in single areas of consumption as well as trends. Both of them to the large extend determine the policies of all business entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 29.
  2. C. Bywalec, L. Rudnicki, L. Strzembicki, Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985, s.  64.
  3. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 153.
  4. M. Janoś-Kresło, Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw, w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy, red. A. Kusińska, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007, s. 27.
  5. U. Grzega, Ocena transformacji polskiej gospodarki na podstawie mierników konsumpcji, w: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 95-112.
  6. C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa 2007, s. 137.
  7. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje mar- ketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 33.
  8. E. Kieżel, Tendencje przemian w zachowaniach konsumentów a marketing, w: Marketing. Przełom wieków, t. 2, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 336.
  9. J. Senda, Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynkowych, "Handel Wewnętrzny" 2000, nr 2, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu