BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych
The Use of Statistical Methods for Spatial Analysis in the Study of Economic
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 97-112, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Analiza przestrzenna, Przestrzenna analiza statystyczna, Gospodarka przestrzenna, Macierz wag, Autokorelacja przestrzenna
Econometrics, Spatial analysis, Spatial statistical analysis, Spatial economy, Weight matrix, Spatial autocorrelation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przybliżenie statystycznych metod przestrzennych. Ze względu na obszerność tematu ograniczono się do zagadnienia autokorelacji przestrzennej. Omówiono takie współczynniki korelacji jak: Morana, Geary'ego, Getisa i Orda. W pracy przedstawiono przykłady analiz przestrzennych, które zostały przeprowadzone przez autora. Omówiono również kluczowe zagadnienie w analizach przestrzennych jakim jest dobór macierzy wag. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present spatial statistical methods. Due to the comprehensiveness of subject was limited to the issue of spatial autocorrelation. Discusses the correlation coefficients such as Moran, Geary, Getis and Ord. The paper presents examples of spatial analysis, which were conducted by the author. It also discusses key issue in the analysis of the spatial extent is the selection of matrix weight. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L., Lagrange Multiplier Test Diagnostics for Spatial Dependence and Spatial Heterogeneity, Geographical Analysis, 20, 1988.
 2. Anselin L., Local Indicators of Spatial Association - LISA, Geographical Analysis, 1995/27(2).
 3. Anselin L., Thirty years of spatial econometrics, Papers in Regional Science, Volume 89, Issue 1, 2010.
 4. Anselin L., Florax R., Rey S. (red.), Advanced in Spatial Econometrics. Methodology. Tools and applications. Springer-Verlag, Berlin 2004.
 5. Baltagi B. H., Econometrics analysis of panel data. John Wiley & Sons. New York 2005.
 6. Cliff A. D., Ord K., Spatial Process: Models and Applications, Pion, London 1981.
 7. Conley T. G., GMM estimation with cross selection dependace, Journal of Econometrics, 1999/92(1).
 8. Dacey M., A review of measures of contiguity for two and k-color maps. In spatial analysis: A Reader in Statistical Geography, B. Berry and D. Marble (eds), Englewood Cliffs, N.J., Prentics-Hall, 1968.
 9. Domański R., Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa 2006.
 10. Doreian P., Lineral models with spatial distributed data. Spatial disturbances or spatial effects, Sociological Methods and Research, 1980/9.
 11. Fujita M., Krugman P. R., Venables A. J., The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, The mit Press, Cambridge 2001.
 12. Getis A., Mur J., Zoller H. (red.), Spatial Econometrics and Spatial Statistics. Palgrave Macmillan, New York 2004.
 13. Gierańczyk W., Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", 2008/11.
 14. Henderson J. V., New economic geography, Edward Elgar Pub., London 2005.
 15. Hsiao C., Analysis of Panel Data. Cambridge University Press 2003.
 16. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna, CEDEWU.PL, Warszawa 2007.
 17. Kozioł-Kaczorek D., Pietrzykowski R., Analiza cen nieruchomości z wykorzystaniem statystyki Morana, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2011, Vol. 19, nr 3.
 18. Ligas M., Przestrzenne modele autoregresji w zastosowaniu do wyceny nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Volumen 14, 1, 2006.
 19. Matyas L., Sevestre P. (red.), The econometrics of Panel Data. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2006.
 20. Ord. J. K, Getis A., Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application, Geographical Analysis, 1995/27.
 21. Paelinck J. H. P., Klaassen L. H., Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa 1983.
 22. Pietrzykowski R., Przestrzenna ujęcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007-2010, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2010, nr 616 (29).
 23. Pietrzykowski R., Wicki L., Regional differentiation in absorption of CAP funds on agrienvironmental programmes in Poland, 2011, "Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference" 2011, nr 26.
 24. Pietrzykowski R., Rynek nieruchomości rolniczych i jego makroekonomiczne uwarunkowania - ujęcie przestrzenne, [w:] Sokołowski J. (red.), Węgrzyn S. (red.), Ekonomia, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
 25. Suchecki B., Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 26. Tobler W. R., A computer model simulating urban growth in Detroit region. "Economic geography", 1970/46(2).
 27. Upton G., Fingleton B., Spatial Data Analysis by Example, Wiley, New York 1985.
 28. Woźniak A., Sikora J., Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj. małopolskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich", Kraków Nr 4/2/2007.
 29. Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu