BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanowska Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Globalizacja a integracja : o różnicach w interpretacji i pomiarze zjawisk ekonomiczno-społecznych
Globalization versus Integration, Gauging and Interpretation of Socio-Economic Changes
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 113-132, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Rozwój zrównoważony, Teoria integracji
Globalization, Economic integration, Sustainable development, Integration theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadaniem pracy jest uwrażliwienie czytelnika na problemy wiążące się z formułowaniem wniosków o procesach globalizacji i integracji. W ocenianiu zjawisk społeczno-ekonomicznych i w podejmowaniu decyzji polityczno-ekonomicznych pojawiają się trudności wynikające z zamiennego stosowania niejednoznacznych pojęć: globalizacja i integracja. Różnice metodologiczne pomiaru i merytoryczne interpretacji tych zjawisk oraz porównanie ich relacji względem wartości wzrostu i rozwoju zaprzecza substytucyjności i ukazuje interdyscyplinarną komplementarność pojęć. Ich komplementarne badanie i interpretowanie umożliwi właściwy wybór i podążanie w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju. Ujednoznacznienie terminologii opisującej uwarunkowania rozwoju zrównoważonego w edukacji, publicystyce, polityce i środowisku naukowym poprawi jakość i możliwości praktycznego zastosowania tych badań i wniosków. Jaśniejsze wnioski o przebiegu tych procesów mogą doprowadzić do pełniejszego zrozumienia i zredukowania barier w równoważeniu rozwoju: fragmentaryczności procesów decyzyjnych, ograniczenie bezwładności sfer: środowiskowej i kulturowej, wobec zachodzących przemian, przeniesienie nacisku z tempa na jakość postępu społeczno-gospodarczego. Globalizacja wnosi analizę procesów integracji i procesów towarzyszących na poziom, z którego wszystkie muszą być analizowane w odniesieniu do pozostałych, nie zaś pojedynczo. Ponieważ część tych procesów jest sprzecznych, jednoznaczne oceny globalizacji są możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie procesy, w analizie z poziomu globalnego, zostaną odniesione do jasno sformułowanego modelu rozwoju. Globalne podejście do badań nad rozwojem sprzyja osiąganiu jego zrównoważenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to sensitize reader to the issues connected with formulation of conclusions about the processes of globalization and integration. Interchangeable use of the concepts of globalization and integration brings many difficulties for the assessment of socio-economic phenomena and in making politico-economic decisions. Proper evaluation, interpretation and presentation of these phenomena is an important factor in enabling and facilitating recourse towards sustainable development. The article presents differences in the measurement and interpretation of concepts as well as their relation to certain values of development and growth, so as to advocate their interdisciplinary complementarity. Disambiguation of the terms describing the circumstances of the development will improve the quality and the possibility of practical application of research. Clear and practical conclusions about the course of this processes will contribute to better understanding and the reduction of the barriers of sustainable development: the fragmentation of the decision-making process, the inertia of environmental and cultural spheres in the process of globalization and the evaluation of pace rather than the quality of changes. Globalization, as a concept, brings the analysis of integration and surrounding processes to the level at which each process must be analyzed and assessed in relation to all others, rather than individually. As part of that processes are contradictory, unambiguous assessment of globalization is only possible if all the processes that are combined in the analysis can be referred to a clearly articulated model of development. Global approach to the study of development is conducive to achieving it's sustainability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carpenter E. S.,, McLuhan M., Explorations in communication, 1960 tłum. własne za: http://etymonline.com/index.php.
 2. Czerny M., Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Czerwonka L., Pankau E., Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej, [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005, ss. 291-298.
 4. Dreher A., Gaston N., Martens P., Measuring Globalisation - Gauging its Consequences, New York Springer, New York 2008.
 5. Durlauf S. N., Blume L. E., The new palgrave dictionary of economics, Vol 3, Pal- grave Macmillan, New York 2008, ss. 381-395.
 6. Ferens H. (red.), Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji Do Spraw Środowiska i Rozwoju, ONZ, PWE, Warszawa 1991.
 7. Human Development Report 2009 - Overcoming barriers: Human mobility and de- velopment, United Nations Development Program, New York 2009.
 8. Human Development Report 2010 - Overcoming barriers: Human mobility and de- velopment, United Nations Development Program, New York 2010.
 9. KOF Index of Globalisation 2009, Press Release 2011, KOF ETHZ Swiss Economic Institute, Zurich 27. 01. 2009 http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/press_re-lease_2011_en.pdf.
 10. Kołakowski L., O odpowiedzialności.,[w:] Kołakowski, L., Mini wykłady o maxi sprawach, Znak, Kraków 2007, ss. 54-56.
 11. Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, DW Elipsa, Warszawa I998 ss. 147; Zegar J. S., Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsko-Białej, Bielsko-Biała 2007, ss. 45-60.
 12. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konferencja ds. Środowiska i Rozwoju - 1992, ONZ 23.10.1997 | Department of Public Information | Revised 23 May 1997 www.un.org.
 13. Rysiewicz, Z., Safarewicz, J., Słuszkiewicz, E., red., et. al., Słownik wyrazów obcych, PIW, Warszawa 1967.
 14. Secomski, K. (red.), Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 15. Shane, M., Real Historical Gross Domestic Product (GDP) and Growth Rates of GDP for Baseline Countries/Regions (in billions of 2005 dollars) 1969-2009, World Bank World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF World Bank 11/02/09.
 16. Sprawiedliwa globalizacja: stwarzanie szans dla wszystkich, Raport z Konferencji, Światowa Komisja ds. Społecznych Wymiarów Globalizacji, Międzynarodowe Organizacja Pracy, Szwajcaria, Genewa 2004, ss. 7, 9-10.
 17. Szymański, W., Kryzys Globalny, Difin Warszawa 2009, ss. 13-108.
 18. Trojanowska K., Różne oblicza globalizacji ze względu na współzależności, dysproporcje i dylematy procesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu