BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
Analisis of the Suorces of the Global Financial Crisis in 2008-2010
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 179-191, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Przyczyny kryzysu
Financial crisis, Financial markets, Causes of crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa Zachodnia
United States of America (USA), Western Europe
Abstrakt
W artykule wskazano przyczyny i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej ostatnich lat, uwzględniając zarazem jego implikacje w sferze realnej gospodarki. Analizie poddano analogie i rozbieżności w źródłach i przebiegu kryzysu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Dowiedziono, iż kryzys w krajach zachodnioeuropejskich był w znacznej mierze spowodowany zawirowaniami amerykańskiej gospodarki, a kluczową rolę w jego rozprzestrzenianiu odegrały wewnętrzne czynniki charakterystyczne dla danego kraju. W niniejszej pracy podjęto próbę udowodnienia, iż podłoże obecnego kryzysu tkwi w agresywnej polityce neoliberalnej, charakteryzującej się marginalizacją roli państwa i jego regulacji w gospodarce narodowej, a także przeceniającej w sferze wartości znaczenie indywidualizmu przy jednoczesnym pomniejszaniu istoty społecznych aspektów gospodarowania. (abstrakt oryginalny)

The article indicates the cause and course of the financial crisis in the United States and Western Europe in recent years, while taking into account its implications in the real economy. The similarities and differences in the sources and the course of the crisis in the United States and Western Europe were analyzed. It has been proven that the crisis in Western European countries was largely due to the turmoil of the U.S. economy and the key role in the spread of it was played by country-specific internal factors. The present study attempts to prove that the substrate current crisis lies in the aggressive neoliberal policies, characterized by the marginalization of the role of the state and its regulation in the national economy, as well as in the sphere of overestimating the importance of individualism while diminishing social aspects of management at the same time. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J., Russel P., Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce, [w:] Adamiec J. (red.), Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 2. Bednarczyk J., Bukowski S., Misala J., Współczesny Kryzys Gospodarczy, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 4. Małkiewicz A., Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 5. Mishkin F., The economics of money, banking and financial markets, HarperCollins 1995.
 6. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Prosser B., Globalny kryzys finansowy, "FIN-FOCUS" 2008, nr 5.
 8. Rymarczyk J., Globalny kryzys finansowy, [w:] Lasoń M. (red.), Między kryzysem a współpracą gospodarczą, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 9. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Sundarajan V, Balino T., Banking crises: cases and issues, IMF, Washington, D. C. 1991.
 11. Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce - skutki kryzysu, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2010.
 12. Wilczyński R., Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego, [w:] Małecki W. (red.), Globalny kryzys finansowy, a polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [18.01.2011].
 14. http://washington.trade.gov.pl/pl/ [17.01.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu