BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grajewska Katarzyna Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce do 2014 roku w świetle analizy SWOT, równań trendu i metody PEST
Directions of Development for Dairy Farms in Poland in Light of the SWOT Analysis, Trend Equations and PEST Metod until 2014
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 193-221, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Rynek mleka, Produkcja mleka, Mleko, Wspólna Polityka Rolna, Dochody rolnicze, Analiza SWOT, Gospodarstwa rolne
Dairy, Milk market, Milk production, Milk, Common Agricultural Policy (CAP), Farm household income, SWOT analysis, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym rozważań jest ukazanie przyszłości gospodarstw mlecznych w Polsce w warunkach zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Rozważania mają charakter empiryczny. Cele szczegółowe polegają na identyfikacji spodziewanych zmian makrootoczenia, określeniu siły ich wpływu na sytuację ekonomiczną gospodarstw mlecznych z uwzględnieniem czynników determinujących dochód. Cele są realizowane przez omówienie wewnętrznych atutów i słabości, co w konfrontacji z szansami i zagrożeniami płynącymi z otoczenia pozwoliło określić strategię konkurencyjną gospodarstw mlecznych. Postawiona została prognoza kształtowania się cen mleka w najbliższych latach. Zbadano również korelację pomiędzy ceną mleka a kursem EURO i pogłowiem krów. Budowa równań regresji umożliwiła wskazanie determinant dochodu gospodarstw mlecznych o różnej sile ekonomicznej. Zabiegi te ułatwiły skonstruowanie wniosków dotyczących przyszłości gospodarstw mlecznych w świetle zapowiadanych reform w zakresie kwotowania produkcji. Zaprezentowano je w formie scenariuszy. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this study is to show the future of dairy farms in Poland in terms of changes of the UE Common Agricultural Policy. The nature of the study is empirical. The specific objectives are: to identify the expected changes in the macroenvironment, to determine the force of their impact on the economic situation of dairy farms, taking into account factors that determine income. The objectives are achieved by discussions of internal strengths and weaknesses, which in confrontation with the opportunities and dangers coming for the environment made it possible to identify a competitive strategy for dairy farms. A forecast was also made for milk process in the near future. The correlations between milk process, EURO exchange rate and number of cows were also examined. Construction of the regression equations made is possible to identify the determinants of income for dairy farm with different economic strength. These procedures facilitated construction of the conclusions for the future of dairy farms in the light of the announced reforms in the production quota. They have been presented in the form of scenarios. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska-Gill W., Liberalizacja rynku mleka w ramach Health check - skutki dla Polski i Unii Europejskiej, [w:] Polskie mleczarstwo. Raport o Stanie branży mlecznej i perspektywach jej rozwoju, ZPPM, Warszawa 2007.
  2. Czakowska H., Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich, KPSW, Bydgoszcz 2010.
  3. Czyżewski A., Czakowska H., Sass R., Perspektywy rozwoju mleka w Polsce w świetle propozycji Health check Unii Europejskiej, [w:] S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwoju rolnictwa w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
  4. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Warszawa 2003.
  5. Guzik B., Elementy ekonometrii i badań operacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  6. Obój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2007.
  7. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne przykłady - zadania, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
  8. Starzyk E., Juszczyk M., Kozik R., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu