BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrala Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów rodzicielskich
Special Protection of Employment Contracts for Employees Returning from Childcare Leave
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 911, s. 33-49, bibliogr. 23 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Problemy społeczne, polityczne i prawne
Słowa kluczowe
Urlop macierzyński, Urlop pracowniczy, Urlop wychowawczy, Stosunek pracy, Ochrona praw pracowniczych
Maternity leave, Employee leave, Parental leave, Legal employment relation, Employee rights protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęta została problematyka szczególnej ochrony pracowników powracających do pracy po urlopach macierzyńskim oraz wychowawczym. W kodeksie pracy przewidziano dwie grupy szczególnych regulacji ochronnych dla pracowników w chwili powrotu z tych urlopów. Są to gwarancje w zakresie zapewnienia pracy określonego rodzaju oraz gwarancje wynagrodzeniowe. Pracodawca jest zobowiązany w pierwszej kolejności dopuścić pracownika powracającego po urlopie rodzicielskim do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jego kwalifikacjom, za wynagrodzeniem nie niższym od tego, jakie otrzymałby, pracując w okresie nieobecności na swoim stanowisku. Regulacje te pozwalają jednocześnie na dokonanie przez pracodawcę jednostronnej zmiany stosunku pracy pracownika w zakresie rodzaju pracy. Autorka ocenia zasadność i efektywność wskazanych regulacji z perspektywy realizacji polityki społecznej państwa za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the characteristics of protective legal regulations for employees returning from maternity or childcare leave. According to the Polish Labour Code, there are two groups of specified protective prescriptions granting employees the right to return to the same post and at the same pre-leave remuneration. An employer is required to give employees their positions back at the end of the childcare leave either in the capacity in which they were employed before taking leave, or, if that is not possible, at an equivalent position or one that corresponds to the employee's professional qualifications, for remuneration not lower than what they were receiving before taking leave. However, the law does allow the employer to change the employee's position without his or her consent. The paper assesses the effectiveness and justness of such regulations from the perspective of employers realising state social policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa nr 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. UE L 204 z 26.07.2006.
 2. Dyrektywa nr 85 z dnia 19 października 1992 r. (92/85/EWG) w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią, Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992.
 3. Florek L., Zieliński T. [2007], Prawo pracy, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Golińska M. [2009], Urlopy. Poradnik kompletny, Infornext, Warszawa.
 5. Hintz A. [2009], Komentarz do art. 1864 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, wyd. 6, LEX, Warszawa 2011.
 6. Iwulski J., Sanetra W. [2009], Komentarz do Kodeksu pracy, LexisNexis, Warszawa.
 7. Jackowiak U. [1994], Sytuacja pracownicza kobiet, Lex, Gdańsk.
 8. Kodeks pracy. Komentarz [2009], red. B. Wagner, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 9. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych, Dz.U., nr 60, poz. 277, z późn. zm.
 11. Świątkowski A. [1981], Urlopy opiekuńcze, PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Uchwała SN z dnia 27 września 1979 r., I PZP 37/79, OSNCP 1980, nr 1-2, poz. 22.
 13. Uchwała SN z dnia 10 grudnia 1979 r., I PZP 40/79, OSNCP 1980, nr 6, poz. 111.
 14. Uchwała SN z dnia 12 marca 1981 r., V PZP 4/80, OSN 1981, nr 10, poz. 182.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy", Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94.
 16. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy "Kodeks pracy" oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 213, poz. 2081.
 17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy "Kodeks pracy" oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 233, poz. 1460.
 18. Ustawa z dnia 8 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy "Kodeks pracy" oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 237, poz. 1654.
 19. Wyrok ETS z dnia 11 października 2007 r. w sprawie N. Paquay v. Société d'architectes Hoet + Minne SPRL, C-460/06.
 20. Wyrok SN z dnia 1 października1984 r., I PRN 129/84, OSNCP 1985, nr 7, poz. 93.
 21. Wyrok SN z dnia 3 listopada 1994 r., I PRN 77/94, OSNP 1995, nr 2, poz. 24.
 22. Wyrok SN z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 401/97, OSNP 1998, nr 18, poz. 542.
 23. Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., II PK 143/07, OSNP 2009, nr 5-6, poz. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu