BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Regulation of Economic Activity in the Collection of Municipal Waste from Property Owners and Septic Tank Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 911, s. 65-76, bibliogr. 13 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Problemy społeczne, polityczne i prawne
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady, Opłaty za odpady komunalne, Odpady komunalne
Waste management, Wastes, Commercial wastes charges, Commercial wastes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców tej gminy. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Nowelizacja zastąpiła obowiązek uzyskania zezwolenia obowiązkiem wpisu do rejestru dzielności regulowanej tylko w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów, a pozostawiła obowiązek uzyskania zezwolenia w przypadku prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, co budzi wątpliwości ze względu na zasadę proporcjonalności ograniczenia wolności działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Municipalities are required to organise the collection of municipal waste from property owners where residents live. Amendments to the Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities, which entered into force on 1 January 2012, made changes to the business responsible for collecting and transporting waste from property owners and the emptying of septic tanks and transportation of liquid waste. The amendment of the law replaced the requirement to register regulated activity only for businesses engaged in activities related to the collection of waste but left alone the required licensing of companies engaged in emptying septic tanks and transporting liquid waste. This decision is questionable from the point of view of the principle of proportionality in restricting the freedom of economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaśkowska M. [1998], Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1994 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 3. Nowicki H., Nowicki P. [2013], O potrzebie zamówień "in house" w gospodarce odpadami. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice.
 4. Orzeczenie Trybunału z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=994.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz.U., poz. 122.
 6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu porządku w gminach, Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 208, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska", Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych", Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 152, poz. 897.
 11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.
 12. Waligórski M. [1998], Administracyjna regulacja działalności gospodarczej - problemy prawnej reglamentacji, "Ars boni et aequi", Poznań.
 13. Wyrok NSA z dnia 16 stycznia r. 2008 r., II OSK 1846/2006, Lex Polonica nr 1838200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu