BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego
Methodological Aspects of the Analysis and Assessment of a Motivation System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 915, s. 23-41, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
System motywacyjny organizacji, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Systemy motywacyjne, Doskonalenie organizacji
Organization's motivational system, Company's motivational system, Motivating systems, Organisation improving
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Narzędziem, które daje kadrze menedżerskiej możliwość kształtowania postaw i zachowań pracowników zgodnych z celami przedsiębiorstwa, jest system motywacyjny. Ze względu na zmieniającą się sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, przepisy prawne oraz rosnące aspiracje pracowników narzędzie to powinno się poddawać systematycznej analizie, po to by oceniać jego aktualną skuteczność i wskazywać kierunki doskonalenia. Jako cel artykułu przyjęto zatem wyeksponowanie podstawowych płaszczyzn jego analizy i oceny, których zastosowanie doprowadzi do wyznaczenia obszarów wymagających radykalnej zmiany lub doskonalenia. Dla realizacji tego celu przedstawiono funkcję i strukturę systemu motywacyjnego. Następnie określono zadania badawcze w analizie systemu motywacyjnego oraz podano kryteria oceny systemu motywacyjnego. (abstrakt oryginalny)

Management effectiveness depends largely on the ability to motivate employees and influence their attitudes and behaviour. One tool that enables managers to do so is a motivation system. The article assumes that such a system is an ordered set of motivational tools related to each other, whose aim is to encourage employees to achieve the enterprise's objectives, and create the conditions to allow them to do so. Thus, appreciating the role of the motivation system in an enterprise, the aim of this article is to display the basic levels of an analysis and assessment, the use of which will lead to the designation of areas needed for radical changes and improvement to be made. To achieve this goal the paper presents the function and structure of the motivation system. The author also provides research tasks and criteria for analysing and assessing a motivation system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Szara K. [2000], Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego AHP do racjonalizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4-5.
 2. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Borkowska S. [2006], Motywacja i motywowanie [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, WN PWN, Warszawa.
 4. Czerska M. [2002], Motywacja [w:] A. Czermiński i in., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Gruszczyńska-Malec G. [1999], Koncepcja systemu motywacji pracowniczej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 6. Hackman J.R., Oldham G.R. [1975], Development of the Job Diagnostic Survey, "Journal of Applied Psychology", nr 60.
 7. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 8. Kozioł L. [2011], Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace: Concept Outline, "Research Papers Collection", vol. 19, nr 2.
 9. Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Mikuła B. [2001], Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kluczbork.
 11. Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Nalepka A. [1993], Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria: Monografie, nr 112, Kraków.
 13. Nesterak J. [2002], System motywacyjny i kontrakty menedżerskie w controllingu [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Zarządzanie pracą, t. 5, red. T. Wawak, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 14. Reykowski J. [1979], Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa.
 15. Sekuła Z. [2000], Controlling personalny. Strategie personalne. Zadania i narzędzia controllingu personalnego, TNOiK, Bydgoszcz.
 16. Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 17. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 18. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa.
 19. Stabryła A. [2008], Procedura kategoryzacji w ocenie efektu synergicznego firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, nr 782, Kraków.
 20. Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 21. Szałkowski A. [1994], Motywacyjne aspekty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 22. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., nr 64.
 23. Walas-Trębacz J. [1994], Funkcja motywacji w procesie zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 411, Kraków.
 24. Węgrzyn B. [2007], Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu