BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie podejścia sieciowego w tworzeniu organizacji uczącej się
Using a Network Approach in Creating a Learning Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, nr 915, s. 57-72, tab., bibliogr. 31 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Podejście sieciowe w zarządzaniu, Podejście sieciowe, Organizacje sieciowe, Sieci przedsiębiorstw, Zarządzanie wiedzą
Learning organisations, Network approach in management, Network approach, Network organisations, Enterprise networks, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano podejście sieciowe oraz jego znaczenie w rozwoju koncepcji organizacji uczącej się. Przedstawiono pojęcie i cechy organizacji uczącej się oraz scharakteryzowano podejście sieciowe w naukach o zarządzaniu. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie wiedzy i procesów uczenia się, a także wykorzystanie technologii IT w procesach komunikowania się w organizacjach sieciowych oraz sieciowe postrzeganie organizacji uczącej się. (abstrakt oryginalny)

The article presents the network approach and its importance in the development of the concept of the learning organisation. The paper presents the concept and characteristics of a learning organisation and characterises the network approach in management sciences. Particular attention is paid to the importance of knowledge and learning processes, and the use of IT in communication processes in network organisations and network perceptions of the learning organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alee V. [2003], The Future of Knowledge, Elsevier, Burlington.
 2. Argyris C. [1999], On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford.
 3. Argyris C., Schon D.A. [1978], Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley Publishing, Reading.
 4. Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych, w Wielkopolsce [2009], Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - raport, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 5. Bednarz P. [2009], Alians strategiczny nauki i biznesu. Studium przypadku CBR Novasome sp. z o.o. [w:] Przedsiębiorczy uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Gdynia-Warszawa.
 6. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
 7. Coulon A.R. [1996], La désorganisation compétitive, Maxima, Paris.
 8. Czerniachowicz B. [2010], Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna, mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/4/3.pdf.
 9. Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnych menedżerów, Difin, Warszawa.
 10. Dioguardi G. [2010], The Complex Nature of the Network Enterprise, Innovation, Technology and Knowledge Management Series, Springer, New York.
 11. Doskonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy [2002], red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Foresight technologiczny, t. 2: Foresight technologiczny w praktyce [2005], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 13. Gloor P.A. [2005], Swarm Creativity: Competitive Advantage through Collaborative Innovation Networks, Oxford University Press, Oxford.
 14. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002], Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 16. Kowalczyk A., Nogalski M. [2002], Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
 17. Krupa K. [2009], Sieci biznesowe i innowacyjność MSP, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa-Kraków.
 18. Lassey P. [1998], Developing a Learning Organization, Kogan Page, London.
 19. Lipnack J., Stamps J. [1994], The Age of the Network: Organizing Principles for the 21st Century, John Wiley & Sons, New York.
 20. Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 21. Łobejko S. [2010], Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 23. Polski glosariusz ITIL®, wersja 1.0, z 15 grudnia 2011 r., oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z 29 lipca 2011 r., www.itilofficialsite.com/InternationalActivities/TranslatedGlossaries.aspx.
 24. Rosińska M. [2005], Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 25. Seely Brown J., Duguid P. [2000], The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.
 26. Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 27. Senge P.M. i in. [2002], Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking: Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 29. Stępka P., Subda K. [2006], Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, "E-mentor", nr 1 (28).
 30. Štefko R. [2006], Znalostné determinanty regionálneho rozvoja: súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií, Fakulta manažmentu PU, Prešov.
 31. Tapscott D. [1998], Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu