BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona Michalina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Impact of Local Border Traffic with the Kaliningrad District of the Russian Federation in Scope and Level Marketing of Goods and Services
Wpływ małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na zakres oraz poziom obrotu towarów i usług
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 4, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obrót towarowy, Wymiana handlowa, Transakcje transgraniczne
Commodity turnover, Trade exchange, Cross-border transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Szczególne znaczenie rynku Federacji Rosyjskiej (FR) jako partnera handlowego przedsiębiorców polskich oraz wyjątkowo dogodna lokalizacja obwodu kaliningradzkiego dla organizacji promocji i sprzedaży polskich produktów, dodatkowo zyskują na znaczeniu w świetle umowy o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim a częścią Warmii, Mazur i Pomorza, obowiązującej od lipca 2012 roku. Pojawiły się nowe nisze popytowe i nowe możliwości rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Opracowanie zawiera wyniki badań mających na celu ocenę oddziaływania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim FR na formy współpracy transgranicznej. Zbadano stopień jego wpływu na obrót towarów i wymianę usług między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim. Badania przeprowadzone wśród nabywców z obwodu kaliningradzkiego pozwoliły na zidentyfikowanie najczęściej kupowanych produktów pochodzących z Polski oraz zbadanie dostępności do nich. Określono siłę oddziaływania wybranych czynników na ograniczenie wymiany towarów i usług między województwem warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim FR. (abstrakt oryginalny)

The special signifi cance of the market of the Russian Federation as a partner Polish entrepreneurs and convenient location of Kaliningrad District to the organization promoting and selling Polish products, in gaining importance in the context of the agreement on local border traffi c between the Kaliningrad District and part of Warmia, Mazury and Pomerania, in force since July 2012. There are new lower demand and new opportunities for the development of Polish-Russian economic cooperation. The article contains the results of studies aimed at assessing the impact of local border traffic with the Kaliningrad District in the form of cross-border cooperation. Examined the degree of its impact on trade in goods and trade in services between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. Studies carried out among buyers of the Kaliningrad District were designed to identify the most frequently purchased products from Poland and examined the availability to them. Determined the impact of selected factors on the reduction of trade in goods and services between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2012 roku. [The study on trading of goods and services at the external border of the European Union on Polish territory in the fourth quarter of 2012], 2013a, GUS, Statistical Office in Rzeszów, Warsaw-Rzeszow, 15.
 2. Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w II kwartale 2013 roku. [The study on trading of goods and services at the external border of the European Union on Polish territory in the second quarter of 2013], 2013b. GUS, Statistical Office in Rzeszów, Warszawa-Rzeszów, 15.
 3. Batyk I.M., Semenova L.W., 2013. Cross-border cooperation in tourism between the Warmian-Masurian Voivodeship and the Kaliningrad Region. Baltic Region 3 (17), 107-119.
 4. Białobrzeska R., Kisiel R., 2003. Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski. [Trans border cooperation of Eastern polish regions]. UWM Olsztyn, Olsztyn, 104.
 5. Komornicki T., 2010. Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. W: Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. [The commodities exchange role with eastern neighbors in the local economy. In: Transformations of industry and services processes in the regional and state spatial order]. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG Nr 15, Warszawa-Kraków, 105-116.
 6. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R., 2008. Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregionu Bałtyk. [Euroregional integration and cooperation on the example of Baltic Euro Region]. UWM Olsztyn, Olsztyn, 122.
 7. Monitoring of border crossings in the European Union. Research Report. [Monitoring przejść granicznych Unii Europejskiej. Raport z badań], 2008. Stefan Batory Foundation, Warsaw, 98.
 8. Palmowski T., 2010. Problems of cross-border cooperation between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae 29 (4), 75-82.
 9. Palmowski T., Kondratowicz K., 2009. Cross border economic cooperation between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Baltic Coastal Zone No. 13 part II, 5-14.
 10. Obroty towarowe Polski z zagranicą w okresie I-III kw. 2012 r. [Polish trade turnover with foreign countries in I-III quarter of 2012], 2012. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 11. Powęska H., 2013. The development of retail trade in the border areas in Poland in the light of selected theoretical approaches. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12 (2), 77-84.
 12. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r. [Cross-border movement and transport of goods and services at the external border of the European Union in Polish area in 2012], 2013. GUS and Statistical Office in Rzeszow, Warsaw-Rzeszow, 183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu