BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smędzik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną i zrównoważeniem środowiskowym w gospodarstwach indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa : na przykładzie gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego
The Relationship between Economic Efficiency and Environmental Sustainability of Individual Farms in the Area of Intensive Agriculture : Example of FADN Farm in the District Gostyń
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 295-304, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Efektywność ekonomiczna, Rolnictwo, Rentowność sprzedaży, Efektywność finansowa, Rolnictwo zrównoważone
Individual arable farms, Economic efficiency, Agriculture, Return on sales (ROS), Financial efficiency, Sustainable agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat gostyński
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę wyznaczenia i oceny relatywnych różnic w stopniu efektywności ekonomicznej (mierzonej efektywnością techniczną i rentownością sprzedaży) oraz zrównoważenia środowiskowego produkcji w gospodarstwach indywidualnych FADN z obszaru rolnictwa intensywnego (powiat gostyński). W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano najwyższy stopień efektywności ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła i o zdywersyfikowanej strukturze produkcji. Najniższy wskaźnik efektywności ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego produkcji uzyskano dla gospodarstw FADN wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego z tego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The study attempt to determine and assess the relative differences in the degree of economic efficiency (measured by technical efficiency and profitability of sales), and environmental sustainability of production in the FADN farms in the area of intensive agriculture (District Gostyń). As a result of the analysis showed the highest degree of economic efficiency and environmental sustainability of farms specialized in cattle and a diversified production structure. The lowest rate of economic efficiency and environmental sustainability of production was obtained for FADN farms specialized in the production of pigs from this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalski A., Rembisz W., Model zachowań gospodarstwa rolnego w warunkach endogenicznych i egzogenicznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2003, nr 1(294).
 2. Kowalski Z., Wybrane problemy definiowania i oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1992, nr 3 (253).
 3. Kulawik J. (red.), Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 4. Kulawik J., Efektywność finansowa w rolnictwie. Istota, pomiar, perspektywy, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2008, nr 2 (315).
 5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2009.
 6. Rolnictwo w 2009 r, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2010.
 7. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 r., Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2009.
 8. Woś A., Rozwój zrównoważony, [w:] Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Wyd. Fundacja Innowacji, Warszawa 1998.
 9. Zegar J. St., Nakłady i wyniki w rolnictwie. Analiza nakładów i wyników w rolnictwie, [w:] Woś A. (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Wyd. Fundacja Innowacji, Warszawa 1998.
 10. Zegar, J. St., Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 11. Ziółkowska J., Efektywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 - pomiar i determinanty, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009, nr 4 (321).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu